Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2348 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 278 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


JAWNE OTWARCIE OFERT
Treść pytania:
Zamawiający posiada komercyjną Platformę Zakupową, gdzie otwarcie ofert jest automatycznie bez udziału operatora. Z otwarcia generuje się protokół i automatycznie publikowany jest na stronie Zamawiającego. Protokół ten spełnia wymogi art. 86 ust 5 ustawy PZP. Czy została spełniona przesłanka art. 86 ust 2 i 3? Czy poza otwarciem elektronicznym ofert, które następuje z automatu na platformie, jest koniecznie przeprowadzenie jawnego otwarcia ofert z udziałem Wykonawców (tj. na sali w wyznaczonym miejscu jak dawniej)?
Odpowiedź:
Otwarcie ofert uregulowane jest w ustawie w art. 86 ustawy Pzp. Art. 86. 1. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia. 2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 5.) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ustawa Pzp, mimo, że obowiązek komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dla zamówień nadprogowych, wprowadziła od 18 października 2018 r., nie uwzględnia otwarcia ofert, złożonych w postępowaniu w formie elektronicznej. W świetle cyt. przepisów, stosowana przez Państwa platforma, realizuje jedynie wymogi zawarte w art. 86 ust. 1 i ust. 5. Nie spełnia natomiast wymagań wynikających z ust. 2,3 i 4. Dopiero projektowana nowa ustawa Pzp przewiduje uregulowanie otwarcia ofert złożonych w formie elektronicznej.
Jerzy Czaban
odowłanie od czynności odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania
Treść pytania:
"Nasza oferta oraz dwóch innych wykonawców zostały odrzucone ponieważ formularz cenowy zawierał braki (nieuzupełniona rubryka: marka/typ/model). Pozostałych dwóch wykonawców złożyło poprawnie. Dla mnie osobiście formularz ten był mało czytelny. To przeoczenie nastąpiło również u dwóch innych wykonawców. Zdaje sobie sprawę, że formularz cenowy nie może być uzupełniony w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, ale czy widzi Pani jakąkolwiek możliwość wniesienia odwołania w takiej sprawie?"
Odpowiedź:
W przypadku wątpliwości, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia... W świetle powyższego, wykonawca zawsze, w przypadku wątpliwości może żądać od zamawiającego wyjaśnienia treści SIWZ. Podkreślić należy, że żądanie wyjaśnienia SIWZ jest uprawnieniem a nie obowiązkiem wykonawcy. Obowiązkiem zamawiającego jest natomiast jednoznacznie, zrozumiale i wyczerpująco opisać wszelkie wymagania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia. Dodatkowo, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, mają zastosowanie przepisy KC, który stanowi, w art. 65. § 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. § 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Ponadto, zasady postępowania w zamówieniach publicznych prezentowane są w orzecznictwie, np.: Wyrok sądu okręgowego w Gliwicach z dnia 22 lutego 2007 r., w sprawie o sygn. akt: x ga 23/07, w której sąd podkreślił, że formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie, a ma na celu realizację zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (cyt. m.in. w sprawach o sygn. akt: kio/uzp 1403/08, kio 2064/14) Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 15 kwietnia 2013 r., w sprawie o sygn. akt: kio 746/13 podkreśliła, że: formalizm postępowania o zamówienie publiczne nie jest celem samym w sobie, ale ma służyć realizacji celu postępowania, jakim jest wyłonienie wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia, który złożył najkorzystniejszą ofertę, z poszanowaniem zasad prowadzenia postępowania. Reasumując, bez analizy dokumentacji postępowania, trudno wyrazić opinię, jaką szansę ma wykonawca w ewentualnym postępowaniu odwoławczym. Zamawiający podczas oceny ofert związany jest zapisami SIWZ i zasad tam określonych nie może zmienić po upływie terminu składania ofert. Tym niemniej, nie oznacza to, że uprawniony jest do nadmiernego „formalizowania” podczas dokonywania oceny.
Jerzy Czaban
Zakup aparatury
Treść pytania:
Pani Iwono w grancie jest wyraźnie wskazany Dostawca i jest on współwłaścicielem patentu łącznie z Zamawiającym. Czy możemy udzielić zamówienia temu wykonawcy bez konkursu , z wolnej ręki? Z góry dziękuję za odp. Z poważaniem Dorota Socha
Odpowiedź:
W przypadku udzielania zamówień na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju; Zamawiający, zgodnie z art. 4 d ust. 1 nie stosuje ustawy do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy: W takim przypadku ma zastosowanie Ustawa o zasadch finansowania nauki, która stanowi: Art.1. Ustawa określa zasady: 2) udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), jeżeli ich wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zwanych dalej „zamówieniami z dziedziny nauki”, przez podmioty określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy, zwane dalej „podmiotami zamawiającymi”. W jaki sposób należy udzielać zamówień o wartości równej lub wyższej niż 30 tys. Euro, a nie przekraczającej „progu unijnego” określa kierownik zamawiającego w Regulaminie wewnętrznym udzielania zamówień. W przypadku nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych, które są chronione prawem, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b) ustawy Pzp, możliwe jest udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Łukasz Czaban
oferta
Treść pytania:
Postępowanie unijne. Jeden z Wykonawców na platformie Marketplanet złożył plik. Xsades, tj. podpis, ale nie załączył samego formularza ofertowego. Pozostałe dokumenty złożył nie podpisane. Platforma narzuca aby Wykonawca wpisał cenę, gwarancję. W ofercie są również różne oświadczenia takie jak: termin realizacji (narzucony w siwz), termin płatności, akceptacja umowy, i że jest związany z ofertą itp. Co dalej z tą ofertą, czy odrzucić czy ratować.
Odpowiedź:
Niestety z opisanego przez Panią stanu wynika, że nie ma możliwości uratowania tej oferty (chociaż zastanawiam się, czy to w ogóle jest oferta, skoro nie ma nawet formularza ofertowego). Natomiast nie zrozumiałam, czy on wszystko prawidłowo złożył na platformie? Bo jeśli tak, to formularz ustrukturyzowany (katalog elektroniczny - na platformie marketplanet) to jest też złożona oferta. Więc wtedy należałoby porównać i zbadać, czy ma Pani wszystkie informacje niezbędne aby potraktować to jako ofertę. Jeżeli np. narzucony był termin realizacji w SIWZ i nie było potrzeby żeby wykonawca to dodatkowo deklarował, to jest oferta do uratowania. Więc zależy wszystko od tego, co zamieścił na platformie (i czy prawidłowo podpisał). Jedz, zobowiązanie P3 jest do uzupełnienia w razie niepodpisania, ale np. formularz szczegółowy cenowy, stanowiący treść oferty już niestety nie - oferta do odrzucenia.
Iwona Holka
Oświadczenie Kierownika Zamawiającego
Treść pytania:
Przetarg nieograniczony. W Protokole postępowania w pozycji "Kierownik Zamawiającego" wymieniono 3 osoby. Do Protokołu postępowania... załączono oświadczenia o bezstronności, podpisane przez 2 osoby. Brakuje oświadczenia Prezesa Zarządu. Jakie są konsekwencje takiej sytuacji?
Odpowiedź:
Oświadczenie jest składane przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu. Może się zdążyć, że osoby zostały wskazane 3 gdyż każda z nich mogła dokonywać czynności w imieniu kierownika zamawiającego, ale dokonywały czynności tylko 2 osoby i te złożyły oświadczenia. Jeśli natomiast powinno zostać złożone oświadczenie a go nie ma – tu w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych może się zdarzyć zarzut, jeśli zamawiający jej podlega. Na gruncie Pzp – tu pewnie pytanie dlaczego brak tego oświadczenia – czy jest to oczywista niedokładność nie mająca wpływu na wynik postępowania, a osoba ta nie podlegałaby wyłączeniu, czy osoba ta powinna podlegać wyłączeniu, a zamiast tego dokonywała czynności.
Katarzyna Wińska-Rużewicz
informacja z KRK
Treść pytania:
Witam, w jakiej formie powinna być złożona informacja z KRK jako uzupełnienie oferty? Czy może to być skan, poświadczony za zgodność przez Wykonawcę, czy tylko e-Krk? Podobno wyrok 254/19, którego nie mogę znaleźć dopuszcza taką możliwość. Proszę o informację.
Odpowiedź:
Nie znam orzeczenia KIO 254/19, też go nie znalazłam. Ale skupmy się na elektronizacji. Mamy komunikację elektroniczną a wiec dokumenty itd. przekazujemy elektronicznie. Oferta musi zostać złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznego właściwych dla systemu teleinformatycznego (kwestia bezpieczeństwa) a więc tu mamy portale komercyjne i mini portal/epuap. Pozostała korespondencja elektroniczna nie musiałaby być poprzez system (zależy od tego co wskazuje SIWZ), może być mailem – zamawiający wyznacza sposób komunikacji elektronicznej. Jeśli dokumenty mają zostać przesłane elektronicznie – to jeśli dokument ma być złożony w oryginale to z podpisem elektronicznym kwalifikowanym gdyż jest on równy podpis. Własnoręcznemu i mamy oryginał. KRK może zostać złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, a więc zgodnie z rozporządzeniem może to być skan dokumentu papierowego, który następnie zostanie opatrzony podpisem elektronicznym jako potwierdzenie za zgodność z oryginałem (tak jak wcześniej własnoręcznym podpisem gdy składane były dokumenty – powiedzmy – papierowo). Jeśli dokument papierowy zostanie najpierw skopiowany, podpisany za zgodność i wówczas przesłany skan, to mamy kopię (skan) bez potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Jeśli dokument zostałyby wysłane do zamawiającego pocztą tradycyjną, papierowo, wówczas naruszony zostałby przepis o komunikacji elektronicznej, nie klasyfikowałabym tego jako brak złożenia dokumentu i konieczność wykluczenia –ale tu jak wiemy nigdy nie mamy pewności jak coś zostanie ocenione. Katarzyna Wińska-Rużewicz
Katarzyna Wińska-Rużewicz
Wadium (postępowanie podzielone na części).
Treść pytania:
Dzień dobry. Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie: wadium ustalone jest na poziomie 1,5% Jednakże przy wyliczaniu dla poszczególnych Części wychodzi dla każdej z groszami po przecinku. Czy mogę dla każdej z Części zaokrąglić wysokość wadium do pełnych złotych w górę lub w dół, np. Część 1 wynik 10 125,23zł to zaokrąglam na 10 125,00zł ; Część 2 wynik 8 130, 93zł to zaokrąglam na 8 131,00zł.
Odpowiedź:
Nie do końca rozumiem pytanie: wadium ustalamy (zamawiający) na poziomie do 3 % i to nas obowiązuje. Tym samym z wartości 10 125,23zł możemy ustalić wadium na poziomie 10 000, byłe z punktu widzenia ustawy nie przekroczyło 3%. W treści siwz powinna zostać wskazana wysokość wadium, nie spotkałam wskazania procentowo, zawsze kwotowo, chociaż pewnie byłaby również taka możliwość gdyby była wskazana w siwz wartość szacunkowa zamówienia, od której te 1,5 miałoby zostać wyliczone, chociaż nadal byłoby to pozbawione sensu. Czyli – wartość zamawiający wylicza od sobie znanej wartości szacunkowej zamówienia i wskazuje w siwz w sposób czytelny, ile wynosi wadium dla każdej z części. Wykonawca widząc w siwz taka informacje, uiszcza wadium we wskazanej wysokości. Nie może być ono w niższej wysokości. Więc jeśli kwestia podniesiona w pytaniu dotyczy wykonawcy – jakiej wysokości ma wnieść wadium jeśli zostało w siwz wskazane procentowo, to nie mniejsze niż ten procent, czyli w miejsce 10 125,23zł wnosimy 10 126 zł.
Katarzyna Wińska-Rużewicz
Składanie ofert w postepowaniach o wartości do progów UE
Treść pytania:
Czy Zamawiający w okresie do 01.01.2020 r. ma prawo wymagać od Wykonawcy złożenia oferty tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej czy jednak Zamawiający musi pozwolić na to aby Wykonawca mógł składać oferty w formie pisemnej?
Odpowiedź:
W mojej ocenie nie – wykonawca w postępowaniach poniżej progów ue może złożyć ofertę pisemnie, albo za zgodą zamawiającego – elektronicznie (przy czym „albo” w moimi ocenie odnosi się do złożenia oferty: pisemnie albo elektronicznie, a nie wyboru zamawiającego dot. sposobu złożenia oferty). Zaglądając do treści uzasadnienia do zmian Pzp: „głównym celem projektowanych zmian w ustawie o zmianie ustawy Pzp jest przesunięcie w czasie obowiązku elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych”. I dalej: „Proponowane rozwiązanie prawno-legislacyjne: 1) zwiększy szanse na lepsze przygotowanie się wykonawców, w szczególności z sektora MŚP, do elektronizacji zamówień, w tym dysponowania przez nich kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 2) zapewni lepsze szanse dla mniejszych zamawiających na przygotowanie się do wdrożenia elektronicznych narzędzi do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; 3) zdywersyfikuje zagrożenia zmniejszenia ilości ofert składanych w postępowaniach oraz unieważnienia postępowań z powodu braku ważnych ofert, ze względu na brak kwalifikowanego podpisu elektronicznego po stronie mniejszych wykonawców.” Gdyby przyjąć, że zamawiający może narzucić obowiązek złożenia oferty elektronicznie, wówczas podstawą wprowadzenia zmian byłoby zapewnienie dodatkowego czasu zamawiającym (i gdyby go nie potrzebowali – wówczas złożenie ofert wyłącznie elektronicznie wg decyzji zamawiającego), a nie – wykonawcom.
Katarzyna Wińska-Rużewicz


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy