Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 1968 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 240 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Czy mogę zastosować konkurs- usługa zaprojektowania na nagrodą projekt +wykonanie odlewu
Treść pytania:
Muzeum ma koncepcje-projekt wykonania ścieżkieduk. jej elem jestm.in. zaprojekt i wykonanie kilku rzeźb zbrązu wg odrębnego projektu artysty(mamdane: np. rzeźbaprzedstawia dziecko). czy mogę nawykonanie projektu rzeźb ogłosić konkurs na zaprojektowanie i wymagam 1rzeźby wraz z jej makietą w styropianie-do oceny, a wybrany wykonawca w ZWRnie tylko zaprojektuje ale potem i wykona wszystkie odlewy na podstawie ww. projektu-czy jednak usługą jest tu sam projekt, a sam odlew wykracza poza ramy ww usługi.to jednak praca zależna od artysty
Odpowiedź:
Oczywiście. Nie ma żadnych przeszkód (a wręcz tak być powinno) aby w omawianym przypadku wyłonić wykonawcę (wykonawców), który złoży najlepszą (najlepsze) pracę w konkursie i następnie w trybie zamówienia z wolnej ręki (negocjacji bez ogłoszenia) udzielić zamówienia na wykonanie rzeźby. Zakwalifikowanie dwóch lub więcej najlepszych prac (konkurencja) pozwala na uzyskanie korzystniejszych cenowo ofert na wykonanie rzeźby.
Jerzy Czaban
Zwrot wadium
Treść pytania:
Wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą. Nie dokonaliśmy jeszcze odrzucenia oferty natomiast pierwotnie wyznaczony termin związania ofertą upłynął. Czy zwrot wadium w takiej sytuacji następuje na podstawie art. 98 ust. 1 jeszcze przed odrzuceniem oferty czy na podstawie art. 98 ust. 2 po odrzuceniu oferty, jeżeli wykonawca złoży wniosek, czy na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 2 po zawarciu umowy.
Odpowiedź:
W tej sytuacji bierzemy pod uwagę pierwszą zaistniała przesłankę - więc zwracamy niezwłocznie po upływie TZO.
Iwona Holka
Komisja przetargowa spoza jednostki
Treść pytania:
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego (powiat) chcemy zakupić w przetargu sprzęt medyczny dla naszej przychodni, będącej spółką z o.o. Czy możemy do komisji przetargowej powołać osoby zatrudnione w spółce? Czy te osoby możemy upoważnić np. do opisania przedmiotu zamówienia, oceny ofert itp?
Odpowiedź:
Tak, oczywiście. Osoby te mogą stać się członkami komisji przetargowej. Nawet zupełnie “obca” osoba może być członkiem komisji.
Iwona Holka
proszę o opinię i propozycje odp
Treść pytania:
\\\\\\\"uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczęło prace nadprojektem polityki zakupowej państwa, o której mowa w art. 21 ustawy pzp.Polityka zakupowa państwa będzie dokumentem o charakterze średniookresowej strategii przyjmowanej raz na 4 lata w formie uchwały RM.Zgodnie ze wspomnianymi przepisami pierwsza polityka zakupowa państwa powinna zostać przyjęta do końca 2021 r. Polityka zakupowa państwa ma stanowić instrument powiązania wydatków dokonywanych poprzez zamówienia publiczne z realizacją polityki oraz celów strategicznych państwa.
Odpowiedź:
Do zasad polityki zakupowej państwa zalicza się następujące zagadnienia: 1. zasada państwa jako wymagającego klienta – sektor publiczny jako podmiot kreujący popyt na wysokiej jakości produkty, usługi lub roboty budowlane. 2. zasada preferencji dla rozwiązań innowacyjnych i ekologicznych – planując i przygotowując zamówienia, zamawiający preferują produkty innowacyjne i ekologiczne, zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko. 3. zasada ułatwiania dostępu do rynku zamówień dla sektora mśp – sektor publiczny uwzględniający rozwiązania oferowane przez mśp i wpływające korzystnie na gospodarkę regionu. 4. zasada spójności z celami rozwojowymi – zamawiający traktują zamówienia publiczne jako narzędzie do realizacji polityk rozwojowych państwa w tym strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. 5. zasada cyfryzacji procesu zamówień publicznych – zamawiający korzysta z narzędzi cyfrowych na każdym z etapów zamówienia publicznego. 6. zasada profesjonalizmu zamawiających – zamawiający jako podmiot potrafi zdefiniować potrzebę zakupową, zdefiniować kryteria, wybrać odpowiedni tryb przetargowy, zarządzać ryzykami oraz korzystać z narzędzi cyfrowych. 7. zasada społecznej i gospodarczej odpowiedzialności zamawiających – sektor publiczny nie nadużywa pozycji przetargowej wobec wykonawców i jest świadomy wpływu zamówień publicznych na gospodarkę 8. zasada grupowania zakupów – preferencja dla tworzenia grup zakupowych przez zamawiających w celu uzyskania efektów skali i oszczędności. Negatywna ocena NIK 9. zasada unikania uzależnienia od jednego dostawcy – zamawiający tak planują zamówienia aby uniknąć wieloletniego uzależnienia się od jednego dostawy, zwłaszcza technologicznego. z tego powodu preferowane są rozwiązania zapewniające interoperacyjność i standaryzację.
Jerzy Czaban
Szacowanie wartości zamówienia na usługi projektowe
Treść pytania:
Zamawiający zamierza zlecić opracowanie 4 projektów przebudowy dróg. Zakres projektów jest tożsamy. Projekty mogą wykonywać te same firmy. Zamówienia będą zlecane i wykonywane w tym samym czasie. Każda droga stanowi odrębny obiekt budowlany, położony w innej miejscowości. Szacunkowa wartość każdego projektu to 60-70 tys zł. Czy Zamawiający powinien zsumować szacunkową wartość każdego projektu i udzielić zamówienia w trybie Pzp z ew. dopuszczeniem ofert częściowych? Czy też uznać że każda dokumentacja stanowi odrębne zamówienie i zawrzeć umowy bez stosowania ustawy Pzp?
Odpowiedź:
Wybór sposobu przeprowadzenia postępowania należy do kompetencji zamawiającego. Ustalając wartość zamówienia należy mieć na uwadze przepisy ustawy PZP – art. 28. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością. Art. 29. 1. Zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, zaniżać wartości zamówienia lub konkursu, lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 2. Zamawiający nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami. Dokumentacja projektowa związana jest z konkretnym obiektem i może być zamawiana w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Mając jednak na uwadze, iż często kontrole inaczej interpretują problem – traktując opracowanie dokumentacji (niezależnie od obiektu, którego dotyczy) jako usługi, bezpiecznie jest przeprowadzić jedno postępowanie, w procedurze odpowiadającej łącznej wartości wszystkich przewidywanych opracowań, z dopuszczeniem składania ofert częściowych. Odrębne przeprowadzenie postępowań na opracowanie poszczególnych dokumentacji byłoby uzasadnione, w przypadku konieczności określenia różnych warunków ich wykonania.
Jerzy Czaban
Pytanie dot. aneksów do umów
Treść pytania:
Witam. Postępowanie krajowe pzp. Umowa na dostawę art. jednorazowych z zapisami dot. umów powyżej 12 miesięcy, okres obowiązywania do 31.04.2021r.,pozostała niewykorzystana kwota aż 15tyś. PYTANIE-Jaki zapis w umowie umożliwiłby zawarcie aneksu na przedłużenie tej umowy na okres np. 3 miesiące od daty zakończenia lub do czasu wyczerpania asortymentu/zakresu umowy lub całej kwoty/wartości? Problem dot. dostaw stale powtarzających się.
Odpowiedź:
Może być realizowane zamówienia z opcją przedłużenia terminu – „w przypadku nie zrealizowania dostaw w terminie do 31.04.2021 r. – „termin wykonania może zostać przedłużony do czasu zrealizowania ilości dostaw określonych w SWZ”.
Jerzy Czaban
Oświadczenie art. 117 ust. 4
Treść pytania:
czy Zamawiający ma obowiązek zawsze żądać od Wykonawców złożenia wraz z ofertą oświadczenia składanego na podstawie art. 117 ust. 4?
Odpowiedź:
Art. 117 ust. 1. Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zmówienia i jest proporcjonalne. Decyzję o sposobie wykazania spełnienia warunków pozostawiono zamawiającemu. Jeśli zamawiający taki wymóg określi w SWZ, to staje się to prawem i wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków, zgodnie z art. 117 ust. 4, takie oświadczenie będzie musiał złożyć wraz z ofertą.
Jerzy Czaban
Łączenie usług szkoleniowych i usług ekspertów
Treść pytania:
Zamawiający realizuje w 2021 roku kilka projektów współfinansowanych ze środków UE. W ramach poszczególnych projektów należy udzielić zamówienia na różne usługi szkoleniowe i usługi różnych ekspertów. Nie ma możliwości aby wszystkie usługi szkoleniowe zrealizował jeden podmiot, tematyka i uczestnicy szkoleń też są różni. Łączna wartość szkoleń przekracza 130 000 zł. Taka sama sytuacja dot. usług ekspertów. Czy można udzielić kilku zamówień bez zastosowanie ustawy - stosownie do ich wartości?
Odpowiedź:
Oczywiście. Przesyłam stanowisko UZP, które myślę, że można zastosować i do usług szkoleniowych i eksperckich. Strona 43 opracowania. https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/30743/OPINIE-PRAWNE-UZP.pdf
Iwona Holka
Oświadczenie z art. 125 ust. 1
Treść pytania:
Aby nie wzywać Wykonawcy do złożenia podmiotowego środka dowodowego - odpisu z rejestru - tylko samemu ściągnąć z rejestrów publicznych, czy konieczne jest wskazanie przez Wykonawcę w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 nr krs-u lub NIP-u, (które stanowią dane umożliwiające dostęp do podmiotowego środka dowodowego), czy wystarczy, że w oświadczeniu zostanie podana nazwa firmy, a pozostałe dane zostaną wpisane do formularza oferty?
Odpowiedź:
Oczywiście dane zawarte w formularzu oferty będą mogły być wykorzystane przez Zamawiającego.
Iwona Holka
Przetarg unijny - mowa na kolejne 6 m-cy
Treść pytania:
W zeszłym roku ogłosiłam przetarg unia(umowa realizowana w tym roku) na jeden z pakietów podpisaliśmy umowę na 6mcy, teraz chcę podpisać umowę na kolejne 6mcy. Wartością zamówienia tego pakietu była suma czyli 12mcy. Przygotowuję się więc do przetargu unijnego na ten pakiet na 6mcy i teraz nie wiem, czy we wniosku jako szacunkową wartość zamówienia przyjąć tą z 12mcy czy 6 mcy? Szacowanie ma być z poprzednią datą, czy obecną? Proszę o pomoc.
Odpowiedź:
Pytanie na jaki czas chce Pani zawrzeć umowę i czy w ciągu roku budżetowego mają Państwo 1 umowę na 12 miesięcy czy 2 po 6. Nawet jeżeli 2 po 6 to wartością zamówienia będzie zsumowane 12 miesięcy, gdyż mamy identyczną usługę, tylko rozłożoną na dwie części, dwie umowy. Szacowanie powinno być wykonane na 3 miesiące przed wszczęciem postępowania, ewentualnie, zgodnie z art. 36 ust. 2: zaktualizowane.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy