Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 942 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 121 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Zamówienia społeczne na usługi cateringowe - brak ofert
Treść pytania:
Przeprowadziliśmy postępowanie z art 138o catering w 2020 z podziałem na V części - wybraliśmy wykonawców na IV części a na jedną najmniejszą (szacowaną na ok.17000 zł netto, przy całkowitej wartości ok. 310 000 zł netto) nie było ofert. Powtórzyliśmy postępowanie na tą część i ponownie nie otrzymaliśmy żadnej oferty. Postępowania są finansowane z rocznego budżetu naszej jednostki oraz projektów dofinansowanych z UE. Czy możemy zastosować art 6a lub czy możemy wybrać wykonawcę na podstawie art. 67 tzn. zastosować tryb z wolnej ręki po wcześniejszym postępowaniu ze 138o ?
Odpowiedź:
Proszę udzielić zamówienia zgodnie z jego wartością, czyli jako zamówienie regulaminowe.
Iwona Holka
Zamówienie z wolnej ręki Art. 67 ust. 1 pkt.1 lit b
Treść pytania:
Czy postępowanie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b można przeprowadzić na okres 5 lat i co roku aneksować umowę? Postępowanie to dotyczy organizacji tej samej imprezy, na którą zabezpieczony jest budżet na okres 5 lat, a także znane są terminy w poszczególnych latach.
Odpowiedź:
Umowy Pzp zawierane są na 4 lata. Na czas dłuższy należy mieć zgodę Prezesa Pzp. Mogą Państwo spróbować potraktować zamówienie jako usługę podlegającą wznowieniu. I wznawiać ją każdego roku, wskazując liczbę możliwych wznowień: 4 oraz szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).
Iwona Holka
Wadium
Treść pytania:
W postępowaniu na usługę ofertę złożył „Jan Kowalski Przedsiębiorstwo Transportowe ABC w X”. Wadium w pieniądzu wniosła Anna Kowalska zaznaczając w opisie przelewu nr postęp. i nazwę wykonawcy „Przedsiębiorstwo Transportowe ABC”. Jednocześnie Anna Kowalska prowadzi własną dział. gosp. pn „Przedsiębiorstwo Transportowe ABC Anna Kowalska w X” i nie złożyła oferty. Czy zamawiający powinien: 1) uznać że wadium zabezpiecza tę ofertę? 2) uznać że wadium pochodzi od innego wykonawcy (który nie złożył oferty), bowiem tytuł przelewu nie wskazuje jednoznacznie że dot. oferty Jana Kowalskiego?
Odpowiedź:
Proszę uznać, że oferta jest prawidłowo zabezpieczona wadium.
Iwona Holka
Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane
Treść pytania:
Instytucja administruje kilkoma budynkami.Na jednym z nich,w 2020r.wykonywane będąRB elektryczne,których wartość nie przekracza30 tys.euro.Planuje się również drobne roboty remontowe dla wszystkich budynków zlokalizowanych w różnych miastach(każdy z nich stanowi samodzielną całość) i łącznie z wartością RB elektr.,przekraczają one wartość 30 tys.euro.Czy w tym przypadku należy te zamówienia szacować łącznie,czy oddzielnie?Zaznaczyć należy,że nie będą toRB tożsame przedmiotowo(na jednym z budynków będą to RB specjalistyczne elektryczne,na pozostałych drobne roboty remontowe).
Odpowiedź:
Zdecydowanie należy szacować oddzielnie. Tak jak Pan zauważył - oddzielnie budynki stanowią całość a także przedmiotowo mamy różne roboty - specjalistyczne i drobne remontowe. Proszę oszacować oddzielnie.
Iwona Holka
powtórzenie sesji otwarcia ofert
Treść pytania:
Przetarg nieograniczony publiczny za pośrednictwem platformy komercyjnej. Wykonawca złożył ofertę, której ze względu na problemy techniczne po stronie Zamawiającego nie dało się otworzyć w trakcie jawnego ofert. oferta została otworzona 2 dni po sesji, czy możliwe jest powtórzenie otwarcie ofert? Oferta wpłynęła w terminie, Zamawiający nie miał możliwości dokonywania zmian w jej treści, Wykonawca nie miał możliwości zmiany oferty bądź jej uzupełnienia. Powtórne otwarcie polegałoby na ponownym pobraniu tej samej oferty z platformy i publicznym jej odczytaniu.
Odpowiedź:
Niestety, UZP stoi na stanowisku, że czynność otwarcia ofert jest czynnością niepodlegającą powtórzeniu. W informatorze nr 3/2019 https://apexnet.com.pl/edustrefa/pobierz-plik/?id=3582 znajdzie Pan pełne stanowisko UZP w tym temacie
Iwona Holka
Błąd we wskazaniu terminu realizacji zamówienia, który stanowi kryterium oceny ofert.
Treść pytania:
Co należy zrobić jak Wykonawca wskazał w ofercie termin realizacji zamówienia do dnia 10 października 2019 r., a miało być (zapewne) 10 październik 2020 r., ponieważ data wskazana przez wykonawcę jest już historią, nadmieniam dodatkowo że termin realizacji zamówienia był jednym z kryteriów oceny ofert?
Odpowiedź:
Jest to oczywista omyłka pisarska, możliwa do poprawienia.
Iwona Holka
wadium
Treść pytania:
Wykonawca w postępowaniu przedłożył wraz z ofertą gwarancje wadialną na okres od 25.11.2019 do 25.01.2019 . Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 21.11.2019. (termin związania ofertą od dnia złożenia ofert - 60 dni) . Czy w tej sytuacji odrzucam ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b) - wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy?
Odpowiedź:
Tak, dokładnie. Wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy - oferta winna zostać odrzucona, ponieważ wadium nie obejmuje pełnego terminu związania ofertą.
Iwona Holka
Przetarg nieograniczony, wykonawca nie podał wartości jednego z kryteriów z SIWZ
Treść pytania:
W SIWZ z przetargu nieograniczonego były dwa kryteria oceny ofert. Jedna z nich dotyczyła okresu gwarancji. Jedna z ofert nie podała wartości tego kryterium. SIWZ nie zawierał informacji jak bedziemy traktowali takie oferty. Jest natomiast info że gwarancja poniżej 12 miesiecy sprawia że oferta bedzie odrzucona. W głownym kryterium jest to oferta przegrywająca. Jak potraktować tą ofertę w momencie ogłaszania wyniku? Odrzucona? Wpisac 0 punktów?
Odpowiedź:
Odrzucić z uwagi na 89.1.2 tj. niezgodność z SIWZ wobec niezadeklarowania okresu gwarancji.
Iwona Holka
ważność oferty
Treść pytania:
Do postępowania wykonawca złożył ofertę poprzez mimiPortal, w której znajdował się plik formularz oferty podzielony na trzy części to znaczy każda strona była w osobnym pliku. skan pdf. Wykonawca podpisał podpisem kwalifikowanym ostatni plik z formularza nie zawierający istotnych elementów oferty. Czy zatem można uznać że oferta była prawidłowo podpisana
Odpowiedź:
Jeżeli wykonawca złożył trzy osobne pliki, w tym tylko jeden podpisany, to dwa pozostałe traktujemy jako niepodpisane.
Iwona Holka
ogłoszenie o zamówieniu
Treść pytania:
Czy można ogłosić postępowanie, które dotyczy zamówienia na następny rok kalendarzowy (budżetowy) przed zatwierdzeniem projektu planu na przyszły rok? Proszę jeśli to możliwe o wskazanie orzecznictwa. Pozdrawiam
Odpowiedź:
Krajowa Izba Odwoławcza nie wypowiada się na ten temat, jedynie orzeczenia GKO przy Rzeczniku Dyscypliny mogą ten temat poruszać. Przydatna może być też opinia Urzędu Zamówień Publicznych, który stwierdza: „Mając na uwadze wyłącznie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także dotychczasową praktykę udzielania zamówień publicznych, skorzystanie z możliwości wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy zamawiający nie ma jeszcze zagwarantowanych środków na realizację zamówienia, nie jest sprzeczne z jej uregulowaniami. W aspekcie powyższego należy jednak zwrócić uwagę na dwa zagadnienia. Po pierwsze, ustawa o finansach publicznych wymaga, aby zamawiający, będący jednostką sektora finansów publicznych zaciągał zobowiązania w zakresie przewidzianym w planie jednostki. Jeśli zatem zamawiający, będący jednostką sektora finansów publicznych zaciąga zobowiązanie, wykraczając poza zakres wydatków przewidzianych w planie finansowym, stanowi to naruszenie dyscypliny finansów publicznych nawet w przypadku, gdy plan zostanie w późniejszym terminie zmieniony, a także, gdy umowa o zamówienie publiczne zostanie później dostosowana do planu finansowego. Co do zasady zatem, zamawiający może wszcząć postępowanie o zamówienie publiczne, nie mając jeszcze zabezpieczonych środków na realizację zamówienia publicznego, obowiązek ten zachodzi w chwili zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w postępowaniu. Po drugie, zamawiający decydując się na wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków w sytuacji unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne z powodu ostatecznego nie uzyskania odpowiednich środków na realizację zamówienia powinien liczyć się z koniecznością zwrotu wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu”.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy