Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2348 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 278 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


uzupełnienie przedmiotowego środka dowodowego
Treść pytania:
Dzień dobry, zamawiający zobowiązał wykonawców do złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci atestu higienicznego w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli . Wykonawca załączył do oferty atest, który utracił ważność w roku 2018. Czy zamawiający w tym przypadku może wezwać wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego jeśli przewidział taką okoliczność w SWZ.
Odpowiedź:
Tak jest, w przypadku, gdy Zamawiający przewidział taką możliwość zdecydowanie należy wezwać do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego.
Iwona Holka
skan oświadczenia z art. 125 ust.1
Treść pytania:
Wykonawca złożył wraz z ofertą skan oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy należy uznać to oświadczenie?
Odpowiedź:
Tak, oczywiście. Analogicznie jak przyjmujemy skan oferty podpisany podpisem kwalifikowanym, tak również skan oświadczenia.
Iwona Holka
art. 27 ust.1 pzp
Treść pytania:
Przygotowuję postępowanie, które obejmuje wykonanie projektu instalacji elektrycznej, dostawę sprzętu wraz z instalacją (szacowana wartość dostawy sprzętu stanowi 74% wartości całego zamówienia) oraz wykonanie animacji. Czy mając na uwadze treść art. 27 ust. głównym przedmiotem zamówienia będzie dostawa sprzętu?
Odpowiedź:
Dokładnie tak - dostawa jest głównym świadczeniem i postępowanie należy prowadzić jak dla dostawy.
Iwona Holka
Wystąpienie o przedłużenie TZO
Treść pytania:
Wykonawca nie wpłacił na czas wadium - wadium wpłynęło na konto zamawiającego godzinę po upływie TSO. Jego oferta będzie podlegała zatem odrzuceniu. Zbliża się koniec terminu związania ofertą. Czy muszę zwracać się do ww. wykonawcy o przedłużenie TZO i wadium wiedząc, że oferta ww. Wykonawcy będzie i tak odrzucona?. Co w przypadku jeśli zwrócę się do niego z taką prośbą i wyrazi on zgodę na przedłużenie TZO i wadium. Czy wtedy będę miał podstawę odrzucenia oferty, ponieważ wykonawca pierwotnie nie wpłacił na czas wadium?
Odpowiedź:
Oferty niezabezpieczonej wadium nie wzywany do przedłużenia, ponieważ pierwsza czynność (wniesienie wadium) jest wadliwa. Bardzo słusznie Pan zauważył, że w tej sytuacji miałby wykonawca miałby podstawę do twierdzenia, że przedłużenie jest skuteczne.
Iwona Holka
Kary w umowach o zamówienie publiczne
Treść pytania:
Czy kary umowne zapisane w umowie, należy naliczyć od wynagrodzenia brutto czy netto Wykonawcy? Czy taki zapis powinien być w projektowych zapisach umowy ? A co z Wykonawcami zwolnionymi z VAT lub podmiotami zagranicznymi ? Czy nowe PZP reguluję w jakiś sposób tę kwestię ?
Odpowiedź:
Umowa określa wysokość kar i okoliczności, w których kary będą naliczane. Karę naliczamy % od ceny oferty. W przypadku wykonawcy zwolnionego z VAT, ceną umowną jest cena podana w ofercie.
Jerzy Czaban
wadium
Treść pytania:
Postęp. w progach unijnych na podst. Ust. z dn. 29 .01.2004 r. - Pzp. Wymag. wadium. Termin otw.ofert: 14.12.2020 r. Term. związ. ofertą (60 dni)do 11.02.2021 r. Zamaw. w dn. 05.02.2021 r. skier. do wyk. prośbę o przedłuż. term. związ. ofertą. Wyk., który złożył najkorzyst. ofertą nie przedł. terminu związ. ofertą. Zawiad. o wyb. najkorzy. oferty w dn. 08.02.2021 r. (a więc jeszcze w terminie związ. ofertą).wyk., uchylił się od podpis. umowy.Czy zatrzymać wadium (oferta wyk. została wybr. w terminie związ. ofertą, jednak wyk. uchylił się od podp. umowy nie będąc już związanym z ofertą)?
Odpowiedź:
Po upływie ważności wadium nie ma możliwości jego skutecznego zatrzymania. Może więc wykonawca uchylić się od zawarcia umowy bez konsekwencji zatrzymania wadium.
Iwona Holka
oświadczenia z art. 56
Treść pytania:
Czy osoba dokonująca kontrasygnaty na umowie w sprawie zamówienia publicznego jest osobą udzielającą zamówienia i musi podpisać oba oświadczenia z art. 56 ust. 4 ustawy Pzp?
Odpowiedź:
Jeśli wynika to z przepisów (np. ustawy o samorządzie terenowym) to tak. Dla ważności umowy tego wymaga ustawa.
Jerzy Czaban
data związania ofertą
Treść pytania:
Witam, Okres związania oferta w SWZ- przetarg nieograniczony przypada na np. na 10.04.2021r. tj.sobota, czy w takim przypadku należy napisać termin związania ofertą do kolejnego dnia roboczego tj. np. do dn.12.04.2021r. czyli do poniedziałku? Czy może być ostatni dzień związania ofertą , dzień ustawowo wolny od pracy?
Odpowiedź:
Zamawiający w SWZ określa termin związania ofertą datą, nie dłuższy niż 30, 90 lub 120 dni. Nie musi to być równe np. 30 dni (krócej może być, ale nie dłużej)
Jerzy Czaban
Warunki udziału w postepowaniu
Treść pytania:
Czy w przypadku zamówienia na usługi zarządzania nieruchomościami gdzie ustawa o gosp. nieruch wskazuje:„ Zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarzadzania nieruchomościami” Zamawiający może wymagać aby wykonawca posiadał wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych 9art 112 ust 2 pkt 1)? Czy w tym przypadku ograniczenie katalogu wykonawców mogących ubiegać się o dane zamówienie tylko do podmiotów np. prowadzących działalność gospodarczą jest uzasadnione?
Odpowiedź:
Art. 113. Ustawy Pzp przewiduje możliwość wymagania spełnienia takiego warunku.
Jerzy Czaban
Wolna ręka
Treść pytania:
Przetarg jeszcze w/g starej ustawy, dziś termin składania ofert. Oferent dostarczył wczoraj ofertę e-mailem jest podpisana ręcznie, ale nie zdążył dosłać oryginałów pocztą na dzień otwarcia, czy mogę uznać tą ofertę jako, że jest z wolnej ręki.
Odpowiedź:
Zasadniczo w zamówieniu z wolnej ręki nie ma ofert, więc jest to pewnie oświadczenie, może jakieś stanowisko dotyczące propozycji zawartych w oświadczeniu, więc tak, można by to uznać, bo nie mamy do czynienia z ofertą.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy