Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2306 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 272 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


poświadczenie parametrów przez wyłącznego dystrybutora
Treść pytania:
Jeżeli nie wszystkie wymagane parametry techniczne są przedstawione w karcie katalogowej czy mogę przyjąć oświadczenie wyłącznego dystrybutora sprzętu, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane parametry?
Odpowiedź:
To zależy jakie Pani wymagała dokumenty w SIWZ. Co do zasady czy mamy do czynienia z kartą katalogową czy oświadczeniem producenta, nie ma różnicy. I to i to jest oświadczeniem pochodzącym od producenta. Należy taki dokument uznać.
Iwona Holka
wadium
Treść pytania:
PN unijny. Zam. dokonał wyboru oraz zgodnie z art. 46.1 zwrócił wadium jednemu wykonawcy. Na czynność wyboru złożono odwołanie. Zamawiający uznał zarzuty w całości cofnął wybór i wrócił do badania ofert. Jedna oferta w tym momencie jest niezabezpieczona wadium. Zgodnie z art. 46.3 Zam. może żądać ponownego wniesienia wadium od wykonawcy ale tylko w wyniku rozstrzygnięcia odwołania gdy jego oferta została wybrana. Pytanie: czy w takiej sytuacji, w przypadku braku możliwości zastosowania art. 46.3 należy dokonywać dalszych czynności (w tym ponownego wyboru) bez zabezpieczenia wadialnego?
Odpowiedź:
W opisywanym przypadku nie można zastosować analogicznie art. 46.3 Pzp. Zamawiający dokonuje więc dalszych czynności, w tym ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, bez zabezpieczenia wadialnego.
Iwona Holka
usługa żywienia
Treść pytania:
Czy w przetargu na usługę żywienia pacjentów szpitala jednym z kryteriów oceny ofert może być wymóg aby Wykonawca zapewnił i wyznaczył stałą osobę „koordynatora",(osoba ta będzie jednocześnie jedną z wymaganych kucharek) np: 5 dni w tygodniu -20 pkt., 3 dni w tygodniu - 10 pkt. 1dzień - 0 pkt.
Odpowiedź:
Jak najbardziej. To bardzo dobre kryterium oceny ofert.
Iwona Holka
Dodatkowe wymagania do zamówienia - opis przedmiotu zamówienia
Treść pytania:
Przet. nieogr., dotyczy dostawy (zakup) paliw płynnych do aut za pomocą kart flotowych. Czy można w opisie przedmiotu zamówienia zastosować zapis,iż Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni możliwość dodatkowego zakupu usług w zakresie mycia aut w myjniach Wykonawcy oraz usługi w zakresie bezgotówkowego rozliczania opłat za przejazd tych pojazdów autostradami oraz że dodatkowy zakup będzie dokonywany w formie bezgotówkowej za pomocą kart paliwowych.Chodzi o zabezpieczenie aby te usługi mogły być doliczane do faktur za paliwa i być nabywane za pomocą tych samych kart flotowych.
Odpowiedź:
Tak, jednak muszą Państwo poznać cenę za takie usługi już w ofercie składanej w postępowaniu. Możecie Państwo przyjąć tę usługę jako usługę opcjonalną, na zasadzie prawa opcji.
Iwona Holka
Pełnomocnictwo
Treść pytania:
Posiadam notarialne pełnomocnictwo do reprezentacji firmy. W postępowaniu przetargowym elektronicznym muszę je umieścić i opatrzyć podpisem kwalifikowanym ,sam sobie zgodności nie mogę podpisać,właściciel nie posiada podpisu i przebywa za granicą a notariusz nie ma nawet najmniejszego pojęcia jak to wykonać. Proszę o radę co robić w tej sytuacji ?
Odpowiedź:
Konieczne jest notarialne poświadczenie. Skanuje Pan pełnomocnictwo i udaje sie do notariusza, który zgodnie z §97 prawa o notariacie zobligowany jest za opłatą 6 zł od strony plus vat poświadczyć za zgodność z oryginałem pełnomocnictwo. W inny sposób nie ma możliwości poświadczenia pełnomocnictwa.
Iwona Holka
Samowolna zmiana terminu wykonania zadania w ofercie
Treść pytania:
Jeden z wykonawców w ofercie zmienił zapis dot. terminu wykonania z 4 m-cy na:Do 30.06.2020 roku pod warunkiem uzyskania zgody odpowiednich organów przez zamawiającego w celu ustawienia rusztowania od strony rzeki. Czy zmiana tego terminu jest podstawą do odrzucenia oferty? Czy zamawiający winien dokonać poprawienia jako inną omyłkę i jeśli wykonawca nie wyrazi zgody dopiero odrzucić ofertę?
Odpowiedź:
Oświadczenie wykonawcy nie jest zgodne z treścią SIWZ, złożona oferta jest ofertą de facto warunkową - należy ją odrzucić z uwagi na niezgodność z SIWZ (89 ust. 1 pkt 2). To nie jest omyłka, czyli treść która znalazła się przypadkowo w formularzu. Wykonawca celowo dokonał modyfikacji formularza. Jego oferta jest nieporównywalna z innymi ofertami.
Iwona Holka
Oryginał czy kopia za zgodnośc z oryginałem
Treść pytania:
W postępowaniu o wartości powyżej tzw. progów unijnych złożono ofertę, która została podpisana w wersji papierowej przez pełnomocnika wykonawcy po czym ofertę zeskanowano i podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez organ uprawniony do reprezentacji zgodnie z KRS - prezes zarządu. Czy w takiej sytuacji należy uznać ofertę za prawidłowo podpisaną?
Odpowiedź:
Tak, oferta jest prawidłowo podpisana. Należy potraktować powyższe w ten sposób, że pełnomocnik podpisał, sporządził projekt oferty a oświadczenie właściwe złożył Prezes, jako upoważniony do reprezentacji.
Iwona Holka
KRK
Treść pytania:
Dzień dobry, w postępowaniu żądam KRK z art. 24 ust. 1 pkt.13), 14) i 21) ustawy pzp. Czy Wykonawca (Spółka z o.o.) oprócz KRK dla osób wchodzących w skład Zarządu, ma również przedstawić KRK dla osób wchodzących do Rady Nadzorczej - na podstawie art. 24 ust.1 pkt.14) ?
Odpowiedź:
Dokładnie tak. KRK składane jest również dla osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej oraz Prokurentów, o ile takowi zostali ustanowieni.
Iwona Holka
Udzielenie zamówienia wykonawczego po zawarciu umowy ramowej
Treść pytania:
Umowa ramowa została zawarta z więcej niż jednym wykonawcą. Udzielając zamówienia wykonawczego Zamawiający stosuje art. 101a ust. 2 pkt b (nie wszystkie warunki realizacji określono w umowie ramowej). Jeżeli wartość zamówienia wykonawczego przekracza kwoty, z art. 11 ust. 8, to w jakiej formie i w jaki sposób mają być składane oferty. Elektronicznie, na adres e-mail? Może dopuszczalna jest forma papierowa? Uprzejmie proszę o poradę.
Odpowiedź:
Oferty powinny być składane elektronicznie. Oczywiście dopuszczalne jest aby składane były e - mailem.
Iwona Holka
Witam
Treść pytania:
Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający otrzymał mailowo informację żeby unieważnić wybór i odrzucić również ofertę na II miejscu. Po sprawdzeniu, informację okazały się zasadne . Problem polega na tym, że termin związania ofertą minął (żaden Wykonawca nie przedłuży okresu a Zamawiający już wcześniej skorzystał z możliwości zapytania o przedłużenie) i co ma robić dalej Zamawiający? unieważnić wybór, odrzucić oferty wezwać wykonawcę do złożenia dokumentów i dokonać następnego wyboru? czy postąpić inaczej ze względu na upłynięcie TZO ?
Odpowiedź:
Niestety, w przywołanym przez Panią stanie faktycznym zdania są podzielone. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z o.o. przeciwko GDDKiA Oddział w Poznaniu z dnia 13.07.2017 r., wskazał, iż przesłanek odrzucenia oferty wykonawcy nie należy interpretować w sposób rozszerzający; w art. 89 ust. 1 pkt. 7a mowa o niewyrażeniu zgody poprzez odmowę, która powinna przyjąć formę czynnego działania wykonawcy, przepis nie odnosi się do bierności wykonawcy. Podobne stanowisko wyraziła też KIO w uchwale z 4 kwietnia 2019 r. sygn. akt: KIO/KU 24/19. Zdaniem Izby, upływ terminu związania ofertą jest podstawą do odrzucenia oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych tylko w sytuacji, kiedy wykonawca wezwany przez zamawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą nie wyrazi na to zgody. KIO wskazała, że zamawiający nie może odrzucić oferty wykonawcy, jeżeli ten samodzielnie nie przedłużył okresu związania ofertą, bez wezwania zamawiającego. KIO podkreśliła, iż upływ terminu nie decyduje o nieskuteczności oferty, a jedynie o braku obowiązku po stronie wykonawcy do zawarcia umowy na wcześniej obowiązujących warunkach. Tym samym, jeśli wykonawca wyrazi zgodę, umowa może być zawarta. Odmienne zdanie ma Prezes UZP, twierdząc, iż w przypadku, gdy wykonawcy nie przedłużą terminu związania ofertą, należy oferty odrzucić. Osobiście skłaniam się do stanowiska KIO i TSUE i uważam, że może Pani dalej procedować, czyli unieważnić czynność wyboru, odrzucić oferty i wezwać kolejnego wykonawcę o dokumenty.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy