Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2405 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 279 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Zmiana wartości umowy na podst. art.144 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Treść pytania:
Zamawiający planuje zmianę umowy zawartej przez 01.01.2021 w oparciu o art.144 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 w zw. art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych, czy wyliczenie wartości zmiany należy odnieść się do aktualnych progów unijnych czy progów obowiązujących na czas zawarcia umowy?
Odpowiedź:
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych1) Art. 91. 1. Do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, zawartych: 1)przed dniem 1 stycznia 2021 r., – stosuje się przepisy dotychczasowe. Wyliczenie wartości zmiany, należy odnosić do przepisów obowiązujących w chwili zawarcia umowy.
Jerzy Czaban
Zmiana umowy
Treść pytania:
Wykonawca wnioskuje o negocjację ceny jednostkowej ekogroszku -wzrost 38%. Powołuje się na notowania ARA i wzrost ceny z 186,20USD do 451,20USD (07.03.2022). Wg dzisiejszych notowań cena spadła do 320,25USD. W umowie brak zapisów dotyczących zmiany ceny, pozostaje więc art. 455 ust. 1 pkt 4. Czy zamawiający winien zgodzić się na wzrost ceny na post. art. 455 ust. 1 pkt. 4? Czy powinien poczekać na dalszy rozwój sytuacji na rynku? Co w sytuacji, gdy wykonawca odmawiać będzie dostaw po niezmienionej cenie? Czy egzekwowanie kar umownych będzie możliwe z uwagi na kryzys i wojnę z Ukrainą?
Odpowiedź:
Warunki realizacji umowy obowiązują niezależnie od występujących okoliczności. Jeżeli umowa nie przewiduje waloryzacji ceny umowy, to jej zmiana może nastąpić (za zgodą stron) jedynie w okolicznościach przewidzianych ustawą (istotna zmiana okoliczności, których mimo dochowania było należytej staranności, nie można przewidzieć (art. 455 ust. pkt 4). W tym przypadku zmiana ceny powinna uwzględniać: 1. Ryzyko, które wykonawca, w ofercie powinien był uwzględnić (np. przewidywany wzrost cen, przy uwzględnieniu aktualnych, w chwili składania oferty, trendów). 2. Korekta ceny (+ -) może dotyczyć jedynie dostaw, pozostałych do zrealizowania (nie całości umowy).
Jerzy Czaban
zatrudnienie na umowę o pracę
Treść pytania:
Czy w przypadku postępowania na usługę ratownictwa wodnego na kąpielisku można nie określać wymagań w zakresie zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (ratownicy)?
Odpowiedź:
Jeżeli zatrudnienie jest sezonowe, to może być umowa cywilno-prawna. Jeśli jest to świadczenie ciągłe, to wymagane jest zatrudnienie na umowę o pracę.
Jerzy Czaban
odwołanie
Treść pytania:
Czy zamawiający może wykonywać czynności w postępowaniu takie jak: unieważnienie czynności wyboru, wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wybór najkorzystniejszej oferty etc. po wniesieniu odwołania przez wykonawcę, ale przed terminem rozprawy?
Odpowiedź:
Ustawa, po wniesieniu odwołania, wstrzymuje jedynie wykonanie czynność zamawiającego w zakresie udzielenia zamówienia (art.577), oraz zakończenia kontroli uprzedniej (art. 616 ust.4). Pozostałe czynności mogą być wykonywane.
Jerzy Czaban
formularz ofertowy
Treść pytania:
W postępowaniu złożono ofertę na druku dostępnym w programie, a nie na formularzy przygotowanym przez zamawiającego (jak wymagano w SWZ). Zamawiający zna cenę za usługę. Czy należy uznać tak złożoną ofertę za prawidłową.
Odpowiedź:
Jeśli w ofercie podano wszystkie wymagane dane, to należy uznać, że jej treść odpowiada treści wymaganej w SWZ i nie ma podstaw do odrzucenia oferty.
Jerzy Czaban
Leasing a dostawa fotowoltaiki - czy musze przeprowadzić postępowanie?
Treść pytania:
Chcemy zamontować fotowoltaikę na 3 obiektach o mocy do 50 KW. Jak zakwalifikować to przedsięwzięcie: czy jest to dostawa wraz z usługą montażu czy może jednak jest to robota budowlana? Wartością przewyższającą jest dostawa paneli fotowoltaicznych. Chcemy aby te panele były leasingowane. Czy mogę wybrać w pierwszej kolejności bank który dokona leasingu a potem ogłosić postępowanie na Fotowoltaikę, i w SWZ wskazać, że sprzęt będzie leasingowany?
Odpowiedź:
Można zakwalifikować jako dostawa z usługą montażu. Może być wybrany Bank leasingujący, a następnie określić warunek leasingu na sprzęt.
Jerzy Czaban
Dostawa czy usługa
Treść pytania:
Proszę o informację : 1. Czy wyrobienie/dorobienie kluczy traktują Państwo jako usługę czy dostawę 2. Czy wyrobienie pieczątek traktują Państwo jako usługa czy dostawa. 3. Czy zakup biletów do kina/muzeum/galerii/na kręgle traktują Państwo jako dostawa czy usługa?
Odpowiedź:
Zamówienia na dobra gotowe (wytworzone) traktujemy jako dostawę (zakup biletów). Zamówienie na wytworzenie produktu traktujemy jako usługę (dorabianie kluczy, wyrabianie pieczątek).
Jerzy Czaban
sprawozdanie roczne
Treść pytania:
W 2020 roku w naszej jednostce wszczęte zostały 2 postępowania, jedno w przetargu nieograniczonym, drugie w trybie zapytanie o cenę. Umowy dotyczące nich zostały podpisane w 2021 r. Nie ujęłam tych postępowań w ubiegłorocznym sprawozdaniu. Z aktualnego rozporządzenia wynika, że powinnam ich ująć w tegorocznym. Jednak w formularzu sprawozdania dla zam poniżej 130tys nie ma takich procedur. Co mam zrobić w takiej sytuacji?
Odpowiedź:
W sprawozdaniu z udzielonych zamówień wykazujemy zamówienia udzielone w 2021r. (umowa podpisana w 2021 r.) niezależnie od tego kiedy postępowanie rozpoczęto. Zamówienia wyłączone z ustawy ze względu na wartość wykazujemy łącznie (ilość zamówień oraz łączna wartość).
Jerzy Czaban
Sprawozdanie z zamówień publicznych za 2021 r.
Treść pytania:
W jakiej tabeli w sprawozdaniu rocznym za 2021 r. zamieszczamy informację o kosztach za: 1. przesył energii elektrycznej; 2. koszty zakupu i przesyłu gazu?
Odpowiedź:
W zależności od wartości zamówienia, informacje zawarte w pytaniu, wykazujemy odpowiednio w tabeli III lub IX
Jerzy Czaban
Zabezpieczenie w formie papierowej
Treść pytania:
Gwarancja zabezpieczenia wniesiona papierowo na roboty budowlane zawiera w treści że 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, zaś 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji. Przedmiot zamówienia został wykonany w terminie. Jak w praktyce zwrócić 70% zabezpieczenia w formie papierowej dla wykonawcy. Należy napisać pismo o zwolnieniu z zabezpieczenia do gwaranta tych 70% czy dopiero jak minie okres gwarancji wtedy zwrócić droga pocztową do gwaranta czy może w inny sposób to zrobić?
Odpowiedź:
Należy napisać oświadczenie gwarantowi o zwolnieniu70 % zabezpieczenia po odbiorze zrealizowanego zamówienia.
Jerzy Czaban


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy