Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 1048 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 136 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


sprawozdanie z zamówień publicznych
Treść pytania:
Czy umowy zawarte w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Centralnego Zamawiającego wpisujemy do Tab. II jeżeli nasza wartość przekracza 30000 € a jeżeli nasza wartość jest poniżej to do Tab. X lp.1 łącznie z pozostałymi zakupami do 30000 € czy tylko do lp. 28 ?
Odpowiedź:
Należy wpisać tylko do pkt 28 tabeli X.
Iwona Holka
szacowanie wartości
Treść pytania:
Robota budowlana wartość brutto 600.000,00 zł Usługa nadzoru 90.000,00 zł Pytanie : czy mogę połączyć jako jeden przetarg z podziałem na 2 części, czy powinnam zrobić dwie procedury na RB i U stosując odpowiednią procedurę w zależności od wartości
Odpowiedź:
Należy przeprowadzić dwa odrębne postępowania w procedurze jak dla wartości jak każdego z nich.
Iwona Holka
udostępnienie tego samego potencjału kilku wykonawcom jednocześnie
Treść pytania:
Czy dopuszczalne jest udostępnienie tego samego potencjału w jednym postępowaniu różnym wykonawcom składającym niezależne oferty? Czy to jest obwarowane jakimiś dodatkowymi warunkami ?
Odpowiedź:
Nie ma przeciwwskazań, żeby tak było. Kilku wykonawców może korzystać z tego samego potencjału.
Iwona Holka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówień
Treść pytania:
W latach 2017-19 udzielono zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 dla postępowania unijnego, suma zamówień jest o wartości bagatelnej. Nie dano ogłoszeń o udzieleniu zamówień. Czy niezbędne jest uzupełnienie tych ogłoszeń w TED?
Odpowiedź:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczamy odpowiednio w BZP lub TED w zależności od progu. Ja bym uzupełniła brakujące ogłoszenia.
Iwona Holka
Lokowanie marki Zamawiającego w programie telewizyjnym
Treść pytania:
Czy można nie stosować Pzp wobec zamówienia na lokowanie swojej marki w programie telewizyjnym, a jeżeli tak to na podstawie jakiego przepisu, ew. czy zachodzą tu przesłanki zastosowania zamówienia z wolnej ręki? UZP na swojej stronie zamieścił opinię https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/33407/OPINIE_PRAWNE_CALOSC876.pdf (s. 50-52), w której wskazał że wobec lokowania produktu należy stosować PZP. Zamawiający oczekuje jednak promocji w konkretnym programie, który tematyką najbardziej jest zbliżony do jego zakresu działalności.
Odpowiedź:
W Państwa przypadku będzie to zamówienie z wolnej ręki w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1b)
Iwona Holka
Zamówienia społeczne na usługi cateringowe - brak ofert
Treść pytania:
Przeprowadziliśmy postępowanie z art 138o catering w 2020 z podziałem na V części - wybraliśmy wykonawców na IV części a na jedną najmniejszą (szacowaną na ok.17000 zł netto, przy całkowitej wartości ok. 310 000 zł netto) nie było ofert. Powtórzyliśmy postępowanie na tą część i ponownie nie otrzymaliśmy żadnej oferty. Postępowania są finansowane z rocznego budżetu naszej jednostki oraz projektów dofinansowanych z UE. Czy możemy zastosować art 6a lub czy możemy wybrać wykonawcę na podstawie art. 67 tzn. zastosować tryb z wolnej ręki po wcześniejszym postępowaniu ze 138o ?
Odpowiedź:
Proszę udzielić zamówienia zgodnie z jego wartością, czyli jako zamówienie regulaminowe.
Iwona Holka
Zamówienie z wolnej ręki Art. 67 ust. 1 pkt.1 lit b
Treść pytania:
Czy postępowanie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b można przeprowadzić na okres 5 lat i co roku aneksować umowę? Postępowanie to dotyczy organizacji tej samej imprezy, na którą zabezpieczony jest budżet na okres 5 lat, a także znane są terminy w poszczególnych latach.
Odpowiedź:
Umowy Pzp zawierane są na 4 lata. Na czas dłuższy należy mieć zgodę Prezesa Pzp. Mogą Państwo spróbować potraktować zamówienie jako usługę podlegającą wznowieniu. I wznawiać ją każdego roku, wskazując liczbę możliwych wznowień: 4 oraz szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).
Iwona Holka
Wadium
Treść pytania:
W postępowaniu na usługę ofertę złożył „Jan Kowalski Przedsiębiorstwo Transportowe ABC w X”. Wadium w pieniądzu wniosła Anna Kowalska zaznaczając w opisie przelewu nr postęp. i nazwę wykonawcy „Przedsiębiorstwo Transportowe ABC”. Jednocześnie Anna Kowalska prowadzi własną dział. gosp. pn „Przedsiębiorstwo Transportowe ABC Anna Kowalska w X” i nie złożyła oferty. Czy zamawiający powinien: 1) uznać że wadium zabezpiecza tę ofertę? 2) uznać że wadium pochodzi od innego wykonawcy (który nie złożył oferty), bowiem tytuł przelewu nie wskazuje jednoznacznie że dot. oferty Jana Kowalskiego?
Odpowiedź:
Proszę uznać, że oferta jest prawidłowo zabezpieczona wadium.
Iwona Holka
Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane
Treść pytania:
Instytucja administruje kilkoma budynkami.Na jednym z nich,w 2020r.wykonywane będąRB elektryczne,których wartość nie przekracza30 tys.euro.Planuje się również drobne roboty remontowe dla wszystkich budynków zlokalizowanych w różnych miastach(każdy z nich stanowi samodzielną całość) i łącznie z wartością RB elektr.,przekraczają one wartość 30 tys.euro.Czy w tym przypadku należy te zamówienia szacować łącznie,czy oddzielnie?Zaznaczyć należy,że nie będą toRB tożsame przedmiotowo(na jednym z budynków będą to RB specjalistyczne elektryczne,na pozostałych drobne roboty remontowe).
Odpowiedź:
Zdecydowanie należy szacować oddzielnie. Tak jak Pan zauważył - oddzielnie budynki stanowią całość a także przedmiotowo mamy różne roboty - specjalistyczne i drobne remontowe. Proszę oszacować oddzielnie.
Iwona Holka
powtórzenie sesji otwarcia ofert
Treść pytania:
Przetarg nieograniczony publiczny za pośrednictwem platformy komercyjnej. Wykonawca złożył ofertę, której ze względu na problemy techniczne po stronie Zamawiającego nie dało się otworzyć w trakcie jawnego ofert. oferta została otworzona 2 dni po sesji, czy możliwe jest powtórzenie otwarcie ofert? Oferta wpłynęła w terminie, Zamawiający nie miał możliwości dokonywania zmian w jej treści, Wykonawca nie miał możliwości zmiany oferty bądź jej uzupełnienia. Powtórne otwarcie polegałoby na ponownym pobraniu tej samej oferty z platformy i publicznym jej odczytaniu.
Odpowiedź:
Niestety, UZP stoi na stanowisku, że czynność otwarcia ofert jest czynnością niepodlegającą powtórzeniu. W informatorze nr 3/2019 https://apexnet.com.pl/edustrefa/pobierz-plik/?id=3582 znajdzie Pan pełne stanowisko UZP w tym temacie
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy