Forum


Powrót Ważność odpisu z rejestru - § 5 pkt 4) Rozporządzenia ws.. dokumnetów...

A.

Agnieszka .....

14

W nowym Rozporządzeniu ... w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w § 5 pkt 4) nie określono terminu ważności w zakresie przedkładanego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Uczyniono to np. w zakresie dokumentów określonych w pkt 1), 2) czy 3). Czy Zamawiający nie powinien tego określić mimo wszystko w SIWZ sugerując się np. zapisami § 7 ust. 2. który określa ten termin, lecz jedynie w zakresie dotyczącym wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? Mi wydaje się, iż ten termin 6 miesięcy należałoby również wskazać w odniesieniu do dokumentu określonego § 5 pkt 4) ww. Rozporządzenia.
W nowym Rozporządzeniu ... w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w § 5 pkt 4) nie określono terminu ważności w zakresie przedkładanego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Uczyniono to np. w zakresie dokumentów określonych w pkt 1), 2) czy 3). Czy Zamawiający nie powinien tego określić mimo wszystko w SIWZ sugerując się np. zapisami § 7 ust. 2. który określa ten termin, lecz jedynie w zakresie dotyczącym wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? Mi wydaje się, iż ten termin 6 miesięcy należałoby również wskazać w odniesieniu do dokumentu określonego § 5 pkt 4) ww. Rozporządzenia.
0
2016-07-29 08:38 0

M.

Marta .....

1

Nie określono terminu ważności, bo znowelizowana ustawa mówi, że jeżeli odpis z właściwego rejestru jest powszechnie dostępny i Zamawiający może go uzyskać np. poprzez internet, to nie może żądać go od Wykonawcy wraz ze składaną ofertą.
Nie określono terminu ważności, bo znowelizowana ustawa mówi, że jeżeli odpis z właściwego rejestru jest powszechnie dostępny i Zamawiający może go uzyskać np. poprzez internet, to nie może żądać go od Wykonawcy wraz ze składaną ofertą.
1
2016-07-29 10:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy