Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2348 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 278 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


ponowne wezwanie do wyjśnienia rażąco niskiej ceny
Treść pytania:
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do RNC ( robota budowlana , wynagrodzenie ryczałtowe , kosztorys po podpisaniu umowy) złożył kosztorys ogólny ze stawką 16 roboczogodzina. Wezwany do ponownego wyjaśnienia przyczyny zastosowania stawki poniżej minimalnej wyjaśnił że się pomylił i pomyłkowo załączył niewłaściwy kosztorys. W wyjaśnieniu wskazując jednocześnie, iż prawidłowa stawka to 17 zł/godz, oraz załączył nowy kosztorys ogólny, jednocześnie zmniejszając koszty pośrednie i zysk. Cena oferty ta sama. Co robić?
Odpowiedź:
Jeżeli całkowita cena oferty nie jest Państwa zdaniem rażąco niska i gwarantuje prawidłowe wykonanie zamówienia a wykonawca wskazuje koszty pośrednie i zysk: uznać wyjaśnienia.
Iwona Holka
Omyłka pisarska
Treść pytania:
W form. a - c Wyk. w kol. Producent/nazwa handl. w poz. 1 nie wypełnił. Niestety przeoczyłam to miejsce nie wypełnione i wezwałam do uzupełnienia najkorzystniejszej oferty. Wykonawca w uzupełnionych dokumentach przysł pismo info. o omyłce pisarskiej tj. Informujemy ze podczas składania oferty doszło do omyłki pisarskiej w pozycji Ostrza do piły w zadaniu 1,2 zostały umieszczone niepoprawne nr kat. (od produktów, których nie ma już w ofercie firma ...) Przesyłam poprawiony F a-c i prosimy o korektę. Producent cena i ilość zostały podane prawidłowo i spełniają wymagania Zam. Odrzucić czy uznać.
Odpowiedź:
Moim zdaniem jest to zmiana treści oferty, ale w bardzo podobnej do opisywanej przez Panią sprawie KIO wydała wyrok w którym uznano ofertę za prawidłową: KIO 2179/15.
Iwona Holka
Podpisanie dokumentów
Treść pytania:
Czy dokumenty, zamieszczane i przesyłane przez Zamawiającego (Ogłoszenie, SIWZ, Odpowiedzi na zapytania, Wynik postępowania, Wezwanie do uzupełnienia dokumentów, itp.) na platformie zakupowej oraz na stronie internetowej Zamawiającego - w postępowaniu powyżej progu unijnego w trybie przetargu nieograniczonego - powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej czy też może to być skan tych dokumentów z podpisem osoby upoważnionej?
Odpowiedź:
Wystarczający jest skan, czyli forma dokumentowa. Zamawiający nie ma obowiązku podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym.
Iwona Holka
zagraniczne zaświadczenie o niekaralności a polskie KRK + ecris
Treść pytania:
Czy dokument dotyczący niekaralności w innym niz Polska państwie UE uzyskany za pośrednictwem polskiego KRK wraz z informacją z systemu ecris jest równoważny z zaświadczeniem o niekaralności uzyskanym w danym państwie w świetle ustawy Pzp i rozporządzenia o dokumentach? Czy można go bezpecznie używać w postępowaniach prowadzonych na bazie Pzp?
Odpowiedź:
Tak, podstawą prawną w tym przypadku będzie art. 7 ust. 1 a ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Ustawa
Iwona Holka
zakup serwera - dodatkowe oprogramowanie z NAZWAMI
Treść pytania:
Czy w PN krajowym w OPZ dla serwera można podać nazwy własne oczekiwanego oprogramowania dodatkowego np. MS Windows Server 2019 Standard moduł na 16 rdzeni, czy jakoś to trzeba obejść?
Odpowiedź:
Można podać nazwę, ale należałoby opisać równoważność, chociażby w zakresie kilku parametrów najważniejszych. Czyli: MS Windows Server 2019 Standard moduł na 16 rdzeni lub równoważny, przy czym za równoważne zamawiający uzna oprogramowanie spełniające następujące parametry ….(i w zasadzie przepisujemy z karty katalogowej MS Windows).
Iwona Holka
Wykazanie doświadczenia
Treść pytania:
Warunek SIWZ: min. 2 zamówienia na eksploatację kotłowni na kwotę x. Przez 1 zamówienie Zamawiający rozumie jedną umowę, pojedyncze odrębne zobowiązanie. Pytanie: czy Wykonawca spełni warunek doświadczenia jeśli przedłoży OŚWIADCZENIE WŁASNE że należycie eksploatował samodzielnie systemy cieplne na wymaganą kwotę w dwóch własnych kotłowniach?
Odpowiedź:
Zamawiający może zakwestionować takie oświadczenie i dodatkowo dopytywać. Może też zakwestionować wskazując, iż doświadczenie winno być zdobyte w realizacjach dla innych podmiotów, jednak w orzecznictwie KIO przyjmowano takie doświadczenie własne (chociaż nie jest to ugruntowana linia orzecznicza).
Iwona Holka
Monitoring
Treść pytania:
Czy wykonanie monitoringu zewnętrznego jest robotą budowlaną czy dostawą ?
Odpowiedź:
Jeżeli większą wartością jest wartość sprzętu i instalacja - dostawa, jeżeli robót - robota. Moim zdaniem dostawa z rozmieszczeniem i instalacją.
Iwona Holka
Gwarancja wadialna na płycie CD
Treść pytania:
Prowadzimy postępowanie "biuletynowe" i wykonawca (pomimo braku naszych zapisów w SIWZ na temat możliwości złożenia dokumentu wadialnego w elektronicznej formie, gdyż mamy opisaną jedynie tradycyjną papierową) złożył nam wadialną gwarancję opatrzoną podpisem elektronicznym. Wiem, że taka gwarancja, o ile oczywiście zabezpiecza zapisami zamawiającego, jest prawidłowa i należy ją uznać, tylko zastanawia mnie sposób jej dostarczenia. Otóż wykonawca nagrał ją na płytę CD i włożył do koperty z ofertą. Jest to odpowiednia droga do jej dostarczenia?
Odpowiedź:
Tak jest. Jest to prawidłowy sposób. Proszę ją sobie tylko zapisać na dysku. Podsyłam wyrok, gdzie KIO mówi o CD.
Iwona Holka
odstąpienie od umowy Covid -19
Treść pytania:
W związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 Zamawiający w zmniejszonym zakresie realizuje umowę na świadczenie usług transportowych. Przeprowadzono negocjacje w celu ewentualnej zmiany umowy, ale nie osiągnięto porozumienia. Wykonawca wskazuje, że nie zarabia na realizacji tej umowy i złoży wniosek o odstąpienie od umowy. Czy któraś ze stron umowy będzie winna odstąpieniu od umowy i konieczne będzie naliczenie jej kar umownych?
Odpowiedź:
Tzw. tarcza antykryzysowa w art. 15 r wprowadziła zakaz potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii; źródło: uzp Nie muszą Państwo naliczać kar umownych.
Iwona Holka
Ustalenie orientacyjnej wartości zamówienia w planie zamówień publicznych
Treść pytania:
Czy orientacyjna wartość zamówienia ustalana na potrzeby planu postępowań zamówień publicznych powinna odpowiadać kwocie zatwierdzonej w planie finansowym? W jaki sposób należy ustalić orientacyjną wartość zamówienia publicznego, jeżeli w zatwierdzonym planie finansowym widnieje kwota na realizację wcześniej przeprowadzonego postępowania a nie kwota zaplanowana na nowe postępowanie.
Odpowiedź:
Niekoniecznie. Plan finansowy wskazuje na możliwości finansowe jednostki, natomiast orientacyjna wartość to bardzo wstępne szacowanie, przybliżona wartość. Za opinią UZP: Orientacyjna wartość zamówienia, o której mowa w art. 13a ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, stanowi co do zasady ustaloną w momencie sporządzania planu, przybliżoną wartość nabywanych dostaw, usług lub robót budowlanych. Wartości orientacyjnej nie można utożsamiać z pojęciem „szacowanej wartości zamówienia" będącej szacunkowym wynagrodzeniem wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalonym przez zamawiającego z należytą starannością na podstawie art. 32 - 34 ustawy Pzp, a także pojęciem „kwoty na sfinansowanie zamówienia", o którym mowa w art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, w świetle art. 35 ust. 1 ustawy Pzp, następuje nie wcześniej niż 3 lub 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, jeżeli przedmiotem zamówienia są odpowiednio dostawy i usługi lub roboty budowlane. Podanie odpowiedniej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenie wykonawcy, która została zabezpieczona w budżecie zamawiającego następuje z kolej tuż przed otwarciem ofert. Zamawiający w momencie przygotowania planu postępowań, co do zasady nie zna zatem szacunkowej wartości udzielanego zamówienia ani kwoty przeznaczonej na jego sfinansowanie. W konsekwencji wskazana uprzednio w planie kwota nie musi pokrywać się z szacowaną wartością zamówienia, ustalaną zgodnie z art. 32 - 35 ustawy Pzp. Przy czym, przy ustalaniu orientacyjnej wartości zamówienia zasadnym wydaje się pomocnicze zastosowanie reguł określonych przepisami art. 32 i nast., tak aby ww. wartość określała wielkość oraz zakres zamówienia w sposób jak najbardziej rzeczywisty. Istotne jest również, aby orientacyjna wartość zamówienia podawana w planie postępowań jasno wskazywała czy w określonym przypadku mamy do czynienia z postępowaniem prowadzonym w progach krajowych czy unijnych, tj. czy wartość zamówienia jest odpowiednio mniejsza lub co najmniej równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy