Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2348 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 278 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Przetarg na ochronę - zaległości w opłacaniu składek ZUS
Treść pytania:
Zamawiający zwarł umowę na usługę ochrony na rok 2019 r. z konsorcjum 3 firm, na etapie sprawdzania ofert Zaświadczenia o niezaleganiu składek Zus - nie posiadał zaległości według stanu na dzień wystawienia natomiast korzystał z ulgi w postaci układu ratalnego na spłatę należności. W trakcie realizacji usługi Wykonawca zaprzestał opłacanie składek oraz posiada zajęcia na prawie 210 tysięcy. Co w takiej sytuacji powinien zrobić Zamawiający, czy powinien jeszcze raz prosić zaświadczenie skoro już posiada taką informację z Zus ?
Odpowiedź:
Obawiam się, że nic. W momencie weryfikacji przesłanek do wykluczenia wykonawca nie zalegał, więc Zamawiający miał pełne prawo (a nawet obowiązek) dokonać wyboru oferty wykonawcy. Ustawa przewiduje możliwość rozwiązania umowy (145a), ale gdy wykonawca W CHWILI ZAWARCIA UMOWY podlegał wykluczeniu (i to w dodatku na podstawie art. 24 ust. 1). Jeżeli nie mają Państwo w umowie przesłanek do odstąpienia/rozwiązania umowy w przypadku zagłości z ZUS to moim zdaniem należy kontynuować umowę. O należne składki ZUS z pewnością upomni się u wykonawcy.
Iwona Holka
Warunek a Kryterium
Treść pytania:
Czy warunek a Kryterium mogą dotyczyć tego samego? Warunek 1 osoba do pełnienia funkcji kierownika budowy z 5 letnim doświadczeniem. W tym kryterium brane będą pod uwagę informacje dotyczące doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej jako Kierownik budowy i wykonanych pod jego kierownictwem robót budowlanych polegających na wykonaniu wodnych placów zabaw z nawierzchnią EPDM o wartości min. 300 000,00 zł brutto każda. Ocenie i przyznawaniu podpunktów podlegać będą roboty budowlane wykonane przez tego Kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
Odpowiedź:
W Państwa konstrukcji - tak, jest prawidłowo. Czyli minimum osoba z 5 letnim doświadczeniem, a jeżeli ma dodatkowo w portfolio praca o wartości min 300 mln, konkretne, to wtedy punkty. Tak, jak najbardziej. Proszę tylko rozważyć, czy może podać Państwu Wykonawca dwie osoby, zamiast jednej, czy musi to być jedna. No i do oferty musi podać i nazwisko i wszystkie dane do punktacji, a potem wezwiecie Państwo o wykaz z tą sama osobą. Jedyne co może się wydarzyć, to to, że np. w ofercie nie poda tych informacja, a dopiero w wykazie na wezwanie - wtedy proszę pamiętać, że nie można przyznać punktów w kryterium. Najlepiej te obwarowania wpisać w SIWZ.
Iwona Holka
Zmiana RODO
Treść pytania:
W związku ze zmianą RODO proszę o informację czy zapisy do postępowań zmieniły się ...... Udostępnione zapisy w apexnet obowiązują? Jakie są najważniejsze zmiany na które Zamawiające powinien wprowadzić , zwrócić uwagę .
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 8a ust. 5: Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a, na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub konkursu, w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminie konkursu lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane dotyczą. Czyli na stronie internetowej, w SIWZ wskazuje poniższe ograniczenia: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Klauzula informacyjna pozostaje aktualna.
Iwona Holka
tajemnica przedsiębiorstwa a unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4
Treść pytania:
Jeżeli unieważniam postępowanie (art. 93 ust. 1 pkt 4) to czy muszę dokonywać badania poprawności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa? Jeżeli uzasadnienie objęcia tajemnicą (oświadczenie wykonawcy załączone do oferty) nie wyjaśnia w wystarczający sposób zastrzeżenia to czy pomimo unieważnienia powinnam wezwać do wyjaśnień/uzupełnienia? Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej? Biorąc pod uwagę powyższe, co należy udostępnić wykonawcom wnioskującym o wgląd do ofert na podstawie ustawy o dostępnie do informacji publicznej?
Odpowiedź:
Zasadność zastrzeżenia tych informacji może Pani dokonać wtedy, gdy ktoś o nie wystąpi, nie ma potrzeby, żeby Pani dokonywała dodatkowych czynności, jeżeli unieważnia Pani postępowanie. Jeżeli uzasadnienie objecia tajemnicą nie jest wystarczające i Pani nie przekonuje, to oznacza, że informacje będą odtajnione (zostały zastrzeżone nieskutecznie), ponieważ to obowiązkiem wykonawcy jest takie ich przygotowanie i uzasadnienie, żeby Zamawiającego przekonać do ochrony danych jako tajemnicy.
Iwona Holka
Jak zamówić studia MBA dla pracowników (finansowne ze środków UE)
Treść pytania:
Czy może ktoś z Forum przeprowadzał postępowanie na wybór studiów MBA dla pracowników swojej jednostki (zamówienie finansowane z projektu UE). Czy są jakieś przesłanki do wyłączenia stosowania Pzp dla takiego przedmiotu zamówienia, w jaki sposób najlepiej przeprowadzić tego typu zamówienie przy szacunkowej wartości pow. 30 tys. euro? Będę wdzięczna za wskazówki.
Odpowiedź:
Tego typu zamówienie można przeprowadzić w procedurze jak dla zamówienia na usługę społeczną. Niestety całkowicie wyłączyć ze stosowania PZP nie można, ale w zw. z tym, że mamy do czynienia z usł społeczną, która zapewne nie przekracza progu 750.000 euro, to można zrobić zamówienie np. z kryterium oceny ofert polegającym na doświadczeniu wykonawcy. Moim zdaniem kluczowe w Państwa zamówieniu będą właśnie kryteria oceny ofert, które pozwolą wybrać najlepszego wykonawcę.
Iwona Holka
Brak podania stawki VAT w formularzu ofertowym
Treść pytania:
W formularzu ofertowym, wykonawca nie wpisał stawki podatku VAT,którą był zobowiązany podać.Natomiast w formularzu cenowym był zobligowany wyłącznie do określenia cen jedn. brutto.Dlatego też nie ma takiej części oferty,z której można byłoby wyczytać stawkę tego podatku.W SIWZ nie regulowano wysokości podatku dla tego zamówienia, więc czy jest jakakolwiek szansa by to poprawić jako inną omyłkę?Może jednak lepiej odrzucić ofertę, a jako podstawę odrzucenia podać niezgodność z SIWZ?A może po prostu to tak zostawić i nie odrzucać, ani nie poprawiać, a ofertę uznać za prawidłową?Proszę o pomoc.
Odpowiedź:
Ja bym takiej oferty nie odrzuciła, skoro w formularzu cenowym wymagano wyłącznie cen brutto. Nie poprawiałabym też, ani nie wzywała do dodatkowych wyjaśnień. Podejrzewam, że dla Państwa wysokość podatku vat jest informacją neutralną, w żaden sposób też nie ma wpływu na sytuację wykonawców i ewentualne manipulacje ceną. Przy zawarciu umowy wykonawca wskaże stawkę podatku vat. Myślę, że odrzucenie oferty na tej podstawie byłoby zbędnym formalizmem.
Iwona Holka
Protokół postępowania
Treść pytania:
Stan faktyczny: Zamawiający posiada budynek mieszkalny który jest pustostanem i planuje jego przebudowę. Na tej działce znajduje się tylko ten budynek, innych budynków nie ma. Zamawiający dokonał zgłoszenia do starostwa planowanej przebudowy. Starostwo nie wniosło sprzeciwu wobec zgłoszenia Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający planuje ogłosić przetarg. W protokole znajduje się punkt do wypełnienia: pkt 2-Przedmiot zamówienia publicznego ppkt 2-Czy zamówienie zostało podzielone na części. Jak uzasadnić co napisać w protokole w ppkt 2 że przedmiot zamówienia jest niepodzielny?
Odpowiedź:
Podpowiedź może stanowić motyw 78 preambuły do dyrektywy klasycznej: w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Powyższy motyw preambuły wymienia następujące przykładowe przyczyny: instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Należy zauważyć, że ustawodawca europejski za okoliczność uzasadniającą rezygnację z podziału na części uznał jedynie nadmierne trudności czy koszty oraz brak koordynacji, skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia. A contrario uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części. Jednakże zastrzec należy, że ocena ta powinna być dokonywana każdorazowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności danego przypadku".
Iwona Holka
Agregacja zamówień
Treść pytania:
Chciałabym prosić o konsultację w wyborze trybu postępowania. W czerwcu kończy się nam umowa na medyczne artykuły jednorazowe - chciałabym przeprowadzić postępowanie, jego wartość szacunkowa to ok. 60 tys. złotych. Przewidujemy, że we wrześniu-październiku będziemy wszczynać postępowanie na inne medyczne artykuły jednorazowe (występuje częściowa zbieżność wykonawców). Nie jesteśmy w stanie oszacować zakresu (będzie on zależał od zużycia bieżących umów) i tym samym dokładnej wartości szacunkowej. W jakim trybie najbezpieczniej przeprowadzić najbliższe postępowanie o wartości 60 tys. zł?
Odpowiedź:
Istnieją dwie możliwości: 1) sugerowana: jako zamówienie wyłączone z PZP, albo 2) dopuszczalna: jako część zamówienia "czerwcowo-wrześniowo-październikowego"- z ew. uwzględnieniem art. 6a, pod warunkiem, że jednak będziemy mogli oszacować zamówienia "wrześniowo-październikowe".
Ewaryst Kowalczyk
Forma złożenia dokumentów!
Treść pytania:
Czy Wykonawca w postęp. powyżej 144000 euro może dostarczyć dokumenty w ramach wezwania do uzupełnienia (z wyłączeniem np.JEDZ) lub złożenia dokumentów w wersji papierowej lub e-mail z podpisem elektronicznym osoby uprawnionej .LG
Odpowiedź:
W wersji papierowej Nie może, @ z podpisem elektronicznym jeżeli zamawiający wskazał ten środek komunikacji elektronicznej
Łukasz Czaban
art. 24 ust. 5 pkt 8
Treść pytania:
Proszę o informację czy przesłankę z ww. art. można stosować wybiórczo np. tylko w zakresie podatków i tylko w tym zakresie żądać dokumentów (zaświadczenia z US). Dla przykładu: zaznaczam w ogłoszeniu przesłankę wykluczenia art. 24 ust. 5 pkt 8, w siwz wpisuję, że wykluczę wykonawcę, który zalega z podatkami i wskażę, że będę żądać zaświadczenia z US. Czy jeżeli wskazałam tą przesłankę to mogę nie żądać dokumentów dot. składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne?
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy Pzp - Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 5, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. W świetle powyższego, należy przyjąć, że ustawodawca krajowy dopuścił możliwość wybiórczego określenia przez zamawiającego okoliczności fakultatywnego wykluczenia wykonawcy. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, wykonawca może poprzestać na oświadczeniu wykonawcy. Może również żądać niezbędnych dokumentów.
Jerzy Czaban


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy