Forum


Powrót Klauzula informacyjna i oświadczenie dot. RODO w postępowaniach do 30 000 euro

K.

Katarzyna .....

9

Czy klauzule informacyjną i oświadczenie dot stosowania RODO stosujecie również w postępowaniach Bagatelnych ? Oczywiście po modyfikacji np. że postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 Punkt 8 ustawy pzp,
Czy wtedy powołujemy się na :
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawa Pzp
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza okres określony w rozporządzeniu to okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Ale co w zakresie :
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ................................... związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz możliwością podpisaniem umowy;
czy tez wpisujemy że to obowiązek ustawowy ?
Czy klauzule informacyjną i oświadczenie dot stosowania RODO stosujecie również w postępowaniach Bagatelnych ? Oczywiście po modyfikacji np. że postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 Punkt 8 ustawy pzp, Czy wtedy powołujemy się na : - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawa Pzp - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza okres określony w rozporządzeniu to okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Ale co w zakresie : - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ................................... związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz możliwością podpisaniem umowy; czy tez wpisujemy że to obowiązek ustawowy ?
0
2018-05-28 11:20 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy