Testy i certyfikaty


TEST PRZYKŁADOWY - Czy jesteś gotowy na elektronizację zamówień publicznych?

W teście tylko 1 odpowiedź jest poprawna - BEZ CERTYFIKATÓW UKOŃCZENIA
Jaki dokument należy składać jedynie elektronicznie od 18 kwietnia?
Elektroniczne środki komunikacji muszą być:
Kiedy weszła w życie pełna elektronizacja (zamówienia powyżej progów UE)?
Gdzie publikowane będą ogłoszenia powyżej progów unijnych?
Jakie środki komunikacji i informacji mogą pozostać w klasycznej formie? Wskaż błędną odpowiedź:
Czym różni się podpis elektroniczny od kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
Ustalony przez zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia publicznego, sposób organizacji informacji zawartych w ofercie i format ich przedstawienia, wspólny dla wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to:
System umożliwiający przesyłanie ogłoszeń w wymaganym formacie do publikacji w TED i pobieranie potwierdzeń publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE, to:
Za pośrednictwem systemu informatycznego spełniającego wymagania określone m.in. w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zamawiający będzie mógł:
Wyjątki od obowiązku komunikacji elektronicznej są określone w przepisie art. 10c ust. 1 p.z.p., który pozwala zamawiającemu umożliwienie wykonawcom złożenie oferty na piśmie. Jest to możliwe gdy:
Czy dołączenie do oferty składanej pisemnie, nagranego na nośniku danych JEDZ, wypełnia obowiązek komunikacji elektronicznej:
Ofertę złożona elektronicznie: