Forum


Powrót Wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2

RP

Rafał Piela

1

W jaki sposób należy rozumieć przepis zawarty w art. 26 ust. 2 " Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1".
Jeżeli zamawiający wymieni w SIWZ i ogłoszeniu katalog dokumentów, które mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, to jest zobowiązany do wezwania w trybie art. 26 ust. 2, czy też może nie wzywać i bazować wyłącznie na złożonym oświadczeniu? Zamieszanie wprowadza tutaj zwrot "zamawiający może wezwać wykonawcę".
W jaki sposób należy rozumieć przepis zawarty w art. 26 ust. 2 " Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1". Jeżeli zamawiający wymieni w SIWZ i ogłoszeniu katalog dokumentów, które mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, to jest zobowiązany do wezwania w trybie art. 26 ust. 2, czy też może nie wzywać i bazować wyłącznie na złożonym oświadczeniu? Zamieszanie wprowadza tutaj zwrot "zamawiający może wezwać wykonawcę".
0
2017-07-13 12:52 0

K.

Karolina .....

86

Jeżeli w SIWZ zamawiający wymieni katalog dokumentów na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, czyli wykaz osób, wykaz usług, etc, to zobowiązany jest wezwać z art. 26 ust. 2 do złożenia tychże dokumentów.
Natomiast zwrot "może" oznacza, że zamawiający w postępowaniach poniżej progu o którym mowa w art. 11.ust 8, może, ale nie musi określać warunków udziału w postępowaniu, czyli dla przykładu przeprowadzić przetarg nieograniczony tylko na samych oświadczeniach wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu i GK.
Jeżeli w SIWZ zamawiający wymieni katalog dokumentów na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, czyli wykaz osób, wykaz usług, etc, to zobowiązany jest wezwać z art. 26 ust. 2 do złożenia tychże dokumentów. Natomiast zwrot "może" oznacza, że zamawiający w postępowaniach poniżej progu o którym mowa w art. 11.ust 8, może, ale nie musi określać warunków udziału w postępowaniu, czyli dla przykładu przeprowadzić przetarg nieograniczony tylko na samych oświadczeniach wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu i GK.
1
2017-07-13 12:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy