Forum


Powrót negocjacje z ogłoszeniem

M.

Monika .....

0

Czy ktoś z Państwa przeprowadzał negocjacje z ogłoszeniem? , co przysporzyło Państwu największych problemów?, czy w ofercie wstępnej możemy żądać podania ceny ?, czy cenę możemy później negocjować, tak jak inne warunki. Trudno znaleźć jasne informacje na ten temat w ustawie.
Dziękuję za pomoc
Czy ktoś z Państwa przeprowadzał negocjacje z ogłoszeniem? , co przysporzyło Państwu największych problemów?, czy w ofercie wstępnej możemy żądać podania ceny ?, czy cenę możemy później negocjować, tak jak inne warunki. Trudno znaleźć jasne informacje na ten temat w ustawie. Dziękuję za pomoc
0
2017-10-18 09:56 0

R.

Robert .....

56

Witam, niestety nie realizuję postępowań w tym trybie - znalazłem w sieci:

Usprawnienia w negocjacjach z ogłoszeniem
Zmianie uległ katalog przesłanek zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem. Obecnie można je zastosować, jeśli:
• w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego wszystkie oferty zostały odrzucone z powodu niezgodności z ustawą lub SIWZ albo z powodu
rażąco niskiej ceny, wykluczenia wykonawcy lub niezaproszenia go do składania ofert albo zamawiający
unieważnił postępowanie z braku wystarczającej ilości środków finansowych, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
• wartość zamówienia nie osiąga europejskich progów kwotowych;
• rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, potrzeb zamawiającego;
• roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub innowacyjne;
• zamówienie nie może zostać udzielone bez wcześniejszych negocjacji z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące jego charakteru, stopnia złożoności lub uwarunkowań prawnych lub finansowych, lub z uwagi na ryzyko związane z robotami budowlanymi, dostawami lub usługami;
• zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny sposób przez odniesienie do określonej normy, europejskiej oceny technicznej, wspólnej specyfikacji technicznej lub referencji technicznej (art. 55 ust. 1).
W przypadku zamawiających działających w sektorze energetycznym, wodnym, transportu i usług
pocztowych negocjacje z ogłoszeniem należą, obok przetargu nieograniczonego i ograniczonego, do trybów podstawowych, spośród których mogą oni swobodnie wybierać.
Celem usprawnienia postępowania zmodyfikowano jego przebieg w opisany poniżej sposób.
Podobnie jak dotychczas zamawiający wszczyna postępowanie w oparciu o ogłoszenie o zamówieniu.
jednakże obecnie zamawiający może odstąpić od ogłoszenia o zamówieniu na rzecz indywidualnych zaproszeń do negocjacji, jeśli wszczyna postępowanie po nieudanym przetargu i zaprosi wyłącznie i zarazem wszystkich wykonawców, którzy uprzednio nie podlegali wykluczeniu i złożyli oferty, których treść odpowiadała SIWZ (art. 56 ust. 1 zd. 2). Określenie przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu musi być wystarczająco precyzyjne,
aby umożliwić wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcie decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art. 55a ust. 2). W ogłoszeniu o zamówieniu podaje się dodatkowo minimalne wymagania, które muszą spełniać
wszystkie oferty (art. 55a ust. 1 zd. 1).
Zamawiający może nie określać w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ znaczenia przypisanego poszczególnym kryteriom, o ile określi to znaczenie w zaproszeniu do składania ofert wstępnych (art. 57 ust. 5
w zw. z art. 60 ust. 2 pkt 4) lub „ostatecznych” (art. 60 ust. 2 pkt 4).
71
W celu ustalenia przez wykonawców charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcia decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamawiający udostępnia na stronie internetowej
informacje i wymagania dotyczące prowadzonego postępowania. Informacje zamieszcza się od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a w przypadku mniejszych zamówień – od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 37 ust. 3).
tak jak dotychczas wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na podstawie których jest przeprowadzana prekwalifikacja. Analogicznie jak w przetargu ograniczonym, zamawia-
jący nie może zapoznać się z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed upływem terminu na ich składanie (art. 56 ust. 2 i art. 86 ust. 1).
Zamawiający określa w ogłoszeniu liczbę wykonawców, których zaprosi do składania ofert wstępnych. liczba ta ma zapewnić konkurencję i nie może być mniejsza niż 3 (art. 57 ust. 2 zd. 1). dotychczas dla większych zamówień minimalna liczba wykonawców wynosiła 5. jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zmawiający zaprasza do składania
ofert wstępnych wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji (art. 57 ust. 3 zd. 1)Zamawiający może, chociaż nie musi, unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli liczba
wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu liczba wykonawców, których zamawiający zamierzał zaprosić do składania ofert wstępnych (art. 93 ust. 1d).
Wydłużono minimalny termin składania ofert wstępnych. jest on wyznaczany z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty wstępnej, z tym że obecnie termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert wstępnych, zamiast 10 dni, jak dotychczas (art. 57 ust. 6 zd. 1). jednak w razie opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego lub pilnej potrzeby udzielenia zamówienia termin składania ofert może być skrócony do 10 dni (art. 57 ust. 6 zd. 2 w zw. z art. 52 ust. 3).
Oferty wstępne zawierają cenę; dotychczas jej nie zawierały. W związku z tym zamawiający może udzielić zamówienia już na podstawie ofert wstępnych, bez przeprowadzania negocjacji, o ile taką możliwość przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 55a ust. 1 zd. 1). jednakże zastrzeżenie możliwości udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych nie zobowiązuje zamawiającego do skorzystania z niej.
W takim wypadku wykonawcy składający oferty wstępne nie wiedzą, czy będą mieli jeszcze szansę na złożenie ofert „ostatecznych”, co pobudza do składania konkurencyjnych propozycji.
tak jak dotychczas zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu oraz prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia. jednakże obecnie zamawiający może podzielić negocjacje na etapy w celu ograniczenia liczby ofert, jeśli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu i określił liczbę etapów (art. 55a ust. 1 zd. 1 i 2, art. 58 ust. 2a). Zamawiający ogranicza liczbę ofert na poszczególnych etapach negocjacji, stosując wszystkie lub niektóre kryteria oceny ofert (art. 58 ust. 2b). Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej (wniosek z art. 60 ust. 2 pkt 1).
W związku z tym uchylono art. 57 ust. 5, który zobowiązywał zamawiającego do przekazania SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych. SIWZ udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a w przypadku mniejszych zamówień – od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 37 ust. 2) albo w terminie późniejszym, jednak nie później niż z chwilą zaproszenia do składania ofert wstępnych (wniosek z art. 57 ust. 5 w zw. z art. 60 ust. 2 pkt 1).
Po zakończeniu negocjacji zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić SIWZ wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji (art. 59 ust. 1). Modyfikacje nie mogą prowadzić do zmiany
kryteriów oceny ofert oraz określonych w ogłoszeniu o zamówieniu minimalnych wymagań, które muszą spełniać wszystkie oferty (art. 58 ust. 2c). dotychczas zmiany nie mogły prowadzić do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia lub pierwotnych warunków zamówienia. W przypadku dokonania zmian wraz zaproszeniem do składania ofert „ostatecznych” przekazuje zmienioną SIWZ lub zamieszcza ją na stronie internetowej (art. 60 ust. 4).
Witam, niestety nie realizuję postępowań w tym trybie - znalazłem w sieci: Usprawnienia w negocjacjach z ogłoszeniem Zmianie uległ katalog przesłanek zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem. Obecnie można je zastosować, jeśli: • w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego wszystkie oferty zostały odrzucone z powodu niezgodności z ustawą lub SIWZ albo z powodu rażąco niskiej ceny, wykluczenia wykonawcy lub niezaproszenia go do składania ofert albo zamawiający unieważnił postępowanie z braku wystarczającej ilości środków finansowych, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; • wartość zamówienia nie osiąga europejskich progów kwotowych; • rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, potrzeb zamawiającego; • roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub innowacyjne; • zamówienie nie może zostać udzielone bez wcześniejszych negocjacji z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące jego charakteru, stopnia złożoności lub uwarunkowań prawnych lub finansowych, lub z uwagi na ryzyko związane z robotami budowlanymi, dostawami lub usługami; • zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny sposób przez odniesienie do określonej normy, europejskiej oceny technicznej, wspólnej specyfikacji technicznej lub referencji technicznej (art. 55 ust. 1). W przypadku zamawiających działających w sektorze energetycznym, wodnym, transportu i usług pocztowych negocjacje z ogłoszeniem należą, obok przetargu nieograniczonego i ograniczonego, do trybów podstawowych, spośród których mogą oni swobodnie wybierać. Celem usprawnienia postępowania zmodyfikowano jego przebieg w opisany poniżej sposób. Podobnie jak dotychczas zamawiający wszczyna postępowanie w oparciu o ogłoszenie o zamówieniu. jednakże obecnie zamawiający może odstąpić od ogłoszenia o zamówieniu na rzecz indywidualnych zaproszeń do negocjacji, jeśli wszczyna postępowanie po nieudanym przetargu i zaprosi wyłącznie i zarazem wszystkich wykonawców, którzy uprzednio nie podlegali wykluczeniu i złożyli oferty, których treść odpowiadała SIWZ (art. 56 ust. 1 zd. 2). Określenie przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu musi być wystarczająco precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcie decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art. 55a ust. 2). W ogłoszeniu o zamówieniu podaje się dodatkowo minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty (art. 55a ust. 1 zd. 1). Zamawiający może nie określać w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ znaczenia przypisanego poszczególnym kryteriom, o ile określi to znaczenie w zaproszeniu do składania ofert wstępnych (art. 57 ust. 5 w zw. z art. 60 ust. 2 pkt 4) lub „ostatecznych” (art. 60 ust. 2 pkt 4). 71 W celu ustalenia przez wykonawców charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcia decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamawiający udostępnia na stronie internetowej informacje i wymagania dotyczące prowadzonego postępowania. Informacje zamieszcza się od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a w przypadku mniejszych zamówień – od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 37 ust. 3). tak jak dotychczas wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na podstawie których jest przeprowadzana prekwalifikacja. Analogicznie jak w przetargu ograniczonym, zamawia- jący nie może zapoznać się z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed upływem terminu na ich składanie (art. 56 ust. 2 i art. 86 ust. 1). Zamawiający określa w ogłoszeniu liczbę wykonawców, których zaprosi do składania ofert wstępnych. liczba ta ma zapewnić konkurencję i nie może być mniejsza niż 3 (art. 57 ust. 2 zd. 1). dotychczas dla większych zamówień minimalna liczba wykonawców wynosiła 5. jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zmawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji (art. 57 ust. 3 zd. 1)Zamawiający może, chociaż nie musi, unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu liczba wykonawców, których zamawiający zamierzał zaprosić do składania ofert wstępnych (art. 93 ust. 1d). Wydłużono minimalny termin składania ofert wstępnych. jest on wyznaczany z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty wstępnej, z tym że obecnie termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert wstępnych, zamiast 10 dni, jak dotychczas (art. 57 ust. 6 zd. 1). jednak w razie opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego lub pilnej potrzeby udzielenia zamówienia termin składania ofert może być skrócony do 10 dni (art. 57 ust. 6 zd. 2 w zw. z art. 52 ust. 3). Oferty wstępne zawierają cenę; dotychczas jej nie zawierały. W związku z tym zamawiający może udzielić zamówienia już na podstawie ofert wstępnych, bez przeprowadzania negocjacji, o ile taką możliwość przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 55a ust. 1 zd. 1). jednakże zastrzeżenie możliwości udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych nie zobowiązuje zamawiającego do skorzystania z niej. W takim wypadku wykonawcy składający oferty wstępne nie wiedzą, czy będą mieli jeszcze szansę na złożenie ofert „ostatecznych”, co pobudza do składania konkurencyjnych propozycji. tak jak dotychczas zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu oraz prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia. jednakże obecnie zamawiający może podzielić negocjacje na etapy w celu ograniczenia liczby ofert, jeśli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu i określił liczbę etapów (art. 55a ust. 1 zd. 1 i 2, art. 58 ust. 2a). Zamawiający ogranicza liczbę ofert na poszczególnych etapach negocjacji, stosując wszystkie lub niektóre kryteria oceny ofert (art. 58 ust. 2b). Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej (wniosek z art. 60 ust. 2 pkt 1). W związku z tym uchylono art. 57 ust. 5, który zobowiązywał zamawiającego do przekazania SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych. SIWZ udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a w przypadku mniejszych zamówień – od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 37 ust. 2) albo w terminie późniejszym, jednak nie później niż z chwilą zaproszenia do składania ofert wstępnych (wniosek z art. 57 ust. 5 w zw. z art. 60 ust. 2 pkt 1). Po zakończeniu negocjacji zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić SIWZ wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji (art. 59 ust. 1). Modyfikacje nie mogą prowadzić do zmiany kryteriów oceny ofert oraz określonych w ogłoszeniu o zamówieniu minimalnych wymagań, które muszą spełniać wszystkie oferty (art. 58 ust. 2c). dotychczas zmiany nie mogły prowadzić do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia lub pierwotnych warunków zamówienia. W przypadku dokonania zmian wraz zaproszeniem do składania ofert „ostatecznych” przekazuje zmienioną SIWZ lub zamieszcza ją na stronie internetowej (art. 60 ust. 4).
1
2017-10-19 12:35 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy