Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 1048 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 136 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


oświadczenie
Treść pytania:
Mam problem z kontrolującym z jednostki nadrzędnej - W jakim momencie członkowie komisji powinny podpisać oświadczenie z art. 17?
Odpowiedź:
W momencie kiedy dowiedzą się o wykonawcach, którzy złożyli oferty. Inaczej będzie to uregulowane w NU ale obecnie to jest prawidłowe postępowanie (proszę sobie nie dać wmówić, że oświadczenie z ostatniego punktu wcześniej - dopiero teraz NU to reguluje)
Iwona Holka
czynność przyjmowania ofert
Treść pytania:
Czy pracownik komórki zamówień publicznych, przygotowujący i prowadzący postępowania w tym będący sekretarzem komisji przetargowych może mieć równolegle powierzone w obowiązkach służbowych czynności związane z bezpośrednim odbieraniem i rejestrowaniem od wykonawców ofert. Czy istnieją ku temu jakiekolwiek formalne przeszkody.
Odpowiedź:
Oczywiście może, nie istnieją ku temu żadne przeszkody.
Iwona Holka
roczne sprawozdanie - pomocnicze działania zakupowe
Treść pytania:
Czy zamówienia udzielane przez podmiot działający na rzecz i w imieniu jednostki na podst. art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 4 pkt.3 uPzp (COAR wykonuje pomocnicze działania zakupowe), jednostka wykazuje w sprawozdaniu rocznym w pkt. II czy X.28?
Odpowiedź:
Te zamówienia winny być wykazane w pkt X 28.
Iwona Holka
Sprawozdanie za rok 2019
Treść pytania:
Zawarliśmy Umowę na ochronę w 2018 roku na podstawie prowadzonego postępowania w trybie art. 138q , w roku 2019 zwiększyliśmy kwotę umowy aneksem na podstawie waloryzacji wynagrodzenia w art. 142 ust.5 pkt.2 Pzp* co było wpisane w umowie, czy mamy uwzględniać w sprawozdaniu 2019 zwiększenie kwoty jeżeli podaliśmy w sprawozdaniu za 2018r. kwotę umowy pierwotnej?
Odpowiedź:
Nie. Nic nie należy podawać w sprawozdaniu. Umowę zawarliście w 2018 a sprawozdanie dotyczy udzielonych zamówień a nie wszystkich wydatkowanych przez jednostkę środków.
Iwona Holka
Prawo opcji w przetargu nieograniczonym.
Treść pytania:
przetarg nieograniczony na dostawę odczynników. Zwykle stosowaliśmy zapis dot. prawa opcji poprzez zapisy w SIWZ i umowie odnoszące się do „zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia, jednak nie więcej niż o 20% ilości w każdej z pozycji asortymentowej". Czy możliwe jest zastosowanie zapisów dot. prawa opcji w zakresie kwoty na jaką zawarta jest umowa, tj. przykładowo: "możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości asortymentu, z zastrzeżeniem że nie więcej niż o 20% wartości maksymalnego całkowitego wynagrodzenia"?
Odpowiedź:
Tak, opcja może dotyczyć również zwiększenia wartości umowy.
Iwona Holka
Załączniki do protokołu
Treść pytania:
Czy wyjaśnienia dot. rażąco niskiej ceny lub wyjaśnienia treści ofert z art. 87, bądź wyjaśnienia i uzupełnienia dot. dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (wykaz robót, itp) stanowią załączniki do protokołu, które się udostępnia DOPIERO PO WYBORZE OFERTY? czy w każdym czasie na wniosek??
Odpowiedź:
Po wyborze oferty najkorzystniejszej. Są to załączniki do protokołu.
Iwona Holka
Zgoda na przedłużenie TZO
Treść pytania:
Zamawiający wezwał Wykonawcę do przedłużenia TZO z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium, wskazując termin 60 dni i konkretną datę związania ofertą. Wykonawca w swoim oświadczeniu powołując się na pismo Zamawiającego, wyraził zgodę na przedłużenie TZO i jednocześnie oświadczył, że załącza aneks do gwarancji wadialnej. Czy Wykonawca w swoim oświadczeniu powinien dokładnie wskazać, że "zgadza się na przedłużenie TZO o 60 dni, tj. do dnia...." czy wystarczy, że oświadczy, że wyraża zgodę na przedłużenie TZO jak w wezwaniu Zamawiającego??
Odpowiedź:
Taka odpowiedź wykonawcy jest wystarczająca.
Iwona Holka
umowa zlecenia
Treść pytania:
Czy umowy zlecenia zawarte przez SPZOZ na czas nieokreślony m.in. na kompleksowe usługi informatyczne, inspektora BHP, prawnicze (wyłączając zastępstwo procesowe), sprzedaż energii, odbiór i utylizację odpadów, bez określenia jakiejkolwiek podstawy prawnej, których roczna wartość nie przekracza progu bagatelności, należy rozwiązać i zawrzeć nowe umowy dokonując szacowania rynku i kwalifikacji do odpowiednich progów ustawy w zależności od czasu trwania umowy oraz ich wartości?
Odpowiedź:
Oczywiście wszelkie tego typu usługi należy zweryfikować, zbadać pod kątem wydatków i okresów na który sa umowy pozawierane. Musi byc również podstawa prawna - jeżeli są to umowy poniżej 30 tys. euro - art. 4 pkt 8 Pzp. Należy jednak przeliczyć wartości i ocenić udzielanie zamówień również pod kątem regulaminu (o ile taki u Państwa w jednostce obowiązuje).
Iwona Holka
Sprawozdania za 2019-umieszczenie kwoty za umowy zlecenia.
Treść pytania:
Czy Kwoty z Umów zlecenia -np. obsługa szatni dopisuje się do sprawozdań za 2019 w tab. X pkt1 do wartości 30 tyś euro?
Odpowiedź:
Dokładnie tak.
Iwona Holka
sprawozdanie z zamówień publicznych
Treść pytania:
Jak traktować w rocznym sprawozdaniu opłaty dla Centralnego Zamawiającego poniesione za przeprowadzenie przez niego postępowań przetargowych (centralnych i wspólnych), czy uwzględniamy je - w jakiej części sprawozdania, czy nie uwzględniamy (wnikają z Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wskazania centralnego zamawiającego ... - t.j. M.P. z 2019 r. poz. 334)?
Odpowiedź:
Opłaty ponoszone dla CZ nie są zamówieniem publicznym w rozumieniu definicji ustawowej, wię nie powinny być uwzględniane w sprawozdaniu.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy