Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2405 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 279 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


szacowanie żywności
Treść pytania:
Czy dostawy żywności szacować łącznie czy osobno np. mięso i owoce ?
Odpowiedź:
W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy podobne, wartością zamówienia jest łączna wartość zamówień, również w przypadku, gdy zamawiający zamierza udzielać zamówień w częściach. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 28 ustawy, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy... Przepis ten jednoznacznie określa, że zamówienia podobne należy agregować mając na uwadze podobne artykuły spożywcze, które mogą leżeć w zainteresowaniu konkretnych wykonawców specjalizujących się w poszczególnych branżach. Nie będzie zasadne traktowanie branży mięsnej jako podobnej do branży mleczarskiej lub rolno spożywczej. Mając powyższe na uwadze, uprawnione jest twierdzenie, że ustalając wartość zamówienia na dostawy produktów rolno spożywczych takich jak ziemniaki, marchew, owoce itp. należy przyjmować łączną wartość tych produktów. Podobnie produkty z branży mięsnej lub mleczarskiej.
Jerzy Czaban
strona prowadzonego postepowania
Treść pytania:
Korzystam z platformy miniPortalu. Na miniPortalu wpisuję w miejscu : adres strony www postępowania - link do danego postępowania zamieszczonego ze wszystkimi dokumentami zamówienia na stronie internetowej BIP Zamawiajacego. Czy powinnam również na miniPortalu zamieszczać wszystkie dokumenty do danego postępowania tzn. SWZ, ogł. o zamowieniu, zmiany ogł. odpowiedzi na zapytania itd. Czy wystarczy tylko na stronie BIP Zamawiającego?
Odpowiedź:
Jeśli podano link do BIP, to jest to wystarczające.
Jerzy Czaban
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Treść pytania:
W 2021r. odbylismy konsultacje rynkowe, niestety postepowania związanego z konsultacjami nie udało się wszcząć w 2021r. Planowany termin to styczeń 2022. Czy postępowanie przed wszczeciem którego zostały przeprowadzone konsultacje rynkowe w 2021r (to postępowanie zostało ujęte w planie postępowań zamówień publicznych na 2021r.) powinno zostać ujete na nowo w 2022r.
Odpowiedź:
Konsultacje rynkowe nie są elementem postępowania i może być dokonane w celu uzyskania wiedzy niezbędnej do przygotowania postępowania (art. 84 ust. 1). Jeśli postępowanie jest wszczynane w 2022 r. to również powinno być ujęte w planie postępowań na rok 2022.
Jerzy Czaban
Zmieniony art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp
Treść pytania:
Czy wejście w życie zmienionego art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp wpływa na wydane zaświadczenia KRK dla wykonawców? Czy w nowych ogłaszanych postępowaniach po 01.01.2022 r. wykonawca może opierać się na zaświadczeniach KRK wydanych w 2021 r. czy powinny być to zaświadczenia wydane w 2022 r. w związku ze zmianą powyższego art. Pzp? Jak powinno być prawidłowo.
Odpowiedź:
KRK składane w nowych postępowaniach powinny uwzględniać zmiany wprowadzone w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit c (należy określić wymagania w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu).
Jerzy Czaban
Oferta podpisana profilem zaufanym, zamiast kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Treść pytania:
postep. powyżej. Oferta podpisana profilem zaufanym, zamiast kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do odrzucenia. Czy na podstawie 226 ust 1 pkt 3 – jest niezgodna z przepisami ustawy i na pods. art. 226 ust. 1 pkt 4 – jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Odpowiedź:
Oferta o wartości przekraczającej progi unijne powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Błędu nie można poprawić
Jerzy Czaban
wadium
Treść pytania:
Zamawiający unieważnił postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 255 ust. 6., po czym zwrócił wadium w ciągu 7 dni od dnia unieważnienia. Dziesiątego dnia, od dnia unieważnienia, jeden z wykonawców wniósł odwołanie. Czy w przypadku gdy KIO podważy czynność unieważnienia postępowania i nakaże wybór oferty wykonawcy, którego wadium już zwrócono, Zamawiający może kontynuować postępowanie bez zabezpieczenia wadialnego lub wezwać do ponownego złożenia wadium? Czy ew. jest to wada, która skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania?
Odpowiedź:
Można kontynuować postępowanie
Jerzy Czaban
Błąd w ofercie
Treść pytania:
Wyk. złożył Ofertę: Na Formularzu oferty do Pakietu 1 a Formularz techniczny z opisem sprzętu na Pakiet 2. Załączył karty katalogowe do Pakietu 2. Czy da się uratować ofertę.
Odpowiedź:
Można powyższe potraktować jako oczywistą omyłkę. Jeśli przewidziano taką możliwość w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wezwać do złożenia właściwych dokumentów. W przypadkach dalszych wątpliwości zwrócić się o wyjaśnienie treści oferty.
Jerzy Czaban
Zatrzymanie wadium
Treść pytania:
Czy w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza, złożył przedmiotowe środki dowodowe nie potwierdzające równoważności oferowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego, zachodzi przesłanka do zatrzymania wadium?
Odpowiedź:
Nie. Taką ofertę należy odrzucić jako nie spełniającą wymogów SWZ.
Jerzy Czaban
Zaliczka na poczet wykonania umowy
Treść pytania:
Czy Zamawiajacy może udzielić wykonawcy zaliczki w wysokości 100% wynagrodzenia na dostawy? W postepowaniu Zamawiający zamierza udzielić Wykonawcy zaliczki, na poczet wykonania zamówienia objętego umową, pod warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100% jej zabezpieczenia. ( Zamawiający musi szybko wydatkować przyznane środki)
Odpowiedź:
Określenie wysokości zaliczki i sposób jej zabezpieczenia należy do uprawnień zamawiającego.
Jerzy Czaban
Ogłoszenie o wykonaniu umowy (art. 448 ustawy Pzp)
Treść pytania:
Czy wykonaniem umowy będzie podpisanie protokołu odbioru czy faktura? Jeżeli terminem wykonania umowy będzie protokół odbioru to czy ma on dotyczyć zamówienia podstawowego czy opcji. W protokole odbioru nie posiadamy wszystkich informacji określonych w pkt 5 załącznika nr 7 do Rozp. np. "łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy"
Odpowiedź:
Wykonanie umowy kończy się Protokołem odbioru (Art. 453.1). W przypadku przewidzianej opcji, umowa zostaje zrealizowana po zrealizowaniu zamówienia lub po zrealizowaniu opcji, jeśli opcja jest wykorzystywana.
Jerzy Czaban


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy