Forum


Powrót IPU a projekt umowy

B.

Beata .....

0

Szanowni Państwo,
Z regulaminu wew. w mojej jednostce wynika, że przewodniczący komisji informuje dyrektora komórki organizacyjnej wnioskującej, o zakończeniu postępowania przesyłając jednocześnie parafowany przez radcę prawnego projekt umowy będącej wynikiem przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego.
Tymczasem z komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania
(z niej też wywodzi się przewodniczący komisji) regularnie otrzymuję IPU (parafowane przez radcę prawnego) wypracowane na etapie tworzenia SIWZ.
Już mi argumentów brakuje tłumacząc, że IPU to nie to samo co projekt umowy, a tym bardziej zapisy z pierwotnie przygotowanego IPU niekoniecznie są tymi które mogą wystąpić w dokumencie stanowiącym wynik przeprowadzenia procedury…. że już nie wspomnę o nieprzekazywaniu załączników, stanowiących integralną część dokumentu. Może mi Państwo podpowiedzą jakich jeszcze argumentów mogłabym użyć aby wykazać, że przytoczony na wstępie zapis związany z projektem umowy ma swoją słuszność.
Szanowni Państwo, Z regulaminu wew. w mojej jednostce wynika, że przewodniczący komisji informuje dyrektora komórki organizacyjnej wnioskującej, o zakończeniu postępowania przesyłając jednocześnie parafowany przez radcę prawnego projekt umowy będącej wynikiem przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Tymczasem z komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania (z niej też wywodzi się przewodniczący komisji) regularnie otrzymuję IPU (parafowane przez radcę prawnego) wypracowane na etapie tworzenia SIWZ. Już mi argumentów brakuje tłumacząc, że IPU to nie to samo co projekt umowy, a tym bardziej zapisy z pierwotnie przygotowanego IPU niekoniecznie są tymi które mogą wystąpić w dokumencie stanowiącym wynik przeprowadzenia procedury…. że już nie wspomnę o nieprzekazywaniu załączników, stanowiących integralną część dokumentu. Może mi Państwo podpowiedzą jakich jeszcze argumentów mogłabym użyć aby wykazać, że przytoczony na wstępie zapis związany z projektem umowy ma swoją słuszność.
1
2017-10-24 17:50 0

R.

Robert .....

56

Znalazłem w sieci:
Termin "istotne postanowienia umowy":
Elementarnym narzędziem modelującym prawa i obowiązki stron w obrocie cywilnoprawnym spośród normatywnie skatalogowanych czynności prawnych jest bez wątpienia umowa. Celem spełniania swoich zadań musi jednak być należycie skonstruowana, co wyraża się przede wszystkim w postaci jej istotnych postanowień.
Pojęcie

Zgodnie z art. 66 § 1 KC conditio sine qua non ważności oferty jest określenie w niej istotnych postanowień proponowanej umowy. Generalnie rzecz ujmując, oznaczają one minimalną treść każdej umowy zobowiązaniowej. Rozwijając tę myśl warto przytoczyć stosowne wyliczenie, wedle którego „umowa zobowiązaniowa musi określać podmioty zamierzonego stosunku zobowiązaniowego, świadczenie lub świadczenia, ich strukturę, przez co należy rozumieć związki pomiędzy świadczeniami lub ich brak, ewentualnie inne elementy nakazane obu stronom normami bezwzględnie wiążącymi w zakresie określonych typów umów”.
Charakter

Jako istotne postanowienia umowy poczytuje się co najmniej essentialia negotii (postanowienia przedmiotowo istotne) proponowanej umowy i wiążące oferenta przez pewien czas. Ponadto ofertę można również rozszerzyć o zamieszczenie dodatkowych postanowień w zakresie innych części składowych proponowanej umowy (naturalia oraz accidentalia negotii), które jako jednolita całość będą wiązać oferenta. Zgodnie z wyrokiem SN z 22 sierpnia 1997 r. „wymagań tych nie spełnia uchwała rady gminy w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, ma ona bowiem charakter wewnętrzny, jest skierowana do organu wykonawczego, na który nakłada określone obowiązki, dotyczy zasad postępowania administracyjnego i nie ma charakteru czynności cywilnoprawnej”.
Cel
Niezbędność określenia w ofercie istotnych postanowień umowy wynika z potrzeby umożliwienia oblatowi (przyjmującemu ofertę) powołania z umowy stosunku prawnego w drodze złożenia oświadczenia woli o przyjęciu oferty. Natomiast oświadczenie woli oblata jest wystarczający do powołania tego stosunku.
Znalazłem w sieci: Termin "istotne postanowienia umowy": Elementarnym narzędziem modelującym prawa i obowiązki stron w obrocie cywilnoprawnym spośród normatywnie skatalogowanych czynności prawnych jest bez wątpienia umowa. Celem spełniania swoich zadań musi jednak być należycie skonstruowana, co wyraża się przede wszystkim w postaci jej istotnych postanowień. Pojęcie Zgodnie z art. 66 § 1 KC conditio sine qua non ważności oferty jest określenie w niej istotnych postanowień proponowanej umowy. Generalnie rzecz ujmując, oznaczają one minimalną treść każdej umowy zobowiązaniowej. Rozwijając tę myśl warto przytoczyć stosowne wyliczenie, wedle którego „umowa zobowiązaniowa musi określać podmioty zamierzonego stosunku zobowiązaniowego, świadczenie lub świadczenia, ich strukturę, przez co należy rozumieć związki pomiędzy świadczeniami lub ich brak, ewentualnie inne elementy nakazane obu stronom normami bezwzględnie wiążącymi w zakresie określonych typów umów”. Charakter Jako istotne postanowienia umowy poczytuje się co najmniej essentialia negotii (postanowienia przedmiotowo istotne) proponowanej umowy i wiążące oferenta przez pewien czas. Ponadto ofertę można również rozszerzyć o zamieszczenie dodatkowych postanowień w zakresie innych części składowych proponowanej umowy (naturalia oraz accidentalia negotii), które jako jednolita całość będą wiązać oferenta. Zgodnie z wyrokiem SN z 22 sierpnia 1997 r. „wymagań tych nie spełnia uchwała rady gminy w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, ma ona bowiem charakter wewnętrzny, jest skierowana do organu wykonawczego, na który nakłada określone obowiązki, dotyczy zasad postępowania administracyjnego i nie ma charakteru czynności cywilnoprawnej”. Cel Niezbędność określenia w ofercie istotnych postanowień umowy wynika z potrzeby umożliwienia oblatowi (przyjmującemu ofertę) powołania z umowy stosunku prawnego w drodze złożenia oświadczenia woli o przyjęciu oferty. Natomiast oświadczenie woli oblata jest wystarczający do powołania tego stosunku.
1
2017-10-25 09:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy