Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2348 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 278 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


KRK spółka komandytowo akcyjna
Treść pytania:
Wykonawcą jest spółka komandytowo akcyjna , której komplementariuszem jest spółka akcyjna. Czy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp Zamawiający może żądać KRK od członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów komplementariusza którym jest spółka?
Odpowiedź:
W opisywanym przypadku Zamawiający żąda: - wobec wykonawcy SKA: KRK z art. 24 ust. 1 pkt 21 - wobec prokurenta SKA informacji z art. 24 ust. 1 pkt 14 (o ile prokura została udzielona) Zgodnie z opinią UZP: jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna obowiązek weryfikacji niekaralności komplementariusza nie będzie przenosił się na osoby zasiadające w organach zarządzających i nadzorczych osoby prawnej będącej komplementariuszem. Opinia dot. ustaw pzp po nowelizacji str. 15.
Iwona Holka
Kompleksowa dostawa gazu
Treść pytania:
Witam, proszę o opinię: czy jako jednostka organizacyjna gminy działająca na podst art 16. PZP , czyli gmina wyznacza spośród siebie upoważnionego do przeprowadzenia postępowania możemy udzielić zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowa dostawę gazu ? Czy musimy zrobić postępowanie unijne? Szacunek jest na ok 900tys brutto
Odpowiedź:
Niestety Państwa postępowanie nie kwalifikuje się do udzielenia w trybie zwr. Zobligowani są Państwo do przeprowadzenia postępowania konkurencyjnego. Żeby prawidłowo ustalić w jakim progu będzie prowadzone należy wyliczyć wartość netto i podzielić ją przez 4,317 zł (kurs euro). Następnie należy odnieść się do progów: Podstawowy obowiązujący próg to 144 000 euro – 620 885 zł netto Podwyższony próg to 221 000 euro – 952 886 zł netto – obowiązuje, kiedy zamawiającym jest: •jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego, •jednostka sektora finansów publicznych, dla której organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, •jednostka spoza sektora finansów publicznych W Państwa przypadku, jeżeli są Państwo jednostką organizacyjną ST wysokość progu wynosi 221.000 euro, więc Państwa postępowanie będzie postępowaniem krajowym, biuletynowym.
Iwona Holka
Ranking ofert w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść pytania:
Dzień dobry! Proszę o opinię w zakresie umieszczania rankingu ofert w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty - czy powinien być to ranking, na podstawie którego wezwano wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia dokumentów na potrzeby oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, czy też należałoby po odrzuceniu tego wykonawcy sporządzić nowy ranking uwzględniający oferty niepodlegające odrzuceniu i nie publikować punktacji przyznanej we wstępnym rankingu, tylko przeliczyć punkty na nowo z pominięciem ofert odrzuconych.
Odpowiedź:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty winna zawierać informacje zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1: nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Przy czym ja bym podawała już tę właściwą, po całkowitej ocenie ofert.
Iwona Holka
opis przedmiotu zamówienia
Treść pytania:
W opisie przedmiotu zamówienia na zakup ładowarki wpisano, iż punkt serwisowy dla urządzenia musi być zlokalizowany w odległości 150 km od siedziby zamawiającego. Nie stanowiło to kryterium oceny ofert. Postepowanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Czy taki zapis może stanowić podstawę do korekty finansowej?
Odpowiedź:
Niestety może. Kontrola pewnie dopyta dlaczego 150 a nie 160, skąd takie wyliczenie. Kwestia odległości od siedziby zamawiającego wielokrotne była przedmiotem orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 19 stycznia 2015 r. sygn. KIO 2833/14 wskazano, iż dla należytego wykonania usługi istotna jest realizacja poszczególnych czynności w czasie zgodnym z umową i na całym terenie objętym zamówieniem. W konsekwencji Izba uznała, że odległość wskazana przez zamawiającego w formularzu ofertowym, nie ma w okolicznościach sprawy znaczenia dla realizacji zamówienia i nakazała zamawiającemu wykreślenie wymagania. Również Urząd Zamówień Publicznych w opinii zamieszczonej w Informatorze Zamówień Publicznych z października 2009 r. wskazał, iż ilość punktów serwisowych oraz odległość pomiędzy nimi a siedzibą zamawiającego (miejscem lokalizacji przedmiotu objętego usługą serwisową) nie musi przekładać się na szybkość reakcji serwisu lub jego dostępność dla zamawiającego. W konsekwencji, wykonawca mający siedzibę lub punkt serwisowy położony w mniejszej odległości od siedziby zamawiającego nie musi wcale zapewnić większej dostępności i szybszego czasu reakcji serwisu od wykonawcy zlokalizowanego lub posiadającego punkt serwisowy w dalszej odległości. Dla zamawiającego z kolei liczy się wyłącznie efekt działań wykonawcy przejawiający się w szybkości spełnionej usługi serwisowej. Podobne wnioski znalazły się również w orzeczeniu z 27 marca 2015 r. sygn. KIO 496/15. Izba uznała, iż zawężenie lokalizacji świadczenia usługi ogranicza krąg potencjalnych wykonawców mogących wykonać zamówienie. Zamawiający powinien skutecznie udowodnić, że tylko tak wskazana lokalizacja zapewnia właściwe wykonanie zamówienia, lub chociaż ma wpływ na możliwość wykonania. Dlatego też proszę się przygotować wyliczenia, które wskazują, że tylko tak wskazana odległość jest rozsądna ekonomicznie, żeby ładowarka pokonała ją na kołach od Państwa do serwisu.
Iwona Holka
Zamówienia mieszane
Treść pytania:
Chce ogłosić PN na RB dotycząca Rozbudowy infrastruktury muzeum. Z zakresu robót chce wyłączyć prace dotyczące montażu paneli fotowoltaicznych oraz montaż oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego (zakwalifikować je jako osobne dostawy z instalacją, zrealizować później, w połowie prac budowlanych). Czy w przypadku kontroli można będzie mi zarzucić, iż montaż oświetlenia i paneli powinny zostać włączone w zakres robót budowalnych? CO decyduje o tym ,że dostawy należy ująć razem z robotami budowlanymi?
Odpowiedź:
Mogą Państwo ująć te dostawy osobno (panele). Zastanawiam się nad oświetleniem - czy to nie wchodzi w zakres RB? instalacji elektrycznej? Zasadniczo razem z robotą są te dostawy, które są wymagane do realizacji roboty budowlanej i np. bez nich nie nastąpiłoby wydanie pozwolenia na użytkowanie ani nie dokonano odbioru, konieczne do zrealizowania przez jednego wykonawcę. Zarzutem w tym przypadku mógłby być nieuzasadniony podział zamówienia, celem uniknięcia stosowania przepisów. Proszę więc rozważyć potraktowanie paneli i oświetlenia jako części zamówienia.
Iwona Holka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1
Treść pytania:
Ostatnio pojawiły się na forum wypowiedzi o tym, że wiele osób w przypadku unieważnienia postępowań nie sporządza wcale tego ogłoszenia i nie widzi w tym błędu. Nie zgadzam się z takim stanowiskiem przynajmniej z dwóch powodów: 1. ogłoszenie to stanowi swoiste \"sprawozdanie\" z przebiegu postępowania, jednocześnie wypełniamy obowiązek tożsamości procedury TED i BZP 2. roczne sprawozdanie w polu numer ogłoszenia wymaga numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia a nie ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedź:
Zgadzam się, jednak obowiązku ustawowego nie ma, wobec tego brak ogłoszenia o unieważnieniu nie jest naruszeniem przepisów ustawy PZP. Jeżeli Państwo ogłoszenia przekazują, to doskonale.
Iwona Holka
podpis ePuap
Treść pytania:
Czy podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP można utożsamić z kwalifikowanym podpisem elektronicznym i czy w konsekwencji oferta Wykonawcy została podpisana.
Odpowiedź:
Oferta musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych. Profil zaufania ePUAP nie zastępuje tego rodzaju podpisu. Biorąc pod uwagę, że ustawa przewiduje rygor nieważności w sytuacji nieopatrzenia oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z ustawą.
Łukasz Czaban
JEDZ i dokumenty od podwykonawcy
Treść pytania:
Kto podpisuje elektronicznie JEDZ podwykonawcy oraz dokumenty (Zaświadczenia ZUS Urząd Skarbowy podwykonawcy). Którą część JEDZ wypełnia podwykonawca
Odpowiedź:
Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia ws. dokumentów: Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Każdy podmiot składa swoje dokumenty - w oryginale elektronicznego dokumentu lub elektronicznie poświadczonej kopii (podpisem własnym elektronicznym) Podwykonawca wypełnia JEDZ w zakresie przesłanek wykluczenia, zaś Podmiot użyczający zasoby w zakresie podstaw wykluczenia oraz tych warunków które spełnia (użyczanych wykonawcy).
Iwona Holka
Zamówienie z wolnej ręki.
Treść pytania:
Po przepro. trzech post. w trybie przetargu nieograniczonego nie rozstrzygnąłem przetargu. W ostatnim post. nie wpłynęła żadna oferta. Postanowiłem zastosować art. 67 ust. 1. pkt 4 zamówienia z wolnej ręki. Czy w tym przypadku poza wszystkimi dok. wymaganymi ( speł. warunków, brak podst. do wykluczenia) w przetargu zas. proszę o przesłanie oferty z załącznikami pomimo tego, że mam zgodnie z ustawą przeprowadzić negocjacje z jednym wykonawcą, ponieważ nie mogę zmienić pierwotnych warunków zamówienia w istotny sposób. Czy stosuję kryteria oceny oferty, jeżeli takowe miałem w post. przetargowym?
Odpowiedź:
Nie stosujemy kryteriów oceny ofert, gdyż co do zasady oferty w zamówieniu z wolnej ręki nie ma i jest ona przeprowadzana z jednym wykonawcą, aczkolwiek może Pan wykonawcę poprosić o przesłanie propozycji handlowej. Jednocześnie, jeżeli np. kryterium był termin wykonania zamówienia nie krótszy niż… to oczywiście należy takowy powtórzyć przy zamówieniu z wolnej ręki. Gdyby więc w ramach kryteriów były wymagane wartości minimalne, graniczne, to należy ich wymagać przy ZWR.
Iwona Holka
Problem z otwarciem oferty - elektronizacja.
Treść pytania:
Podczas odszyfrowania oferty niektórych z dokumentów nie można było odczytać m.in. formularza oferty. Wystosowaliśmy pismo do UZP z prośbą o wyjaśnienia sytuacji. UZP stwierdził, iż plik z ofertą został zaszyfrowany prawidłowym kluczem publicznym, a oferta została prawidłowo złożona. Jak się okazało po czasie (kilku dniach) nie posiadaliśmy zainstalowanej aplikacji do otwierania plików . Co w tej sytuacji zrobić? Po udanej próbie otwarcia okazało się, że wykonawca w żadnym z zadań nie jest korzystny.
Odpowiedź:
Niestety postępowanie kwalifikuje się do unieważnienia. Wystąpiła wada z winy zamawiającego. Proszę przeczytać wyrok KIO 574/19 - podobna sytuacja do Państwa.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy