Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2352 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 278 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Badanie oferty
Treść pytania:
Wykonawca polega na zasobach dwóch podmiotów,których wymienia w ośw.do składanej oferty.W zobowiązaniu podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca wskazuje Zobowiązania do oddania dyspozycji Wykonawcy podpisując się swoim podpisem elektronicznym a nie podmiotu udostępniającego oraz wskazuje w nagłówku swoją firmę a nie podmiotu udostępniającego.Jedynie wskazane są nazwy firm oraz zakres, sposób iokres udostępnienia zasobów. Podobna sytuacja jest w przypadku braku podstaw wykluczenia.Czy na tej podstawie mogę wezwać Wykonawcę do poprawienia ww dokumentów art.128 ust.1 czy ofertę odrzucamy?
Odpowiedź:
Należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Zobowiązanie podpisuje udostępniający zasoby (art. 118 ust. 3).
Jerzy Czaban
Brak wyjaśnień PŚD
Treść pytania:
Tryb podstawowy bez negocjacji. Wezwałam Wykonawców do wyjaśnień przedmiotowych środków dowodowych - czy w przypadku braku odpowiedzi mam podstawę do odrzucenia ich oferty? Jeśli tak to na podsatwie jakiego art? W pierwszym przypadku Wykonawca samodzielnie poprawił kartę katalogową tak aby spełniała wymagania. A w drugim przy wymiarach dopisane było: tolerancja wymiarów +/- 3% - dodając/odejmując te 3% oferta nie spełniałaby wymagań z projektów.
Odpowiedź:
Art. 216.1 pkt 5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia
Jerzy Czaban
Przedmiotowe środki dowodowe na zakup samochodów
Treść pytania:
Przedmiotowy śr. dowodowy na zakup samochodów – Parametry tech.-eksploatacyjne. Wypełnia Wyk. na podstawie minimalnych parametrów wymaganych przez Zam. Czy jeżeli w tym dokumencie jest rubryka „gwarancja mechaniczna” i Wyk. ma wpisać minimalne 24 mce wymagane przez Zam. + przedłużona gwarancja mechaniczna w miesiącach, która równocześnie jest jednym z kryteriów oceny ofert to czy taki dok. można uzupełnić czy przyjąć, ze służy on potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert (art. 107 ust. 2).
Odpowiedź:
Nie uzupełnia się dokumentów przedmiotowych, chyba że zamawiający dopuszczał taką możliwość w Ogłoszeniu lub SWZ (art. 107 ust. 2). Przepis ten nie ma zastosowanie, jeżeli dokument miał służyć jako podstawa oceny w kryteriach(art. 107 ust.).
Jerzy Czaban
SWZ- zatwierdzenie przez kierownika Zamawiającego
Treść pytania:
Czy SWZ zawieszane na stronie internetowej ma byc podpisane podpisem zaufanym lub osobistym kierownika zamawiającego , czy moze byc tak jak bylo przed 01.01.2021 podpisane w formie papierowej a nastepnie zeskanowane i w ten sposób zawieszone na stronie internetowej?
Odpowiedź:
Absolutnie nie ma takiej potrzeby, żeby było podpisywane. Nowa ustawa nie wymaga od Zamawiających podpisów elektronicznych. Może Pani robić jak do tej pory.
Iwona Holka
osoba nieupoważniona
Treść pytania:
wykonawca w treści email przesłał wyjaśnienia pisemnie jednak za pomocą wyrazów (bez podpisu elektronicznego) podpisał się pracownik firmy bez upoważnienia (nie ma go w KRS ani nie ma pełnomocnictwa) co należy zrobić ? wezwać o pełnomocnictwo czy wezwać ponownie do wyjaśnień złożonych przez osobę uprawnioną?
Odpowiedź:
W opisanej sytuacji wezwać do uzupełnienia pełnomocnictwa.
Jerzy Czaban
zwrot gwarancji wadialnej (art 98 ust 5 Pzp)
Treść pytania:
W jaki sposób (mailem czy np. listem poleconym) należy złozyć gwarantowi oświadczenia o zwolnieniu wadium? Mailem na ogólny adres mailowy np. danego ubezpieczyciela, czy dociekać, kto konkretnie (osoba) gwarancję wystawił i pisać do tej osoby?
Odpowiedź:
Dzień dobry, można e-mailem
Jerzy Czaban
certyfikat do polisy
Treść pytania:
Witam (tryb podstawowy bez negocjacji) proszę o pomoc Zamawiający wezwał do uzupełnienia dokumentów m.in. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Wykonawca przesłał CERTYFIKAT do polisy. Czy można ten dokument potraktować jako właściwy i wystarczający czy powinien złożyć polisę ubezpieczeniową?
Odpowiedź:
Tak jest. Dokument jest prawidłowy. Rozporządzenie nie mówi o “polisie” tak konkretnie, a o dokumencie potwierdzającym i certyfikat jest prawidłowym dokumentem.
Iwona Holka
Ogłoszenie nieobowiązkowe w BZP
Treść pytania:
Witam. Czy zamieszczając ogłoszenie nieobowiązkowe (bez stosowania ustawy Pzp)_na platformie e-zamówienia mam jeszcze inne obowiązki np. po udzieleniu zamówienia zamieścić ogłoszenie o wyniku postępowania?
Odpowiedź:
Można, ale nie ma obowiązku. Ogłoszenie o zamówieniu jest upublicznieniem zamówienia (podania do szerszej wiadomości z nadzieją wywołania szerszego zainteresowania). Nie oznacza to, że zamówienie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy. Ogłoszenie o wyniku to obowiązek dotyczący jedynie zamówień objętych ustawą i jedynie w przypadku zamówień prowadzonych w trybach na zaproszenie imienne może mieć znaczenie (kontrola społeczna – można zaskarżyć do KIO nieuprawnione zastosowanie trybu).
Jerzy Czaban
Czy mogę zastosować konkurs- usługa zaprojektowania na nagrodą projekt +wykonanie odlewu
Treść pytania:
Muzeum ma koncepcje-projekt wykonania ścieżkieduk. jej elem jestm.in. zaprojekt i wykonanie kilku rzeźb zbrązu wg odrębnego projektu artysty(mamdane: np. rzeźbaprzedstawia dziecko). czy mogę nawykonanie projektu rzeźb ogłosić konkurs na zaprojektowanie i wymagam 1rzeźby wraz z jej makietą w styropianie-do oceny, a wybrany wykonawca w ZWRnie tylko zaprojektuje ale potem i wykona wszystkie odlewy na podstawie ww. projektu-czy jednak usługą jest tu sam projekt, a sam odlew wykracza poza ramy ww usługi.to jednak praca zależna od artysty
Odpowiedź:
Oczywiście. Nie ma żadnych przeszkód (a wręcz tak być powinno) aby w omawianym przypadku wyłonić wykonawcę (wykonawców), który złoży najlepszą (najlepsze) pracę w konkursie i następnie w trybie zamówienia z wolnej ręki (negocjacji bez ogłoszenia) udzielić zamówienia na wykonanie rzeźby. Zakwalifikowanie dwóch lub więcej najlepszych prac (konkurencja) pozwala na uzyskanie korzystniejszych cenowo ofert na wykonanie rzeźby.
Jerzy Czaban
Zwrot wadium
Treść pytania:
Wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą. Nie dokonaliśmy jeszcze odrzucenia oferty natomiast pierwotnie wyznaczony termin związania ofertą upłynął. Czy zwrot wadium w takiej sytuacji następuje na podstawie art. 98 ust. 1 jeszcze przed odrzuceniem oferty czy na podstawie art. 98 ust. 2 po odrzuceniu oferty, jeżeli wykonawca złoży wniosek, czy na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 2 po zawarciu umowy.
Odpowiedź:
W tej sytuacji bierzemy pod uwagę pierwszą zaistniała przesłankę - więc zwracamy niezwłocznie po upływie TZO.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy