Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2034 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 242 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


podpis ePuap
Treść pytania:
Czy podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP można utożsamić z kwalifikowanym podpisem elektronicznym i czy w konsekwencji oferta Wykonawcy została podpisana.
Odpowiedź:
Oferta musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych. Profil zaufania ePUAP nie zastępuje tego rodzaju podpisu. Biorąc pod uwagę, że ustawa przewiduje rygor nieważności w sytuacji nieopatrzenia oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z ustawą.
Łukasz Czaban
JEDZ i dokumenty od podwykonawcy
Treść pytania:
Kto podpisuje elektronicznie JEDZ podwykonawcy oraz dokumenty (Zaświadczenia ZUS Urząd Skarbowy podwykonawcy). Którą część JEDZ wypełnia podwykonawca
Odpowiedź:
Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia ws. dokumentów: Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Każdy podmiot składa swoje dokumenty - w oryginale elektronicznego dokumentu lub elektronicznie poświadczonej kopii (podpisem własnym elektronicznym) Podwykonawca wypełnia JEDZ w zakresie przesłanek wykluczenia, zaś Podmiot użyczający zasoby w zakresie podstaw wykluczenia oraz tych warunków które spełnia (użyczanych wykonawcy).
Iwona Holka
Zamówienie z wolnej ręki.
Treść pytania:
Po przepro. trzech post. w trybie przetargu nieograniczonego nie rozstrzygnąłem przetargu. W ostatnim post. nie wpłynęła żadna oferta. Postanowiłem zastosować art. 67 ust. 1. pkt 4 zamówienia z wolnej ręki. Czy w tym przypadku poza wszystkimi dok. wymaganymi ( speł. warunków, brak podst. do wykluczenia) w przetargu zas. proszę o przesłanie oferty z załącznikami pomimo tego, że mam zgodnie z ustawą przeprowadzić negocjacje z jednym wykonawcą, ponieważ nie mogę zmienić pierwotnych warunków zamówienia w istotny sposób. Czy stosuję kryteria oceny oferty, jeżeli takowe miałem w post. przetargowym?
Odpowiedź:
Nie stosujemy kryteriów oceny ofert, gdyż co do zasady oferty w zamówieniu z wolnej ręki nie ma i jest ona przeprowadzana z jednym wykonawcą, aczkolwiek może Pan wykonawcę poprosić o przesłanie propozycji handlowej. Jednocześnie, jeżeli np. kryterium był termin wykonania zamówienia nie krótszy niż… to oczywiście należy takowy powtórzyć przy zamówieniu z wolnej ręki. Gdyby więc w ramach kryteriów były wymagane wartości minimalne, graniczne, to należy ich wymagać przy ZWR.
Iwona Holka
Problem z otwarciem oferty - elektronizacja.
Treść pytania:
Podczas odszyfrowania oferty niektórych z dokumentów nie można było odczytać m.in. formularza oferty. Wystosowaliśmy pismo do UZP z prośbą o wyjaśnienia sytuacji. UZP stwierdził, iż plik z ofertą został zaszyfrowany prawidłowym kluczem publicznym, a oferta została prawidłowo złożona. Jak się okazało po czasie (kilku dniach) nie posiadaliśmy zainstalowanej aplikacji do otwierania plików . Co w tej sytuacji zrobić? Po udanej próbie otwarcia okazało się, że wykonawca w żadnym z zadań nie jest korzystny.
Odpowiedź:
Niestety postępowanie kwalifikuje się do unieważnienia. Wystąpiła wada z winy zamawiającego. Proszę przeczytać wyrok KIO 574/19 - podobna sytuacja do Państwa.
Iwona Holka
Przetarg na ochronę - zaległości w opłacaniu składek ZUS
Treść pytania:
Zamawiający zwarł umowę na usługę ochrony na rok 2019 r. z konsorcjum 3 firm, na etapie sprawdzania ofert Zaświadczenia o niezaleganiu składek Zus - nie posiadał zaległości według stanu na dzień wystawienia natomiast korzystał z ulgi w postaci układu ratalnego na spłatę należności. W trakcie realizacji usługi Wykonawca zaprzestał opłacanie składek oraz posiada zajęcia na prawie 210 tysięcy. Co w takiej sytuacji powinien zrobić Zamawiający, czy powinien jeszcze raz prosić zaświadczenie skoro już posiada taką informację z Zus ?
Odpowiedź:
Obawiam się, że nic. W momencie weryfikacji przesłanek do wykluczenia wykonawca nie zalegał, więc Zamawiający miał pełne prawo (a nawet obowiązek) dokonać wyboru oferty wykonawcy. Ustawa przewiduje możliwość rozwiązania umowy (145a), ale gdy wykonawca W CHWILI ZAWARCIA UMOWY podlegał wykluczeniu (i to w dodatku na podstawie art. 24 ust. 1). Jeżeli nie mają Państwo w umowie przesłanek do odstąpienia/rozwiązania umowy w przypadku zagłości z ZUS to moim zdaniem należy kontynuować umowę. O należne składki ZUS z pewnością upomni się u wykonawcy.
Iwona Holka
Warunek a Kryterium
Treść pytania:
Czy warunek a Kryterium mogą dotyczyć tego samego? Warunek 1 osoba do pełnienia funkcji kierownika budowy z 5 letnim doświadczeniem. W tym kryterium brane będą pod uwagę informacje dotyczące doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej jako Kierownik budowy i wykonanych pod jego kierownictwem robót budowlanych polegających na wykonaniu wodnych placów zabaw z nawierzchnią EPDM o wartości min. 300 000,00 zł brutto każda. Ocenie i przyznawaniu podpunktów podlegać będą roboty budowlane wykonane przez tego Kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
Odpowiedź:
W Państwa konstrukcji - tak, jest prawidłowo. Czyli minimum osoba z 5 letnim doświadczeniem, a jeżeli ma dodatkowo w portfolio praca o wartości min 300 mln, konkretne, to wtedy punkty. Tak, jak najbardziej. Proszę tylko rozważyć, czy może podać Państwu Wykonawca dwie osoby, zamiast jednej, czy musi to być jedna. No i do oferty musi podać i nazwisko i wszystkie dane do punktacji, a potem wezwiecie Państwo o wykaz z tą sama osobą. Jedyne co może się wydarzyć, to to, że np. w ofercie nie poda tych informacja, a dopiero w wykazie na wezwanie - wtedy proszę pamiętać, że nie można przyznać punktów w kryterium. Najlepiej te obwarowania wpisać w SIWZ.
Iwona Holka
Zmiana RODO
Treść pytania:
W związku ze zmianą RODO proszę o informację czy zapisy do postępowań zmieniły się ...... Udostępnione zapisy w apexnet obowiązują? Jakie są najważniejsze zmiany na które Zamawiające powinien wprowadzić , zwrócić uwagę .
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 8a ust. 5: Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a, na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub konkursu, w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminie konkursu lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane dotyczą. Czyli na stronie internetowej, w SIWZ wskazuje poniższe ograniczenia: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Klauzula informacyjna pozostaje aktualna.
Iwona Holka
tajemnica przedsiębiorstwa a unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4
Treść pytania:
Jeżeli unieważniam postępowanie (art. 93 ust. 1 pkt 4) to czy muszę dokonywać badania poprawności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa? Jeżeli uzasadnienie objęcia tajemnicą (oświadczenie wykonawcy załączone do oferty) nie wyjaśnia w wystarczający sposób zastrzeżenia to czy pomimo unieważnienia powinnam wezwać do wyjaśnień/uzupełnienia? Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej? Biorąc pod uwagę powyższe, co należy udostępnić wykonawcom wnioskującym o wgląd do ofert na podstawie ustawy o dostępnie do informacji publicznej?
Odpowiedź:
Zasadność zastrzeżenia tych informacji może Pani dokonać wtedy, gdy ktoś o nie wystąpi, nie ma potrzeby, żeby Pani dokonywała dodatkowych czynności, jeżeli unieważnia Pani postępowanie. Jeżeli uzasadnienie objecia tajemnicą nie jest wystarczające i Pani nie przekonuje, to oznacza, że informacje będą odtajnione (zostały zastrzeżone nieskutecznie), ponieważ to obowiązkiem wykonawcy jest takie ich przygotowanie i uzasadnienie, żeby Zamawiającego przekonać do ochrony danych jako tajemnicy.
Iwona Holka
Jak zamówić studia MBA dla pracowników (finansowne ze środków UE)
Treść pytania:
Czy może ktoś z Forum przeprowadzał postępowanie na wybór studiów MBA dla pracowników swojej jednostki (zamówienie finansowane z projektu UE). Czy są jakieś przesłanki do wyłączenia stosowania Pzp dla takiego przedmiotu zamówienia, w jaki sposób najlepiej przeprowadzić tego typu zamówienie przy szacunkowej wartości pow. 30 tys. euro? Będę wdzięczna za wskazówki.
Odpowiedź:
Tego typu zamówienie można przeprowadzić w procedurze jak dla zamówienia na usługę społeczną. Niestety całkowicie wyłączyć ze stosowania PZP nie można, ale w zw. z tym, że mamy do czynienia z usł społeczną, która zapewne nie przekracza progu 750.000 euro, to można zrobić zamówienie np. z kryterium oceny ofert polegającym na doświadczeniu wykonawcy. Moim zdaniem kluczowe w Państwa zamówieniu będą właśnie kryteria oceny ofert, które pozwolą wybrać najlepszego wykonawcę.
Iwona Holka
Brak podania stawki VAT w formularzu ofertowym
Treść pytania:
W formularzu ofertowym, wykonawca nie wpisał stawki podatku VAT,którą był zobowiązany podać.Natomiast w formularzu cenowym był zobligowany wyłącznie do określenia cen jedn. brutto.Dlatego też nie ma takiej części oferty,z której można byłoby wyczytać stawkę tego podatku.W SIWZ nie regulowano wysokości podatku dla tego zamówienia, więc czy jest jakakolwiek szansa by to poprawić jako inną omyłkę?Może jednak lepiej odrzucić ofertę, a jako podstawę odrzucenia podać niezgodność z SIWZ?A może po prostu to tak zostawić i nie odrzucać, ani nie poprawiać, a ofertę uznać za prawidłową?Proszę o pomoc.
Odpowiedź:
Ja bym takiej oferty nie odrzuciła, skoro w formularzu cenowym wymagano wyłącznie cen brutto. Nie poprawiałabym też, ani nie wzywała do dodatkowych wyjaśnień. Podejrzewam, że dla Państwa wysokość podatku vat jest informacją neutralną, w żaden sposób też nie ma wpływu na sytuację wykonawców i ewentualne manipulacje ceną. Przy zawarciu umowy wykonawca wskaże stawkę podatku vat. Myślę, że odrzucenie oferty na tej podstawie byłoby zbędnym formalizmem.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy