Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2034 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 242 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


art. 144 ust. 1 pkt. 6) pzp
Treść pytania:
Umowa podstawowa na rbm po przeprowadzonej procedurze PN- chcemy zwiększyć zakres o 12% wartości umowy podstawowej. Czy korzystając z art. 144 ust. 1 pkt.6) pzp na zwiększenie zakresu robót, można jednocześnie zmienić umowę odnośnie terminu wykonania? lub określić nowy termin dla rozszerzonego zakresu robót?
Odpowiedź:
Tak, jest to w ten sposób praktykowane, ponieważ zwiększenie zakresu robót wymaga zazwyczaj dodatkowego czasu. Proszę tylko to jasno uzasadnić, żeby jednoznacznie wydłużenie terminu realizacji wynikało ze zwiększania zakresu robót.
Iwona Holka
wadium
Treść pytania:
Zamawiający po wyborze oferty zgodnie z art 46 ust 1 zwrócił wadium wykonawcom,oprócz wadium wykonawcy, którego oferta okazała się najkorzystniejsza. Wykonawca drugi w rankingu oceny ofert wniósł odwołanie do KIO, które zostało przez izbę uwzględnione, izba nakazała unieważnić czynność wyboru oraz powtórnie dokonać oceny ofert. Pytanie co z wadium wykonawcy drugiego w rankingu, czy Zamawiający ma wezwać wykonawców do powtórnego wniesienia wadium, czy wykonawcy sami mają wnieść wadium jeśli tak to na jakiej podstawie i kiedy?
Odpowiedź:
Zamawiający ma wykonać wyrok KIO i jeżeli w wyniku powtórnej oceny ofert oferta Odwołującego Wykonawcy okaże się najkorzystniejsza to będzie zobligowany wezwać go do ponownego wniesienia wadium - art 46 ust. 4. Zamawiający: Wzywa do ponownego złożenia wadium tylko jednego wykonawcę, a nie wszystkich, Robi to po ponownym wyborze oferty,
Łukasz Czaban
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Treść pytania:
Czy w Prawie Zamówień Publicznych jest zaznaczone że oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej musi być z datą po otwarciu ofert?Jeśli złożone przez nas oświadczenie ma datę wcześniejszą niż odbył się przetarg jednak zostało złożone po otwarciu do jest to podstawa do wykluczenie nas z przetargu?
Odpowiedź:
Nie ma takiej podstawy, chociaż w oświadczeniu potwierdzacie Państwo, że nie należycie do GK z wykonawcami, którzy składali ofertę w tym samym postępowaniu. Trudno to wiedzieć przed otwarciem ofert. Jeżeli z jakiejś przyczyny Zamawiający miałby wątpliwości co do Waszego oświadczenia - to wezwie Państwa do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Zawsze możecie też Państwo wyjaśnić, że Wasze oświadczenie zostało złożone wcześniej, gdyż nie należycie z nikim do żadnej GK (o ile jest to oczywiście prawda).
Iwona Holka
Pełnomocnictwo - uzupełnienie w trybie art 26 ust. 3a (elektronicznie podpisane kwalifikowanym podpisem)
Treść pytania:
Dzień dobry, Wykonawca wezwany do uzupełnienia pełnomocnictwa złożył nowe pełnomocnictwo ale z datą sporządzenia i podpisania podpisem kwalifikowanym z datą późniejszą od daty składania ofert jest właściwe i poprawne. Czy taka oferta będzie podlegała odrzuceniu? Czy może złożenie takiego dokumentu będzie prawidłowe. Z poważaniem Małgorzata Głąbowska
Odpowiedź:
Proszę uznać takie pełnomocnictwo. Podobna kwestia była omawiana w wyroku KIO 500/19. Dołączam fragment rozstrzygnięcia. brak nie czyni pełnomocnictwa nieważnym. Dodatkowe informacje jak na przykład dataudzielenia pełnomocnictwa nie mają z reguły wpływu na ważność samego umocowania. Brak datypełnomocnictwa nie jest zasadniczo jego wadą istotną (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2006 r., III SZ 1/06, OSNP z 2007 r. nr 9-10, poz. 148; postanowienie NSA z 25 sierpnia 2010 r., II OSK 1486/10). Żaden przepis nie ustanawia wymogu, aby pełnomocnictwo było zaopatrzone w datę. (tak wyrok NSA z dnia 7 sierpnia 2014 r. sygn. I OSK 1772/14). Brak wskazania daty na pełnomocnictwie, jak również brak wypełnienia sekcji B w części II JEDZ nie stanowi dowodu na to, że Wykonawca Izoinstalbud sp. z o.o. nie upoważnił ww. członka zarządu do podpisania jednoosobowo oferty. Natomiast sugerowane przez Odwołującego domniemanie w tym zakresie, w okolicznościach analizowanej sprawy nie broni się. Jak wskazano powyżej, oferta przed nadaniem jej postaci elektronicznej, została podpisana przez obydwu członków zarządu. Oznacza to, że ich wolą było aby reprezentowana przez nich spółka wzięła udział w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należy zatem uznać, iż jej złożenie w postaci elektronicznej przez jednego z członków zarządu nastąpiło w wyniku upoważnienia udzielonego przez drugiego członka zarządu. Usuwalny, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, brak staranności przy składaniuoferty, w okolicznościach przedmiotowej sprawy, nie oznacza braku umocowania do jej złożenia.
Iwona Holka
Zakup konkretnego oprogramowania dla Uczelni
Treść pytania:
Proszę o pomoc w związku z tym, iż Uczelnia chce zakpić gotowy produkt o konkretnej nazwie Akademia Cisco, program szkoleniowy “Cisco Networking Academy Program” (CNAP) jest najbardziej dopracowanym i zdecydowanie najbardziej skutecznym i osiągającym sukcesy programem edukacyjnym na świecie. Czy Zamawiający powinien robić przetarg na konkretne szkolenie które i tak dostępne jest u konkretnego Wykonawcy ? Jak rozpocząć procedurę żeby była zgodna z ustawą PZP.
Odpowiedź:
Pytanie na które muszą sobie Państwo odpowiedzieć, to czy są spełnione przesłanki do zamówienia ZWR. Ewentualnie, czy można powyższe traktować jako szkolenie i wtedy mamy do czynienia z usługą społeczną do 750.000 euro. W każdym innym przypadku wskazując konkretną nazwę naruszą Państwo art. 29 ust. 3. Niemniej jednak w przypadku konieczności jednak PN proponuję dać niskie kryterium ceny i wprowadzić kryterium metodologii szkolenia, wymagając przedłożenia od wykonawców programu, metodyki itp. Pozwoli to na ocenę subiektywną proponowanych rozwiązań i wybór takiego produktu, który Państwu najbardziej odpowiada.
Iwona Holka
PPE a ustawa Pzp
Treść pytania:
Czy jest obowiązek stosowania ustawy Pzp do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Emerytalnymi czy też można zawrzeć taka umowę na podstawie art. 4 pkt. 4 Ustawy Pzp, a w przypadku obowiązku stosowania ustawy Pzp co jest wartością zamówienia.
Odpowiedź:
Same składki wnoszone przez pracodawcę do pracowniczego programu emerytalnego pochodzą z wynagrodzenia pracowników. W związku z tym umowy składające się na PPE nie są zamówieniem publicznym, czyli umowami odpłatnymi zawieranymi przez zamawiającego , ponieważ stroną tej umowy jest pracownik, a nie podmiot zobowiązany do stosowania procedur ustawy PZP. Natomiast jeżeli zamawiający planowałby zlecić podmiotowi gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego (art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy PPE) to konieczne moim zdaniem jest zawarcie umowy w reżimie PZP, gdyż wyłącznie z art. 4 pkt 4 dotyczy pracowniczych planów kapitałowych (to jest odrębna instytucja od ppe). Wartością zamówienia nie byłyby składki od pracowników, a jedynie wysokość opłaty za zarządzanie w terminie realizacji umowy.
Iwona Holka
Dokonanie anulowania wyboru najkorzystniejszej oferty
Treść pytania:
Czy po dokonaniu anulowania wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonanego po wniesieniu informacji przez innego wykonawcę, można przy powtórzeniu badania oferty najkorzystniejszej wezwać Wykonawcę do złożenia - uzupełnienia tych dokumentów, których nie załączył do pierwszego badania ? Czy taką ofertę, raz badaną, należy odrzucić jako nie odpowiadającą treści SIWZ ?
Odpowiedź:
Oczywiście, po powtórzeniu czynności cofa Pani czynności poprzednie i dokonuje ponownego badania i oceny ofert ze wszystkimi konsekwencjami.
Iwona Holka
Kary umowne, po zakończeniu realizacji umowy
Treść pytania:
Wykonawca zgodnie z zawartą umowy na R.B. miał obowiązek zgłosić podwykonawców. Za niedopełnienie tego obowiązku umowa przewidywała karę pieniężną. Wykonawca w czasie realizacji umowy nie zgłosił podwyk. Zamawiający również nie stwierdził wystąpienia podwyk. Zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo. Po upływie roku od rozliczenia robót, w toku kontroli dokumentów ujawniono że w czasie prac występowali podwykonawcy (Są umowy pomiędzy wykonawcami a podwyk.)Czy w tym czasie (rok po zakończeniu prac i zapłacie wynagrodzenia)zamawiający ma obowiązek naliczenia kar z tytułu niezgłoszenia podwyk?
Odpowiedź:
Tak, roszczenia z zawartej umowy zasadniczo przedawniają się po trzech latach. Jako dysponent środków publicznych podlegający dyscyplinie finansów publicznych zobligowani są Państwo do naliczenia kary umownej.
Iwona Holka
Procedura art. 24aa, poniżej progu UE, dokumenty ofertowe z datą przyszłą
Treść pytania:
Procedura art. 24aa, poniżej progu UE, złożono jedną ofertę na formularzu ofertowym z datą równą otwarciu ofert 15.07. Wykonawca od razu załączył: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, wykaz dostaw, formularz oferty technicznej, formularz oferty cenowej, polisę oc - ale wszystkie z datą przyszłą 17.07. Ponadto, formularz oferty technicznej nie zawiera dwóch ostatnich stron wg wzoru zamawiającego. Jak powinien zachować się zamawiający? Co jeśli wykonawca nie spełni któregokolwiek wymogu z treści formularza oferty technicznej?
Odpowiedź:
Brak spełnienia wymagań technicznych, czy nie dołączenie formularza oceny technicznej, który dla zamawiającego jest treścią oferty powoduje jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku dokumenty podmiotowe (oświadczenia, polisa oc i inne) nie podlegają badaniu ani uzupełnieniu.
Iwona Holka
Umowa ramowa
Treść pytania:
W post na zawarcie umowy ramowej na usługi informat. jednym z kryterium była ocena próbki tj. funkcjonalności oprogram. Kryterium było opisane w jaki sposób i co będziemy spr w oprogram. i ocena: test zaliczony dla wyniku 50% i więcej = 7pkt, test niezaliczony dla wyniku poniżej 50%. W przypadku niezaliczenia oferta zostanie odrzucona. Czy zapis o odrzuceniu był prawidłowy? jeżeli nie to jak ratować postępowanie?
Odpowiedź:
Zapis był prawidłowy. Niezaliczenie testu na poziomie 50%= odrzucenie. Tak rozumiem Państwa zapis. Jest to jak najbardziej prawidłowe. Zamawiający ma prawo ustanowić minimalne poziomy jakości, których konsekwencją niespełnienia jest odrzucenie oferty.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy