Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2306 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 272 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


ogłoszenie o zamówieniu
Treść pytania:
Czy można ogłosić postępowanie, które dotyczy zamówienia na następny rok kalendarzowy (budżetowy) przed zatwierdzeniem projektu planu na przyszły rok? Proszę jeśli to możliwe o wskazanie orzecznictwa. Pozdrawiam
Odpowiedź:
Krajowa Izba Odwoławcza nie wypowiada się na ten temat, jedynie orzeczenia GKO przy Rzeczniku Dyscypliny mogą ten temat poruszać. Przydatna może być też opinia Urzędu Zamówień Publicznych, który stwierdza: „Mając na uwadze wyłącznie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także dotychczasową praktykę udzielania zamówień publicznych, skorzystanie z możliwości wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy zamawiający nie ma jeszcze zagwarantowanych środków na realizację zamówienia, nie jest sprzeczne z jej uregulowaniami. W aspekcie powyższego należy jednak zwrócić uwagę na dwa zagadnienia. Po pierwsze, ustawa o finansach publicznych wymaga, aby zamawiający, będący jednostką sektora finansów publicznych zaciągał zobowiązania w zakresie przewidzianym w planie jednostki. Jeśli zatem zamawiający, będący jednostką sektora finansów publicznych zaciąga zobowiązanie, wykraczając poza zakres wydatków przewidzianych w planie finansowym, stanowi to naruszenie dyscypliny finansów publicznych nawet w przypadku, gdy plan zostanie w późniejszym terminie zmieniony, a także, gdy umowa o zamówienie publiczne zostanie później dostosowana do planu finansowego. Co do zasady zatem, zamawiający może wszcząć postępowanie o zamówienie publiczne, nie mając jeszcze zabezpieczonych środków na realizację zamówienia publicznego, obowiązek ten zachodzi w chwili zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w postępowaniu. Po drugie, zamawiający decydując się na wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków w sytuacji unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne z powodu ostatecznego nie uzyskania odpowiednich środków na realizację zamówienia powinien liczyć się z koniecznością zwrotu wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu”.
Iwona Holka
Art. 85 zwiazanie ofertą.
Treść pytania:
Przetarg nieograniczony procedura krajowa : okres związania - 30 dni , czy w tym okresie należy wybrać wykonawcę, czy winna być zawarta umowa ? Co jeśli po wyborze wykonawca nie podpisze umowy, jakie sankcje ?
Odpowiedź:
Wybór wykonawcy winien nastąpić w terminie związania ofertą. Umowa może być zawarta już po terminie związania.
Iwona Holka
Pytanie
Treść pytania:
Czy usługi radcy prawnego krajowego są zwolnione z stosowania ustawy Prawo zamóiweń publicznych?
Odpowiedź:
Bieżąca obsługa prawna nie jest zwolniona ze stosowania przepisów ustawy. Art. 4pkt 3ea pzp zwalnia wyłącznie usługi w zakresie zastępstwa procesowego.
Iwona Holka
Podpis elektroniczny nieważny w momencie otwarcia ofert.
Treść pytania:
Wykonawca złożył ofertę 09.11.2019 r za pomocą miniPortalu. Otwarcie ofert odbyło się 12.11.2019 r. Podczas weryfikacji podpisu okazało się, że ważność certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego wygasła w dn. 11.11.2019 r. czyli w momencie składania oferty podpis był ważny, ale w momencie otwarcia ofert już nie. Czy w takim przypadku Zamawiający może uznać ofertę za poprawnie podpisaną?
Odpowiedź:
Tak, w momencie złożenia podpisu oferta była ważna i ważna pozostaje.
Iwona Holka
Zapytanie o negocjacje z ogłoszeniem
Treść pytania:
1. Czy informację z art. 57 ust. 1 ustawy należy zamieścić na stronie internetowej Zamawiającego? Czy wystarczy tylko poinformować wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu? 2. Czy oferty wstępne w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem powinny być przesłane podobnie jak wniosek, zaawansowanym środkiem komunikacji elektronicznej , tj. EPUAP lub platforma przetargowa Zamawiającego? Czy wystarczy przesłanie ofert wstępnych mailem?
Odpowiedź:
Powinny być przesłane za pomocą platformy przetargowej z której korzysta zamawiający
Iwona Holka
Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części (art. 96 ust. 1 pkt 11 Pzp)
Treść pytania:
Czy w przypadku udzielania zamówienia w częściach (przeprowadzania kilku odrębnych postępowań będących częściami jednego większego zamówienia), konieczne jest sporządzanie dodatkowego uzasadnienia dotyczącego braku możliwości składania ofert częściowych w ramach tej wydzielonej części ?
Odpowiedź:
Nie, ponieważ postępowanie zostało podzielone już na części.
Iwona Holka
Zachowanie terminu
Treść pytania:
Zamawiający wyznaczył wykonawcy 5-cio dniowy termin na złożenie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (postepowanie poniżej progu unijnego). Czy zamawiający musi czekać z ogłoszeniem wyniku postępowania do momentu upływu tych 5-ciu dni w sytuacji, kiedy wykonawca już następnego dnia po wezwaniu złożył wymagane dokumenty?
Odpowiedź:
jeżeli wszystkie dokumenty są prawidłowe i potwierdzają spełnianie wymagań, można procedować wcześniej. Gdyby nie - może się okazać, że wykonawca jeszcze dośle dokument Zamawiającemu
Iwona Holka
podmiot trzeci, a podwykonawca
Treść pytania:
Oferta na usługi szkoleniowe. Warunek -wykaz min. 1 trenera.Wykonawca wskazuje w ofercie, ze zamierza zlecić prowadzenie szkolenia podwykonawcy tj.trenerowi. Następnie dołącza zobowiązanie trenera do oddania zasobów na czas realizacji szkolenia, w którym jest napisane, ze będzie trenera łączyć z Wykonawcą umowa ramowa. Czy jeżeli Wykonawca wykazuje w opisanym przypadku podwykonawcę w postaci trenera to takie zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy zasobów w postaci trenera jest wymagane, czy jest to dokument zbędny?
Odpowiedź:
Jeżeli wskazuje trenera jako podmiot oddający zasoby do dyspozycji (P3) to zobowiązanie jest niezbędne. Natomiast UZP stoi na stanowisku, że w takim przypadku występuje dysponowanie bezpośrednie i nie ma potrzeby wykazywania osoby jako P3. Skoro jednak wykonawca wskazał, to należny to przyjąć.
Iwona Holka
Aneks do umowy
Treść pytania:
Witam Co grozi za odstąpienie od podpisania aneksu umowy o przedłużenie okresu realizacji? Umowa przewiduje taką możliwość w ramach wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel, kary za nienależyte wykonanie dostaw i opóźnienia terminu dostaw.
Odpowiedź:
Nic nie grozi. Aneks objęty jest swobodą zawierania umów, jeżeli wykonawca nie zgodzi się na podpisanie aneksu umowa ma dotychczasowe brzmienie i jest realizowana na pierwotnych warunkach.
Iwona Holka
Nowa ustawa -postępowania krajowe
Treść pytania:
Analizuję projekt nowej ustawy PZP. Czy przetarg nieograniczony w aktualnej ustawie ogłaszany w BZP -czyli krajowy to w nowej ustawie tzw. Tryb podstawowy?
Odpowiedź:
Dokładnie tak. W nowej ustawie krajowy przetarg nieograniczony to tryb podstawowy, publikowany w BZP.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy