Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 1968 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 240 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


warunek dot. sytuacji ekonomicznej i zawodowej
Treść pytania:
Czy ww warunek polegający na wymaganiu przez Zamawiającego środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000, 00 złotych wykonawcy składający ofertę w ramach konsorcjum mogą spełniać łącznie czy można wymagać, aby przynajmniej jeden z członków konsorcjum posiadał taką zdolność?
Odpowiedź:
Decyzja należy do zamawiającego (art. 117.1), może wymagać spełniania od jednego, jeżeli nic nie wskaże w SWZ - warunek będzie sumowany. Zawsze należy rozważyć, czy ograniczenie wspólnego wykazywania warunku jest uzasadnione i proporcjonalne.
Iwona Holka
Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji
Treść pytania:
Czy mogę prosić o wyjaśnienie jak krok po kroku przeprowadzić postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji zaczynając od sporządzenia SIWZ przez publikacje, prowadzenie korespondencji z Wykonawcą do podpisania umowy.
Odpowiedź:
etapy TP bez negocjacji: 1. art. 276 ogłoszenie o zamówieniu do BZP 2. SWZ od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronę internetową postępowania nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia (280.1) 3. TSO: 7/14 dni 4. Możliwe pytania do SWZ (284) wyjaśnienia nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert 5.oferty złożone, wcześniej trzeba na stronie internetowej (przed otwarciem) podać kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 222 6. zestawienie ofert na stronę 222.5 7. informacja do prezesa o złożonych ofertach 81 8. Badanie i ocena ofert 223-226 9. utworzenie rankingu wykonawców (wg kryteriów oceny ofert) i wezwanie najwyżej punktowanego do złożenia dokumentów podmiotowych o ile były wymagane 10. wybór i informacja o wyborze 239-253 11. zawarcie umowy po 5 dniach 308 12. ogłoszenie o wyniku postępowania 309 13. po wykonaniu umowy ogłoszenie o wykonaniu umowy
Iwona Holka
uzupełnienie przedmiotowego środka dowodowego
Treść pytania:
Dzień dobry, zamawiający zobowiązał wykonawców do złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci atestu higienicznego w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli . Wykonawca załączył do oferty atest, który utracił ważność w roku 2018. Czy zamawiający w tym przypadku może wezwać wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego jeśli przewidział taką okoliczność w SWZ.
Odpowiedź:
Tak jest, w przypadku, gdy Zamawiający przewidział taką możliwość zdecydowanie należy wezwać do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego.
Iwona Holka
skan oświadczenia z art. 125 ust.1
Treść pytania:
Wykonawca złożył wraz z ofertą skan oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy należy uznać to oświadczenie?
Odpowiedź:
Tak, oczywiście. Analogicznie jak przyjmujemy skan oferty podpisany podpisem kwalifikowanym, tak również skan oświadczenia.
Iwona Holka
art. 27 ust.1 pzp
Treść pytania:
Przygotowuję postępowanie, które obejmuje wykonanie projektu instalacji elektrycznej, dostawę sprzętu wraz z instalacją (szacowana wartość dostawy sprzętu stanowi 74% wartości całego zamówienia) oraz wykonanie animacji. Czy mając na uwadze treść art. 27 ust. głównym przedmiotem zamówienia będzie dostawa sprzętu?
Odpowiedź:
Dokładnie tak - dostawa jest głównym świadczeniem i postępowanie należy prowadzić jak dla dostawy.
Iwona Holka
Wystąpienie o przedłużenie TZO
Treść pytania:
Wykonawca nie wpłacił na czas wadium - wadium wpłynęło na konto zamawiającego godzinę po upływie TSO. Jego oferta będzie podlegała zatem odrzuceniu. Zbliża się koniec terminu związania ofertą. Czy muszę zwracać się do ww. wykonawcy o przedłużenie TZO i wadium wiedząc, że oferta ww. Wykonawcy będzie i tak odrzucona?. Co w przypadku jeśli zwrócę się do niego z taką prośbą i wyrazi on zgodę na przedłużenie TZO i wadium. Czy wtedy będę miał podstawę odrzucenia oferty, ponieważ wykonawca pierwotnie nie wpłacił na czas wadium?
Odpowiedź:
Oferty niezabezpieczonej wadium nie wzywany do przedłużenia, ponieważ pierwsza czynność (wniesienie wadium) jest wadliwa. Bardzo słusznie Pan zauważył, że w tej sytuacji miałby wykonawca miałby podstawę do twierdzenia, że przedłużenie jest skuteczne.
Iwona Holka
Kary w umowach o zamówienie publiczne
Treść pytania:
Czy kary umowne zapisane w umowie, należy naliczyć od wynagrodzenia brutto czy netto Wykonawcy? Czy taki zapis powinien być w projektowych zapisach umowy ? A co z Wykonawcami zwolnionymi z VAT lub podmiotami zagranicznymi ? Czy nowe PZP reguluję w jakiś sposób tę kwestię ?
Odpowiedź:
Umowa określa wysokość kar i okoliczności, w których kary będą naliczane. Karę naliczamy % od ceny oferty. W przypadku wykonawcy zwolnionego z VAT, ceną umowną jest cena podana w ofercie.
Jerzy Czaban
wadium
Treść pytania:
Postęp. w progach unijnych na podst. Ust. z dn. 29 .01.2004 r. - Pzp. Wymag. wadium. Termin otw.ofert: 14.12.2020 r. Term. związ. ofertą (60 dni)do 11.02.2021 r. Zamaw. w dn. 05.02.2021 r. skier. do wyk. prośbę o przedłuż. term. związ. ofertą. Wyk., który złożył najkorzyst. ofertą nie przedł. terminu związ. ofertą. Zawiad. o wyb. najkorzy. oferty w dn. 08.02.2021 r. (a więc jeszcze w terminie związ. ofertą).wyk., uchylił się od podpis. umowy.Czy zatrzymać wadium (oferta wyk. została wybr. w terminie związ. ofertą, jednak wyk. uchylił się od podp. umowy nie będąc już związanym z ofertą)?
Odpowiedź:
Po upływie ważności wadium nie ma możliwości jego skutecznego zatrzymania. Może więc wykonawca uchylić się od zawarcia umowy bez konsekwencji zatrzymania wadium.
Iwona Holka
oświadczenia z art. 56
Treść pytania:
Czy osoba dokonująca kontrasygnaty na umowie w sprawie zamówienia publicznego jest osobą udzielającą zamówienia i musi podpisać oba oświadczenia z art. 56 ust. 4 ustawy Pzp?
Odpowiedź:
Jeśli wynika to z przepisów (np. ustawy o samorządzie terenowym) to tak. Dla ważności umowy tego wymaga ustawa.
Jerzy Czaban
data związania ofertą
Treść pytania:
Witam, Okres związania oferta w SWZ- przetarg nieograniczony przypada na np. na 10.04.2021r. tj.sobota, czy w takim przypadku należy napisać termin związania ofertą do kolejnego dnia roboczego tj. np. do dn.12.04.2021r. czyli do poniedziałku? Czy może być ostatni dzień związania ofertą , dzień ustawowo wolny od pracy?
Odpowiedź:
Zamawiający w SWZ określa termin związania ofertą datą, nie dłuższy niż 30, 90 lub 120 dni. Nie musi to być równe np. 30 dni (krócej może być, ale nie dłużej)
Jerzy Czaban


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy