Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2306 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 272 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Prawo opcji w przetargu nieograniczonym.
Treść pytania:
przetarg nieograniczony na dostawę odczynników. Zwykle stosowaliśmy zapis dot. prawa opcji poprzez zapisy w SIWZ i umowie odnoszące się do „zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia, jednak nie więcej niż o 20% ilości w każdej z pozycji asortymentowej". Czy możliwe jest zastosowanie zapisów dot. prawa opcji w zakresie kwoty na jaką zawarta jest umowa, tj. przykładowo: "możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości asortymentu, z zastrzeżeniem że nie więcej niż o 20% wartości maksymalnego całkowitego wynagrodzenia"?
Odpowiedź:
Tak, opcja może dotyczyć również zwiększenia wartości umowy.
Iwona Holka
Załączniki do protokołu
Treść pytania:
Czy wyjaśnienia dot. rażąco niskiej ceny lub wyjaśnienia treści ofert z art. 87, bądź wyjaśnienia i uzupełnienia dot. dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (wykaz robót, itp) stanowią załączniki do protokołu, które się udostępnia DOPIERO PO WYBORZE OFERTY? czy w każdym czasie na wniosek??
Odpowiedź:
Po wyborze oferty najkorzystniejszej. Są to załączniki do protokołu.
Iwona Holka
Zgoda na przedłużenie TZO
Treść pytania:
Zamawiający wezwał Wykonawcę do przedłużenia TZO z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium, wskazując termin 60 dni i konkretną datę związania ofertą. Wykonawca w swoim oświadczeniu powołując się na pismo Zamawiającego, wyraził zgodę na przedłużenie TZO i jednocześnie oświadczył, że załącza aneks do gwarancji wadialnej. Czy Wykonawca w swoim oświadczeniu powinien dokładnie wskazać, że "zgadza się na przedłużenie TZO o 60 dni, tj. do dnia...." czy wystarczy, że oświadczy, że wyraża zgodę na przedłużenie TZO jak w wezwaniu Zamawiającego??
Odpowiedź:
Taka odpowiedź wykonawcy jest wystarczająca.
Iwona Holka
umowa zlecenia
Treść pytania:
Czy umowy zlecenia zawarte przez SPZOZ na czas nieokreślony m.in. na kompleksowe usługi informatyczne, inspektora BHP, prawnicze (wyłączając zastępstwo procesowe), sprzedaż energii, odbiór i utylizację odpadów, bez określenia jakiejkolwiek podstawy prawnej, których roczna wartość nie przekracza progu bagatelności, należy rozwiązać i zawrzeć nowe umowy dokonując szacowania rynku i kwalifikacji do odpowiednich progów ustawy w zależności od czasu trwania umowy oraz ich wartości?
Odpowiedź:
Oczywiście wszelkie tego typu usługi należy zweryfikować, zbadać pod kątem wydatków i okresów na który sa umowy pozawierane. Musi byc również podstawa prawna - jeżeli są to umowy poniżej 30 tys. euro - art. 4 pkt 8 Pzp. Należy jednak przeliczyć wartości i ocenić udzielanie zamówień również pod kątem regulaminu (o ile taki u Państwa w jednostce obowiązuje).
Iwona Holka
Sprawozdania za 2019-umieszczenie kwoty za umowy zlecenia.
Treść pytania:
Czy Kwoty z Umów zlecenia -np. obsługa szatni dopisuje się do sprawozdań za 2019 w tab. X pkt1 do wartości 30 tyś euro?
Odpowiedź:
Dokładnie tak.
Iwona Holka
sprawozdanie z zamówień publicznych
Treść pytania:
Jak traktować w rocznym sprawozdaniu opłaty dla Centralnego Zamawiającego poniesione za przeprowadzenie przez niego postępowań przetargowych (centralnych i wspólnych), czy uwzględniamy je - w jakiej części sprawozdania, czy nie uwzględniamy (wnikają z Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wskazania centralnego zamawiającego ... - t.j. M.P. z 2019 r. poz. 334)?
Odpowiedź:
Opłaty ponoszone dla CZ nie są zamówieniem publicznym w rozumieniu definicji ustawowej, wię nie powinny być uwzględniane w sprawozdaniu.
Iwona Holka
sprawozdanie z zamówień publicznych
Treść pytania:
Czy umowy zawarte w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Centralnego Zamawiającego wpisujemy do Tab. II jeżeli nasza wartość przekracza 30000 € a jeżeli nasza wartość jest poniżej to do Tab. X lp.1 łącznie z pozostałymi zakupami do 30000 € czy tylko do lp. 28 ?
Odpowiedź:
Należy wpisać tylko do pkt 28 tabeli X.
Iwona Holka
szacowanie wartości
Treść pytania:
Robota budowlana wartość brutto 600.000,00 zł Usługa nadzoru 90.000,00 zł Pytanie : czy mogę połączyć jako jeden przetarg z podziałem na 2 części, czy powinnam zrobić dwie procedury na RB i U stosując odpowiednią procedurę w zależności od wartości
Odpowiedź:
Należy przeprowadzić dwa odrębne postępowania w procedurze jak dla wartości jak każdego z nich.
Iwona Holka
udostępnienie tego samego potencjału kilku wykonawcom jednocześnie
Treść pytania:
Czy dopuszczalne jest udostępnienie tego samego potencjału w jednym postępowaniu różnym wykonawcom składającym niezależne oferty? Czy to jest obwarowane jakimiś dodatkowymi warunkami ?
Odpowiedź:
Nie ma przeciwwskazań, żeby tak było. Kilku wykonawców może korzystać z tego samego potencjału.
Iwona Holka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówień
Treść pytania:
W latach 2017-19 udzielono zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 dla postępowania unijnego, suma zamówień jest o wartości bagatelnej. Nie dano ogłoszeń o udzieleniu zamówień. Czy niezbędne jest uzupełnienie tych ogłoszeń w TED?
Odpowiedź:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczamy odpowiednio w BZP lub TED w zależności od progu. Ja bym uzupełniła brakujące ogłoszenia.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy