Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 1968 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 240 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


minimalne wynagrodzenie
Treść pytania:
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli tzw. najniższa krajowa uległa podwyżce o 200 zł i od 1 stycznia 2021 r. wynosi 2800 zł brutto. Minimalną stawkę godzinową w 2021 r. ustalono w wysokości 18,30 zł brutto. Czy jeżeli pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę koszt 1 roboczogodziny pracownika może wynosić 16,66 zł brutto ? Czy 18. 30 obowiązuje tylko na zlecenie?
Odpowiedź:
Pracownik ma otrzymać w skali miesiąca, jeżeli przepracował cały obowiązujący go czas pracy co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę czyli 2800 brutto . Czyli jeżeli m-c ma 168 godzin to : 2800: 168 h = 16,67 a w m-cu gdzie norma godzin to 176 h : 2800: 176=15,91 Minimalna stawka za godzinę z rozporządzenia tj. 18,30 jest dla zleceniobiorców.
Iwona Nowak-Przybylska
Przetarg z wolnej ręki - po 01.01.2021
Treść pytania:
Postępowanie-przetarg unijny rozpoczęte w grudniu 2020r - \"stara ustawa\" zakończone w lutym 2021 i na kilka pakietów w łącznej kwocie 290 000,00zł netto nie złożono żadnej oferty, chcę zastosować wolną rękę na podstawie \"starej ustawy\" gdyż mówią o tym przepisy Stara ustawa: przepisy wprowadzające i przejściowe: art 91ust 4 pkt 4. Zastanawiam się, czy ten przepis przejściowy jest aktualny?
Odpowiedź:
W ustawie z dnia 11 września 2019 r.- Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych1) art. 91 ust. 1 pkt. 4. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r. na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, w następstwie postępowań lub konkursów wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy uchylanej w art. 89, zamawiający może udzielić zamówienia innego niż zamówienie publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie: 4) zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; Przepis w dalszym ciągu obowiązuje i w konkretnej sytuacji może być zastosowany.
Jerzy Czaban
Zamówienie sektorowe czy klasyczne ?
Treść pytania:
Spółka jest zamawiającym sektorowym (transport autobusowy i tramwajowy). Posiadamy ośrodek wczasowy z którego korzystają pracownicy zamawiającego. W tym roku planujemy przeprowadzić remont (roboty budowlane) kilku domków na ośrodku. Czy planowane zadanie będzie stanowić zamówienie sektorowe czy zamówienie klasyczne?
Odpowiedź:
W Państwa przypadku będzie to zamówienie klasyczne.
Iwona Holka
Nowe zaświadczenie z KRK
Treść pytania:
Jakie atrykuły wpisać przy wniosku do KRK dla osób, a jakie dla spólki jawnej?
Odpowiedź:
Jako podstawę prawną dla osób proszę wpisać: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 109 us. 1 pkt 2 lit. a, b oraz 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Jako podstawę dla spółki: artt. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Iwona Holka
Unieważnieie części postępowania
Treść pytania:
Postępowanie Unijne ogłoszone przed 01.01.2021 , otwarcie 26.02.2021 muszę unieważnić dwa pakiety z 5 - czyli przed otwarciem ofert, czy wystarczy tylko informacja na stronę internetową postępowania ?
Odpowiedź:
Tak jest, o unieważnieniu informuje Pan równocześnie wykonawców ubiegających się, więc na stronie internetowej, będzie to wystarczające.
Iwona Holka
wolna ręka 2021
Treść pytania:
Witam, w grudniu 2020 r. ogłosiliśmy a następnie unieważniliśmy ( ze względu na brak ofert) postępowanie na usługi dosyłu poniżej progów unijnych. To postępowanie było oparte o zasady starej ustawy pzp , czy w tym roku jako kontynuację postępowania z zeszłego roku , możemy zrobić to postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust.1 pkt.6 ? nowej pzp tj. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty
Odpowiedź:
Nie na podstawie nowej, a na podstawie starej ustawy powinni Państwo przeprowadzić postępowanie. Mówią o tym przepisy przejściowe: Art. 91. 4. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r. na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, w następstwie postępowań lub konkursów wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy uchylanej w art. 89, zamawiający może udzielić zamówienia innego niż zamówienie publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie:
Iwona Holka
dokumenty dot. równoważności
Treść pytania:
Czy dokumenty dot. równoważności oferowanych produktów należą do przedmiotowych środków dowodowych?
Odpowiedź:
Tak jest - są to zdecydowanie przedmiotowe środki dowodowe.
Iwona Holka
Czy oferta jest ważna - skan oferty w raz z załącznikami
Treść pytania:
Dotyczy postepowania w trybie podstawowym. Wykonawca zrobił jeden skan składający się z oferty wraz z oświadczeniem z art. 125 ust. 1, ten skan podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy sporządzona w ten sposób oferta jest ważna? Czy wykonawca powinien zrobić dwa skany (jeśli wybrał metodę skanowania oryginału) i każdy z nich podpisać, czy stworzyć 2 dokumenty w jednym folderze?
Odpowiedź:
Jest ważna. Proszę pamiętać, że podpis elektroniczny dotyczy opatrzenia nim wszystkich danych zawartych w pliku. Czy dwa pliki, czy jeden - nie ma znaczenia. Dane zostały opatrzone podpisem.
Iwona Holka
Oferta po czasie na e-puap
Treść pytania:
Oferta (w przetargu unijnym ogłoszonym w 2020 - obowiązuje stara ustawa) wpłynęła o godz 10:04 na e-puap, składanie ofert do godz 10:00. Czy brać ofertę pod uwagę? Jakie czynności podjąć w tym wypadku? Czy ująć tą ofertę w zestawieniu ofert z informacją, że wpłynęła po czasie? Dodam jeszcze, że na mini portalu oferta wpłynęła o 9:35. Proszę o pomoc.
Odpowiedź:
Kluczowy jest termin wpływu i zarejestrowania na epuapie - czyli UPP. Oferta spóźniona wg starej ustawy jest traktowana jako złożona po terminie. Może ją Pani ując w zestawieniu, nie bierze jej Pani pod uwagę i zwraca (art. 84.2)
Iwona Holka
Dokumenty na wezwanie- informacja z banku
Treść pytania:
Czy uzupełniając na wezwanie - informację z banku, do postępowania wszczętego przed obowiązywaniem nowej ustawy PZP , należy przedłożyć zamawiającemu dokument wystawiony nie wcześniej niż 1 m-c przed jego złożeniem czy zg z nowym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem.
Odpowiedź:
Wg starych przepisów: 1 miesiąc.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy