Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2139 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 250 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


art. 67 ust. 1 pkt. 6
Treść pytania:
Witam, Czy Zamawiający przy prowadzeniu zamówienia podstawowego może określić wartość zadania polegającego na powtórzeniu podobnych usług (zgodnie z art. 67. ust. 1 pkt. 6) na większą niż wartość zadania podstawowego? Czy wartość zadania przeprowadzonego w trybie WR (zgodnie z art. 67. ust. 1 pkt. 6) może być zdecydowanie wyższa od pierwotnego? Zadanie podstawowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot unijnych (ogłoszenie w DUUE)
Odpowiedź:
Przeciwwskazań nie ma w ustawie. Progi procentowe usunięto, jednak w ramach dobrych praktyk nie jest to polecane, aby zamówienie z 67.1.6 przekraczało wartość podstawowego. Ono ma charakter uzupełniający, nie wiodący. Bezpieczny próg % to 50%.
Iwona Holka
Procedura odwrócona a dokumenty
Treść pytania:
Czy w procedurze odwróconej można od najwyżej ocenionego wykonawcy żądać w tym samym czasie (np. 2 osobne wezwania w ciągu jednego dnia) do złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej w ramach art. 26 ust. 3 (bo nie złożył wcześniej) oraz dokumentów na spełnianie warunków w ramach art. 26 ust. 2?
Odpowiedź:
Oczywiście.
Iwona Holka
Udzielanie i dokumentowanie zamówień powyzej 50 tys. zł netto
Treść pytania:
Czy zasady udzielania i dokumentowania zamówień, które mają zastosowanie w projektach dofinansowanych w ramach RPO mają również zastosowanie w przypadku zwykłych zamówień tzn. czy należy zamieszczać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pow. 50 tys. zł netto na stronie UZP, czy nie ma takiego obowiązku?
Odpowiedź:
Nie ma takiego obowiązku (jeszcze). Dopiero Nowa Ustawa przewiduje publikację zamówień powyżej 50.000 zł.
Iwona Holka
Podwykonawstwo
Treść pytania:
Czy Wykonawca, który składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony OiB) z wykonawcą X (konsorcjum), może, nie składając jednak oferty w konsorcjum z wykonawcą X (po zaproszeniu do składania ofert) być podwykonawcą u innego wykonawcy Y, który został dopuszczony do składania ofert w tym postępowaniu?
Odpowiedź:
Może nawet złożyć ofertę w konsorcjum i być podwykonawcą innego. Tak długo, gdzy nie ma zmowy przetargowej i nie manipuluje się wynikami postępowania - jest dobrze.
Iwona Holka
oświadczenie
Treść pytania:
Mam problem z kontrolującym z jednostki nadrzędnej - W jakim momencie członkowie komisji powinny podpisać oświadczenie z art. 17?
Odpowiedź:
W momencie kiedy dowiedzą się o wykonawcach, którzy złożyli oferty. Inaczej będzie to uregulowane w NU ale obecnie to jest prawidłowe postępowanie (proszę sobie nie dać wmówić, że oświadczenie z ostatniego punktu wcześniej - dopiero teraz NU to reguluje)
Iwona Holka
czynność przyjmowania ofert
Treść pytania:
Czy pracownik komórki zamówień publicznych, przygotowujący i prowadzący postępowania w tym będący sekretarzem komisji przetargowych może mieć równolegle powierzone w obowiązkach służbowych czynności związane z bezpośrednim odbieraniem i rejestrowaniem od wykonawców ofert. Czy istnieją ku temu jakiekolwiek formalne przeszkody.
Odpowiedź:
Oczywiście może, nie istnieją ku temu żadne przeszkody.
Iwona Holka
roczne sprawozdanie - pomocnicze działania zakupowe
Treść pytania:
Czy zamówienia udzielane przez podmiot działający na rzecz i w imieniu jednostki na podst. art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 4 pkt.3 uPzp (COAR wykonuje pomocnicze działania zakupowe), jednostka wykazuje w sprawozdaniu rocznym w pkt. II czy X.28?
Odpowiedź:
Te zamówienia winny być wykazane w pkt X 28.
Iwona Holka
Sprawozdanie za rok 2019
Treść pytania:
Zawarliśmy Umowę na ochronę w 2018 roku na podstawie prowadzonego postępowania w trybie art. 138q , w roku 2019 zwiększyliśmy kwotę umowy aneksem na podstawie waloryzacji wynagrodzenia w art. 142 ust.5 pkt.2 Pzp* co było wpisane w umowie, czy mamy uwzględniać w sprawozdaniu 2019 zwiększenie kwoty jeżeli podaliśmy w sprawozdaniu za 2018r. kwotę umowy pierwotnej?
Odpowiedź:
Nie. Nic nie należy podawać w sprawozdaniu. Umowę zawarliście w 2018 a sprawozdanie dotyczy udzielonych zamówień a nie wszystkich wydatkowanych przez jednostkę środków.
Iwona Holka
Prawo opcji w przetargu nieograniczonym.
Treść pytania:
przetarg nieograniczony na dostawę odczynników. Zwykle stosowaliśmy zapis dot. prawa opcji poprzez zapisy w SIWZ i umowie odnoszące się do „zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia, jednak nie więcej niż o 20% ilości w każdej z pozycji asortymentowej". Czy możliwe jest zastosowanie zapisów dot. prawa opcji w zakresie kwoty na jaką zawarta jest umowa, tj. przykładowo: "możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości asortymentu, z zastrzeżeniem że nie więcej niż o 20% wartości maksymalnego całkowitego wynagrodzenia"?
Odpowiedź:
Tak, opcja może dotyczyć również zwiększenia wartości umowy.
Iwona Holka
Załączniki do protokołu
Treść pytania:
Czy wyjaśnienia dot. rażąco niskiej ceny lub wyjaśnienia treści ofert z art. 87, bądź wyjaśnienia i uzupełnienia dot. dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (wykaz robót, itp) stanowią załączniki do protokołu, które się udostępnia DOPIERO PO WYBORZE OFERTY? czy w każdym czasie na wniosek??
Odpowiedź:
Po wyborze oferty najkorzystniejszej. Są to załączniki do protokołu.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy