Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2405 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 279 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


WR art. 214 ust.1 pkt.13 ustawy Pzp z 19 września 2019r.
Treść pytania:
Jednostka organizacyjna Gminy -zakład budżetowy zamierza udzielić zamówienia publicznego na podstawie art. 305 pkt1) w związku z art. 214 ust.1 pkt.13 ustawy Pzp z 19 września 2019 r., Spółdzielni Socjalnej, w której Gmina posiada 100% udziałów. Pozostałe przesłanki art. 214 ust. 1 pkt.13 zostały spełnione.Czy korzystając z podmiotowości prawnej Gminy, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może udzielić zamówienia publicznego na podstawie art. 305 pkt 1) w związku z art.214 ust.1 pkt. 13 Ustawy Pzp, Spółdzielni Socjalnej założonej przez tę Gminę.
Odpowiedź:
Formalnie jest to jednostka gminy, która działa w jej imieniu i na jej ryzyko. Jeśli tak, to nie ma przeszkód.
Jerzy Czaban
klauzula waloryzacyjna
Treść pytania:
Przygotowuję postępowanie na usługę tankowania paliw płynnych. Umowa zawarta będzie na okres 24 mies. Płacimy za paliwo według ceny na stacji paliw w danym dniu pomniejszonej o upust. jakie można zastosować klauzule waloryzacyjne?
Odpowiedź:
Faktycznie, taka umowa uwzględniająca cenę na stacji w dniu pomniejszona o upust obejmuje mechanizm waloryzacji zarówno przy wzroście jak i przy obniżce ceny paliwa.
Jerzy Czaban
zmiana pozycji
Treść pytania:
wykonawca zmienił pozycję wywóz złomu na wywóz gruzu co zrobić?
Odpowiedź:
Poprawić jako oczywista omyłka pisarska. Powiadomić wykonawcę o poprawieniu. Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie, odrzucić ofertę na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5.
Jerzy Czaban
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Treść pytania:
Ogłoszeni o wyniku postępowania Sekcja IV - Przedmiot zamówienia, podział na części. 4.5.5) wartość części: co tu wpisujemy: wartość netto wartości szacunkowej na dana część czy może wartość brutto wartości szacunkowej na daną część czy może kwotę jaka zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?
Odpowiedź:
Wartość szacunkowa nie obejmuje podatku od towarów i usług (netto). Cena oferty, o której mowa w części VI zawiera podatek VAT
Jerzy Czaban
inne omyłki
Treść pytania:
Witam, czy jeżeli w formularzu cenowym ( zawiera 3 pozycje na leki) Wykonawca zamiast (zgodnie z zapisami w SWZ tj. f. cenowym) w poz. 1 - ilość opakowań 139 wpisał 26, zamiast w poz. 2 ilość opakowań 300 wpisał 139, zamiast w poz.3 - 20 wpisał 300,- jest to do poprawienia jako inna omyłka. Nie w tych co trzeba wierszach wpisał odpowiednie ilości. Cena jednostkowa netto i brutto oczywiście pozostaje bez zmian. Wiadomo, po przeliczeniu wartość netto i brutto oferty się zmienia.
Odpowiedź:
Można potraktować jako oczywista omyłka pisarska. Zawiadomić wykonawcę o poprawieniu. Poprawienie oczywistej omyłki nie wymaga zgody wykonawcy.
Jerzy Czaban
Spółka cywilna reprezentacja
Treść pytania:
W postępowaniu ofertę złożyła sp. cywilna - Anna i Jan Nowak. Ofertę i oświadczenia z art. 125 Pzp podpisała Barbara Nowak - pełnomocnik. Pełnomocnictwo nie zostało dołączone do oferty, wynika z odpisu z CEIDG (i Anna i Jan ustanowili pełnomocnikiem Barbarę). Czy to jest ok? Czy te oświadczenia mógł podpisać pełnomocnik? Nie trzeba wzywać do uzupełnienia pełnomocnictwa?
Odpowiedź:
Pełnomocnik mógł podpisać oświadczenie z art. 125. Jeśli pełnomocnictwo wynika z CEIDG to nie ma potrzeby żądania uzupełnienia pełnomocnictwa. Polecam opinię na stronie UZP.
Jerzy Czaban
dokumenty zagraniczne
Treść pytania:
Wykonawca złożył samo tłumaczenie Krk z języka włoskiego , czy powinien złożyć też Krk włoskie które dostał w urzędzie?
Odpowiedź:
Jeśli tłumaczenie sporządzone jest przez tłumacza przysięgłego, to można przyjąć dokument jako właściwy. Tłumacz przysięgły to osoba wykonująca zawód zaufania publicznego.
Jerzy Czaban
Rażąco niska cena a wadium
Treść pytania:
Czy potwierdzenie, że oferta zawiera rażąco niską cenę (nie uwzględniliśmy wszystkich kosztów w wycenie) jest podstawą do zatrzymania przez Zamawiającego wpłaconego wadium?
Odpowiedź:
Nie. Potwierdzenie rażąco niskiej ceny skutkuje odrzuceniem oferty (art.226 ust. 1 pkt 8)
Jerzy Czaban
Przeprowadzenie postepowania w imieniu innego Zamawiającego
Treść pytania:
Przeprowadzamy postępowanie w trybie podstawowym dla swojej jednostki. Jednocześnie zgłosiła się do nas jednostka nadrzędna z prośbą o przeprowadzenie w ich imieniu postępowania na ten sam przedmiot zamówienia. Postępowanie w ich imieniu zostanie przez nas przeprowadzone jako odrębne postępowanie. Kto w takiej sytuacji będzie wykazywał w sprawozdaniu fakt przeprowadzenia postępowania? Czy my jako przeprowadzający postepowanie? Czy jednostka nadrzędna, w imieniu której będziemy działać jedynie jako pełnomocnik?
Odpowiedź:
Sprawozdanie sporządza zamawiający (udzielający zamówienia).
Jerzy Czaban
weryfikacja podpisu oferty
Treść pytania:
Po otwarciu oferty w pdf. w PDF Adobe Reader komunikat: Co najmniej jeden podpis jest niepoprawny. Błąd podczas weryfikacji podpisu. Nieoczekiwane wartości zakresu bajtów definiują miejsce podpisanych danych. Zakres bajtów podpisu jest nieprawidłowy. We właściwościach podpisu: Ten podpis jest nieprawidłowy, ponieważ w formatowaniu lub w informacji zawierającej ten podpis wystąpiły błędy. Tożsamość autora podpisu jest poprawna. Na gov.pl, weryfikacjapodpisu.pl, programy proCertum SmartSign, SecureDoc (Eurocertu) plik jest prawidłowo zweryfikowany. Czy oferta jest prawidłowo podpisana?
Odpowiedź:
Jeśli weryfikacja podpisu na gov.pl, weryfikacjapodpisu.pl, programy proCertum SmartSign, SecureDoc (Eurocertu) wskazuje na plik prawidłowo zweryfikowany, to należy uznać wynik weryfikacji jako poprawny.
Jerzy Czaban


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy