Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2290 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 271 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Szacowanie wartości zamówienia
Treść pytania:
Dotychczas w jednostce okres obowiązywania umów na dostawy ciągłe obejmował okres od od np. 04.2017-04.2018 r. Kierownik jednostki zażyczył sobie aby umowy obejmowały dany rok budżetowy. Wobec powyższego muszę przeprowadzić 1 przetarg nieograniczony na okres 9 miesięcy. Czy szacowanie wtedy polega na objęciu 12 miesięcy ,podzieleniu i przemnożeniu przez 9, czy porostu od razy brać pod uwagę okres 9 miesięcy wstecz ?
Odpowiedź:
Należy brać pod uwagę faktyczny czas trwania postępowania. Np. umowa sprzątania 10000 zł/m - c, przy umowie na 9 miesięcy to 10.000 x 9. Natomiast jeżeli sprzątanie w danym roku będzie realizowane 12 miesięcy, ale pierwsza umowa ma być na 9 a druga na brakujące 3 miesiące, to wtedy mamy zamówienie udzielane w częściach, ale wartość liczymy jak dla 12 miesięcy.
Iwona Holka
podmiot trzeci
Treść pytania:
Duża rob bud. Wyk spełnił warunek, w zakres rob. bud, w której wchodziły roboty 4 branż - podał Ptrzeciego. Wykonawca na spełn warunku przedstawił zobowiązanie PT, który spełnia ten warunek i będzie podwykonawcą-ale tylko w zakresie budowy budynku garażowego. Okres wykorzystania udostępnionych zasobów- na okres realizacji robot bud. Czy Zam może uznać że wykonawca spełnia warunek, skoro podmiot trzeci na zasoby, które się powołuje wykona tylko budynek garażowy.
Odpowiedź:
Moim zdaniem realne użyczenie zasobów będzie wtedy jeżeli zobowiąże się do wykonania dokładnie tego do czego przekazał doświadczenie. Podsyłam ciekawe opracowanie w tej sprawie i propozycję do uzupełnienia . Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z §9 rozporządzenia ws. dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający wzywa do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunku zdolności technicznej i zawodowej, tj. wymaganego w pkt….. SIWZ doświadczenia polegającego na ……. (można przywołać treść warunku). Wykonawca wraz z ofertą przedłożył zobowiązanie podmiotu (nazwa podmiotu) użyczającego zasób doświadczenia, z którego wynika, iż podmiot ten udostępnia wymagane doświadczenie poprzez wykonanie wyłącznie budynku garażowego (a więc 1 z 4 zakresów doświadczenia wskazanych w …..siwz). Tymczasem, zgodnie z treścią art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, wymagane jest, aby podmiot udostępniający zasoby, faktycznie realizował robotę budowlaną, co do której wymagane było wykazanie doświadczenia. Zobowiązanie do wykonania wyłącznie jednego elementu wymaganego doświadczenia nie oznacza faktycznej realizacji wymaganej do przekazania zobowiązania i w świetle obowiązujących przepisów nie jest wystarczające do wykazania rzeczywistego dysponowania zasobem. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający wzywa do przedłożenia stosownych dokumentów z których wynikało będzie jednoznacznie, że podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunku doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dokumentem takim może być przykładowo: zobowiązanie podmiotu użyczającego lub umowa pomiędzy wykonawcą a podmiotem udostępniającym doświadczenie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca w sytuacji niemożności wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu przez podmiot wskazany w ofercie ma możliwość zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami, bądź może samodzielnie wykazać spełnianie warunku udziału w postępowaniu. W tym celu wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednio dokument z którego wynikało będzie faktyczne udostępnienie zasobów (np. zobowiązanie podmiotu użyczającego) lub oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że samodzielnie spełnia warunek doświadczenia. Z ciekawych wyroków w podobnych sprawach: 1755/17 i 1226/18 Nieuprawnionym jest twierdzenie, że dla spełnienia normy art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, koniecznym jest, ażeby podmiot udostępniający zasoby występował w charakterze podwykonawcy. Po pierwsze, taki wymóg byłby niezgodny z ogólną zasadą wynikającą z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp - że dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu można powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, niezależnie od charakteru stosunków prawnych łączących wykonawcę z tym podmiotem. Po drugie, wbrew twierdzeniom Zamawiającego, Krajowa Izba Odwoławcza w swym orzecznictwie również takiego wymogu nie formułuje. Orzecznictwo Izby akcentuje konieczność zapewnienia realnej realizacji zamówienia przez podmiot trzeci. Jednakże realizacja ta nie musi oznaczać podwykonawstwa. W powołanym przez Zamawiającego wyroku z dnia 20.02.2018 r., KIO 211/18 Izba wskazała, że wymóg z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp należy rozumieć jako obowiązek faktycznego zrealizowania części zamówienia - w charakterze podwykonawcy lub wspólnie z wykonawcą. Do możliwości wspólnego z podmiotem trzecim wykonywania zamówienia, w kontekście realizacji ww. wymogu KIO odniosła się również w innym wymienionym przez Zamawiającego wyroku - z dnia 17.11.2016 r., KIO 2082/16. W kolejnym z wyroków, na który powoływał się Zamawiający - z dnia 4.09.2017 r., KIO 1755/17, Izba uznała, że obowiązek zrealizowania robót budowlanych przez podmiot udostępniający zasoby, wynikający z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, oznacza, że wykonawca powołujący się obce zasoby, obowiązany jest do zaangażowania, w sposób bezpośredni, podmiotu trzeciego w realizację przedmiotu zamówienia - tak, aby poleganie na potencjale podmiotu trzeciego było realne. Z wymienionych przez Zamawiającego wyroków KIO jeden tylko mówi, iż wobec dyspozycji art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, podmiot trzeci realizujący roboty budowlane powinien być podwykonawcą - tj. wyrok z dnia 9.11.2017 r., KIO 2245/17. Jednakże te twierdzenia Izby należy odczytywać w kontekście całego wyroku, w którym dopuszczono również realizację zamówienia wspólnie z wykonawcą, a przede wszystkim wyeksponowano obowiązek wykonawcy do wykazania, że stosunek łączący go z podmiotem trzecim gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych przez ów podmiot zasobów. Izba w wyroku tym orzekła, że dysponowanie zasobami musi wynikać z przedstawionych dowodów w sposób jednoznaczny i nie może być przedmiotem dedukcji czy domniemania. Ponadto Izba pragnie zwrócić uwagę, że zacytowany w odpowiedzi na odwołanie fragment uchwały KIO w sprawie KIO/KD 17/2018, stanowił część zastrzeżeń Prezesa UZP, nie zaś - jak wskazał Zamawiający - ustaleń Izby. Odnosząc się do ww. wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, należy podkreślić, że zawarte w nich ustalenia są całkowicie zgodne z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-324/14 (Partner A.). TSUE w wyroku tym wyraźnie wysłowił zasadę, zgodnie z którą wykonawca ma prawo polegania na zdolnościach innych podmiotów, o ile zostanie wykazane instytucji zamawiającej, że w rzeczywistości będzie dysponował zasobami tych podmiotów, które to zasoby są niezbędne do wykonania odnośnego zamówienia. Przedmiotowe orzeczenie TSUE wydane zostało w oparciu m.in. o art. 48 ust. 3 Dyrektywy 2004/18, który w przeciwieństwie do art. 63 ust. 1 Dyrektywy 2014/24, nie określał, że w przypadku zasobów doświadczenia zawodowego wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów tylko wówczas, gdy te ostatnie zrealizują roboty budowlane, odnośnie do których takie zdolności są niezbędne. Jednakże wymaga podkreślenia, że identycznie jak poprzednia dyrektywa, Dyrektywa 2014/24 określa, że wykonawca może polegać na zdolności innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań (art. 63 ust. 1). Wobec powyższego, za w pełni aktualne należy uznać twierdzenie TSUE z wyroku C- 324/14, że "o ile oferent musi udowodnić, że rzeczywiście dysponuje zasobami tych podmiotów, które to zasoby nie stanowią jego własności, a są niezbędne do wykonania odnośnego zamówienia, to jednak ma on swobodę wyboru, po pierwsze, charakteru prawnego powiązań, które zamierza ustanowić z innymi podmiotami, na których zdolnościach polega w celu wykonania tego zamówienia, i po drugie środka dowodowego na wykazanie istnienia tych powiązań". Trybunał wskazał także, że "nie można z góry wykluczyć, że instytucja zamawiająca może do celów prawidłowego wykonania danego zamówienia wskazać wyraźnie w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia szczegółowe zasady umożliwiające wykonawcy poleganie na zdolnościach innych podmiotów”.
Iwona Holka
postępowanie na uslugi badawczo - rozwojowe
Treść pytania:
Jaki jest minimalny czas na złożenie ofert - przetarg ograniczony, wniosek złożył tylko 1 wykonawca a więc nie zagrożenia konkurencyjności
Odpowiedź:
Nawet jednemu zainteresowanemu nie powinniśmy tego terminu skracać. Terminy minimalne są wskazane w art. 52 i należy ich przestrzegać.
Iwona Holka
KRK spółka komandytowo akcyjna
Treść pytania:
Wykonawcą jest spółka komandytowo akcyjna , której komplementariuszem jest spółka akcyjna. Czy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp Zamawiający może żądać KRK od członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów komplementariusza którym jest spółka?
Odpowiedź:
W opisywanym przypadku Zamawiający żąda: - wobec wykonawcy SKA: KRK z art. 24 ust. 1 pkt 21 - wobec prokurenta SKA informacji z art. 24 ust. 1 pkt 14 (o ile prokura została udzielona) Zgodnie z opinią UZP: jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna obowiązek weryfikacji niekaralności komplementariusza nie będzie przenosił się na osoby zasiadające w organach zarządzających i nadzorczych osoby prawnej będącej komplementariuszem. Opinia dot. ustaw pzp po nowelizacji str. 15.
Iwona Holka
Kompleksowa dostawa gazu
Treść pytania:
Witam, proszę o opinię: czy jako jednostka organizacyjna gminy działająca na podst art 16. PZP , czyli gmina wyznacza spośród siebie upoważnionego do przeprowadzenia postępowania możemy udzielić zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowa dostawę gazu ? Czy musimy zrobić postępowanie unijne? Szacunek jest na ok 900tys brutto
Odpowiedź:
Niestety Państwa postępowanie nie kwalifikuje się do udzielenia w trybie zwr. Zobligowani są Państwo do przeprowadzenia postępowania konkurencyjnego. Żeby prawidłowo ustalić w jakim progu będzie prowadzone należy wyliczyć wartość netto i podzielić ją przez 4,317 zł (kurs euro). Następnie należy odnieść się do progów: Podstawowy obowiązujący próg to 144 000 euro – 620 885 zł netto Podwyższony próg to 221 000 euro – 952 886 zł netto – obowiązuje, kiedy zamawiającym jest: •jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego, •jednostka sektora finansów publicznych, dla której organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, •jednostka spoza sektora finansów publicznych W Państwa przypadku, jeżeli są Państwo jednostką organizacyjną ST wysokość progu wynosi 221.000 euro, więc Państwa postępowanie będzie postępowaniem krajowym, biuletynowym.
Iwona Holka
Ranking ofert w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść pytania:
Dzień dobry! Proszę o opinię w zakresie umieszczania rankingu ofert w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty - czy powinien być to ranking, na podstawie którego wezwano wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia dokumentów na potrzeby oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, czy też należałoby po odrzuceniu tego wykonawcy sporządzić nowy ranking uwzględniający oferty niepodlegające odrzuceniu i nie publikować punktacji przyznanej we wstępnym rankingu, tylko przeliczyć punkty na nowo z pominięciem ofert odrzuconych.
Odpowiedź:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty winna zawierać informacje zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1: nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Przy czym ja bym podawała już tę właściwą, po całkowitej ocenie ofert.
Iwona Holka
opis przedmiotu zamówienia
Treść pytania:
W opisie przedmiotu zamówienia na zakup ładowarki wpisano, iż punkt serwisowy dla urządzenia musi być zlokalizowany w odległości 150 km od siedziby zamawiającego. Nie stanowiło to kryterium oceny ofert. Postepowanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Czy taki zapis może stanowić podstawę do korekty finansowej?
Odpowiedź:
Niestety może. Kontrola pewnie dopyta dlaczego 150 a nie 160, skąd takie wyliczenie. Kwestia odległości od siedziby zamawiającego wielokrotne była przedmiotem orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 19 stycznia 2015 r. sygn. KIO 2833/14 wskazano, iż dla należytego wykonania usługi istotna jest realizacja poszczególnych czynności w czasie zgodnym z umową i na całym terenie objętym zamówieniem. W konsekwencji Izba uznała, że odległość wskazana przez zamawiającego w formularzu ofertowym, nie ma w okolicznościach sprawy znaczenia dla realizacji zamówienia i nakazała zamawiającemu wykreślenie wymagania. Również Urząd Zamówień Publicznych w opinii zamieszczonej w Informatorze Zamówień Publicznych z października 2009 r. wskazał, iż ilość punktów serwisowych oraz odległość pomiędzy nimi a siedzibą zamawiającego (miejscem lokalizacji przedmiotu objętego usługą serwisową) nie musi przekładać się na szybkość reakcji serwisu lub jego dostępność dla zamawiającego. W konsekwencji, wykonawca mający siedzibę lub punkt serwisowy położony w mniejszej odległości od siedziby zamawiającego nie musi wcale zapewnić większej dostępności i szybszego czasu reakcji serwisu od wykonawcy zlokalizowanego lub posiadającego punkt serwisowy w dalszej odległości. Dla zamawiającego z kolei liczy się wyłącznie efekt działań wykonawcy przejawiający się w szybkości spełnionej usługi serwisowej. Podobne wnioski znalazły się również w orzeczeniu z 27 marca 2015 r. sygn. KIO 496/15. Izba uznała, iż zawężenie lokalizacji świadczenia usługi ogranicza krąg potencjalnych wykonawców mogących wykonać zamówienie. Zamawiający powinien skutecznie udowodnić, że tylko tak wskazana lokalizacja zapewnia właściwe wykonanie zamówienia, lub chociaż ma wpływ na możliwość wykonania. Dlatego też proszę się przygotować wyliczenia, które wskazują, że tylko tak wskazana odległość jest rozsądna ekonomicznie, żeby ładowarka pokonała ją na kołach od Państwa do serwisu.
Iwona Holka
Zamówienia mieszane
Treść pytania:
Chce ogłosić PN na RB dotycząca Rozbudowy infrastruktury muzeum. Z zakresu robót chce wyłączyć prace dotyczące montażu paneli fotowoltaicznych oraz montaż oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego (zakwalifikować je jako osobne dostawy z instalacją, zrealizować później, w połowie prac budowlanych). Czy w przypadku kontroli można będzie mi zarzucić, iż montaż oświetlenia i paneli powinny zostać włączone w zakres robót budowalnych? CO decyduje o tym ,że dostawy należy ująć razem z robotami budowlanymi?
Odpowiedź:
Mogą Państwo ująć te dostawy osobno (panele). Zastanawiam się nad oświetleniem - czy to nie wchodzi w zakres RB? instalacji elektrycznej? Zasadniczo razem z robotą są te dostawy, które są wymagane do realizacji roboty budowlanej i np. bez nich nie nastąpiłoby wydanie pozwolenia na użytkowanie ani nie dokonano odbioru, konieczne do zrealizowania przez jednego wykonawcę. Zarzutem w tym przypadku mógłby być nieuzasadniony podział zamówienia, celem uniknięcia stosowania przepisów. Proszę więc rozważyć potraktowanie paneli i oświetlenia jako części zamówienia.
Iwona Holka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1
Treść pytania:
Ostatnio pojawiły się na forum wypowiedzi o tym, że wiele osób w przypadku unieważnienia postępowań nie sporządza wcale tego ogłoszenia i nie widzi w tym błędu. Nie zgadzam się z takim stanowiskiem przynajmniej z dwóch powodów: 1. ogłoszenie to stanowi swoiste \"sprawozdanie\" z przebiegu postępowania, jednocześnie wypełniamy obowiązek tożsamości procedury TED i BZP 2. roczne sprawozdanie w polu numer ogłoszenia wymaga numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia a nie ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedź:
Zgadzam się, jednak obowiązku ustawowego nie ma, wobec tego brak ogłoszenia o unieważnieniu nie jest naruszeniem przepisów ustawy PZP. Jeżeli Państwo ogłoszenia przekazują, to doskonale.
Iwona Holka
podpis ePuap
Treść pytania:
Czy podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP można utożsamić z kwalifikowanym podpisem elektronicznym i czy w konsekwencji oferta Wykonawcy została podpisana.
Odpowiedź:
Oferta musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych. Profil zaufania ePUAP nie zastępuje tego rodzaju podpisu. Biorąc pod uwagę, że ustawa przewiduje rygor nieważności w sytuacji nieopatrzenia oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z ustawą.
Łukasz Czaban


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy