Forum


Powrót RODO a podmiot trzeci, podwykonawca

M.

Monika .....

21

Zgodnie z wytycznymi UZP "Analogiczny obowiązek informacyjny jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od wykonawców powstanie, gdy zamawiający uzyska od wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO" Zamawiający może odstąpić od informowania tych osób w przypadkach o których mowa w art. 14 RODO.
Czy jeśli w ofercie mam klauzurę informacyjna oraz oświadczenie wykonawcy tj. "Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu".
To czy nadal mam obowiązek poinformować podmiot trzeci, podwykonawców o przetwarzaniu ich danych osobowych?

W wytycznych jest zapis, że dla uzyskania przez zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez wykonawcę w ofercie celem uzyskania danego zamówienia publicznego jest właśnie powyższe oświadczenie składane przez wykonawcę.
Zgodnie z wytycznymi UZP "Analogiczny obowiązek informacyjny jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od wykonawców powstanie, gdy zamawiający uzyska od wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO" Zamawiający może odstąpić od informowania tych osób w przypadkach o których mowa w art. 14 RODO. Czy jeśli w ofercie mam klauzurę informacyjna oraz oświadczenie wykonawcy tj. "Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu". To czy nadal mam obowiązek poinformować podmiot trzeci, podwykonawców o przetwarzaniu ich danych osobowych? W wytycznych jest zapis, że dla uzyskania przez zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez wykonawcę w ofercie celem uzyskania danego zamówienia publicznego jest właśnie powyższe oświadczenie składane przez wykonawcę.
0
2018-10-15 13:42 0

KW

Katarzyna Wińska-Rużewicz

Ekspert

W mojej ocenie złożenie przez wykonawcę oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego jest wystarczającą podstawą oceny iż osoby, których dane dotyczą, informacje te już posiadają. Sytuacja ulegnie zmianie jeśli zamawiający zacznie przetwarzać te dane w innym celu niż wskazany w postępowaniu, lub ulegną zmianie pozostałe informacje wskazane w klauzuli informacyjnej.

W mojej ocenie złożenie przez wykonawcę oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego jest wystarczającą podstawą oceny iż osoby, których dane dotyczą, informacje te już posiadają. Sytuacja ulegnie zmianie jeśli zamawiający zacznie przetwarzać te dane w innym celu niż wskazany w postępowaniu, lub ulegną zmianie pozostałe informacje wskazane w klauzuli informacyjnej.
0
2018-11-09 14:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy