Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2139 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 250 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Zgoda na przedłużenie TZO
Treść pytania:
Zamawiający wezwał Wykonawcę do przedłużenia TZO z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium, wskazując termin 60 dni i konkretną datę związania ofertą. Wykonawca w swoim oświadczeniu powołując się na pismo Zamawiającego, wyraził zgodę na przedłużenie TZO i jednocześnie oświadczył, że załącza aneks do gwarancji wadialnej. Czy Wykonawca w swoim oświadczeniu powinien dokładnie wskazać, że "zgadza się na przedłużenie TZO o 60 dni, tj. do dnia...." czy wystarczy, że oświadczy, że wyraża zgodę na przedłużenie TZO jak w wezwaniu Zamawiającego??
Odpowiedź:
Taka odpowiedź wykonawcy jest wystarczająca.
Iwona Holka
umowa zlecenia
Treść pytania:
Czy umowy zlecenia zawarte przez SPZOZ na czas nieokreślony m.in. na kompleksowe usługi informatyczne, inspektora BHP, prawnicze (wyłączając zastępstwo procesowe), sprzedaż energii, odbiór i utylizację odpadów, bez określenia jakiejkolwiek podstawy prawnej, których roczna wartość nie przekracza progu bagatelności, należy rozwiązać i zawrzeć nowe umowy dokonując szacowania rynku i kwalifikacji do odpowiednich progów ustawy w zależności od czasu trwania umowy oraz ich wartości?
Odpowiedź:
Oczywiście wszelkie tego typu usługi należy zweryfikować, zbadać pod kątem wydatków i okresów na który sa umowy pozawierane. Musi byc również podstawa prawna - jeżeli są to umowy poniżej 30 tys. euro - art. 4 pkt 8 Pzp. Należy jednak przeliczyć wartości i ocenić udzielanie zamówień również pod kątem regulaminu (o ile taki u Państwa w jednostce obowiązuje).
Iwona Holka
Sprawozdania za 2019-umieszczenie kwoty za umowy zlecenia.
Treść pytania:
Czy Kwoty z Umów zlecenia -np. obsługa szatni dopisuje się do sprawozdań za 2019 w tab. X pkt1 do wartości 30 tyś euro?
Odpowiedź:
Dokładnie tak.
Iwona Holka
sprawozdanie z zamówień publicznych
Treść pytania:
Jak traktować w rocznym sprawozdaniu opłaty dla Centralnego Zamawiającego poniesione za przeprowadzenie przez niego postępowań przetargowych (centralnych i wspólnych), czy uwzględniamy je - w jakiej części sprawozdania, czy nie uwzględniamy (wnikają z Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wskazania centralnego zamawiającego ... - t.j. M.P. z 2019 r. poz. 334)?
Odpowiedź:
Opłaty ponoszone dla CZ nie są zamówieniem publicznym w rozumieniu definicji ustawowej, wię nie powinny być uwzględniane w sprawozdaniu.
Iwona Holka
sprawozdanie z zamówień publicznych
Treść pytania:
Czy umowy zawarte w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Centralnego Zamawiającego wpisujemy do Tab. II jeżeli nasza wartość przekracza 30000 € a jeżeli nasza wartość jest poniżej to do Tab. X lp.1 łącznie z pozostałymi zakupami do 30000 € czy tylko do lp. 28 ?
Odpowiedź:
Należy wpisać tylko do pkt 28 tabeli X.
Iwona Holka
szacowanie wartości
Treść pytania:
Robota budowlana wartość brutto 600.000,00 zł Usługa nadzoru 90.000,00 zł Pytanie : czy mogę połączyć jako jeden przetarg z podziałem na 2 części, czy powinnam zrobić dwie procedury na RB i U stosując odpowiednią procedurę w zależności od wartości
Odpowiedź:
Należy przeprowadzić dwa odrębne postępowania w procedurze jak dla wartości jak każdego z nich.
Iwona Holka
udostępnienie tego samego potencjału kilku wykonawcom jednocześnie
Treść pytania:
Czy dopuszczalne jest udostępnienie tego samego potencjału w jednym postępowaniu różnym wykonawcom składającym niezależne oferty? Czy to jest obwarowane jakimiś dodatkowymi warunkami ?
Odpowiedź:
Nie ma przeciwwskazań, żeby tak było. Kilku wykonawców może korzystać z tego samego potencjału.
Iwona Holka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówień
Treść pytania:
W latach 2017-19 udzielono zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 dla postępowania unijnego, suma zamówień jest o wartości bagatelnej. Nie dano ogłoszeń o udzieleniu zamówień. Czy niezbędne jest uzupełnienie tych ogłoszeń w TED?
Odpowiedź:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczamy odpowiednio w BZP lub TED w zależności od progu. Ja bym uzupełniła brakujące ogłoszenia.
Iwona Holka
Lokowanie marki Zamawiającego w programie telewizyjnym
Treść pytania:
Czy można nie stosować Pzp wobec zamówienia na lokowanie swojej marki w programie telewizyjnym, a jeżeli tak to na podstawie jakiego przepisu, ew. czy zachodzą tu przesłanki zastosowania zamówienia z wolnej ręki? UZP na swojej stronie zamieścił opinię https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/33407/OPINIE_PRAWNE_CALOSC876.pdf (s. 50-52), w której wskazał że wobec lokowania produktu należy stosować PZP. Zamawiający oczekuje jednak promocji w konkretnym programie, który tematyką najbardziej jest zbliżony do jego zakresu działalności.
Odpowiedź:
W Państwa przypadku będzie to zamówienie z wolnej ręki w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1b)
Iwona Holka
Zamówienia społeczne na usługi cateringowe - brak ofert
Treść pytania:
Przeprowadziliśmy postępowanie z art 138o catering w 2020 z podziałem na V części - wybraliśmy wykonawców na IV części a na jedną najmniejszą (szacowaną na ok.17000 zł netto, przy całkowitej wartości ok. 310 000 zł netto) nie było ofert. Powtórzyliśmy postępowanie na tą część i ponownie nie otrzymaliśmy żadnej oferty. Postępowania są finansowane z rocznego budżetu naszej jednostki oraz projektów dofinansowanych z UE. Czy możemy zastosować art 6a lub czy możemy wybrać wykonawcę na podstawie art. 67 tzn. zastosować tryb z wolnej ręki po wcześniejszym postępowaniu ze 138o ?
Odpowiedź:
Proszę udzielić zamówienia zgodnie z jego wartością, czyli jako zamówienie regulaminowe.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy