Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 1968 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 240 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Warunki udziału w postepowaniu
Treść pytania:
Czy w przypadku zamówienia na usługi zarządzania nieruchomościami gdzie ustawa o gosp. nieruch wskazuje:„ Zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarzadzania nieruchomościami” Zamawiający może wymagać aby wykonawca posiadał wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych 9art 112 ust 2 pkt 1)? Czy w tym przypadku ograniczenie katalogu wykonawców mogących ubiegać się o dane zamówienie tylko do podmiotów np. prowadzących działalność gospodarczą jest uzasadnione?
Odpowiedź:
Art. 113. Ustawy Pzp przewiduje możliwość wymagania spełnienia takiego warunku.
Jerzy Czaban
Wolna ręka
Treść pytania:
Przetarg jeszcze w/g starej ustawy, dziś termin składania ofert. Oferent dostarczył wczoraj ofertę e-mailem jest podpisana ręcznie, ale nie zdążył dosłać oryginałów pocztą na dzień otwarcia, czy mogę uznać tą ofertę jako, że jest z wolnej ręki.
Odpowiedź:
Zasadniczo w zamówieniu z wolnej ręki nie ma ofert, więc jest to pewnie oświadczenie, może jakieś stanowisko dotyczące propozycji zawartych w oświadczeniu, więc tak, można by to uznać, bo nie mamy do czynienia z ofertą.
Iwona Holka
Przedmiot zamówienia.
Treść pytania:
Czy montaż:wyłącznika p.poż.,oświetlenia awaryjnego,wymiana:drzwi wejściowych,tablic elektrycznych,zasuw wodnych,naprawa:pokrycia dachowego,tynków,stolarki okiennej,przyłącza kanalizacji,wentylacji mechanicznej,poziomu c.o.,instalacji oświetleniowej,rynien,nawierzchni dróg wewnętrznych,włączeń rur spustowych,kominów wentylacyjnych,spalinowych,oświetlenia ulicznego-słupy,malowanie,udrożnienie kanalizacji zewnętrznej sanitarnej i deszczowej to robota budowlana czy usługa?
Odpowiedź:
Będą to roboty budowlane. W linku przesyłam stanowisko UZP, w którym podkreśla się, że rozumienie robót jest inne niż te wynikające stricte z prawa budowlanego. Obecnie definiujemy roboty przez bezpośrednie odniesienie do załącznika do dyrektywy. https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/24641/Nowelizacja_PZP_www.pdf str. 7 https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/opis-i-szacowanie-przedmiotu-zamowienia-na-roboty-budowlane
Iwona Holka
sprawozdanie roczne
Treść pytania:
Czy w sprawozdaniu rocznym należy wykazać kwoty ubezpieczenia OC oraz kwoty za studia na uczelniach państwowych kilku pracowników ? sprawozdanie sporządza instytucja będąca państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
Odpowiedź:
Kwoty ubezpieczenia OC winny być wykazane w sprawozdaniu. Studia również. Mamy tu do czynienia z umową między zamawiającym a wykonawcą, więc jest to zamówienie podlegające sprawozdaniu.
Iwona Holka
Oświadczenie z art. 56 ust. 4 ustawy Pzp
Treść pytania:
Czy radca prawny, który sprawdza (parafuje) projekt umowy pod względem formalno-prawnym, powinien złożyć oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 4? Czy jest on inną osobą wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania? Czy może powinien złożyć jedynie oświadczenie z art. 56 ust. 3? Chociaż w przypadku radcy mija się to z celem, ponieważ gdyby był karany nie mógł by wykonywać zawodu.
Odpowiedź:
Radca prawny składa oświadczenie, w sytuacji, gdy opracowuje element SWZ (projekt umowy) lub wykonuje czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wyraża opinię na zadany przez Komisję problem). Parafowanie wzoru umowy (etap przygotowania postępowania) oznacza jedynie sprawdzenie pod względem formalnym i nie wymaga na tym etapie składania przez RP oświadczenia.
Jerzy Czaban
żądanie zapłaty zgodnie z art. 98, ust. 6 ustawy
Treść pytania:
Po wystąpieniu z żądaniem zapłaty wadium, zgodnie z art. 98, ust.6 w związku z niepieniężną formą wadium o której mowa art. 97, ust. 7, pkt 2-4 jak powinna przebiegać dalsza procedura - oczekujemy wpłaty na konto w określonym terminie???POZDRAWIAM!!
Odpowiedź:
Tak. Czekamy na wpłatę. Istotne, aby wniosek o „zamianę na gotówkę” został skutecznie złożony u gwaranta przed upływem ważności dokumentu wadialnego.
Jerzy Czaban
usługi społeczne powyżej progu
Treść pytania:
Witam, 1)Czy do oszacowania wartości zamówienia dot. szkoleń można zastosować Art. 35. ust 1. pkt 1) Ustawy Pzp, ? 2)Czy w przypadku szkoleń realizowanych w ramach zamówień na usługi społeczne powyżej progów unijnych wymagana jest Analiza potrzeb i wymagań przed każdym pojedynczym szkoleniem (postępowaniem)?
Odpowiedź:
Analizę potrzeb i wymagań zamawiający sporządza w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza próg unijny (Art. 266 ustawy PZP). Przy ustalaniu wartości stosuje się zasady wynikające z art. 28 i 29 ustawy Pzp.
Jerzy Czaban
poinformowanie o kwocie przeznaczonej na zamówienia
Treść pytania:
Kiedy Zamawiający podaje kwotę jaka zamierza przeznaczyć na zamówienie w trybie podstawowym w drugim i trzecim wariancie?
Odpowiedź:
W drugim podaje, w trzecim dopiero przed otwarciem ofert ostatecznych.
Iwona Holka
Zamówienia powtarzające się
Treść pytania:
Jesteśmy jednoosobową spółką komunalną. Czy zamówienia na dostawy i usługi, powtarzane okresowo, np. dostawy paliwa, czy usługi ochrony można ogłaszać na okres dłuższy niż rok, np. na 2-3 lata? Art. 35 nakazuje szacować je z uwzględnieniem okresu 12 m-cy. Czy umowa może być zatem dłuższa?
Odpowiedź:
Mogą być umowy zawierane do 4 lat. w przypadku chęci umowy dłuższej niż 4 lata, trzeba to dodatkowo uzasadniać. Powyższe reguluje przepis: 434 ust. 2 pzp.
Iwona Holka
Srodki dowodowe
Treść pytania:
Czy autoryzacja producenta trawy wystawiona dla wykonawcy i certyfikat producenta to przedmiotowe srodki dowodowe żądane wraz z ofertą?
Odpowiedź:
Tak, są to przedmiotowe środki dowodowe i należy ich wymagać wraz z ofertą.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy