Forum


Powrót Zmiana stawki VAT - aneks

R.

Robert .....

12

Oferent wpisał stawkę VAT dla jednej pozycji jako 8%, oferta została zaakceptowana.
Podczas realizacji okazało się, że na produkcie faktyczna stawka VAT to 23% ( przy czym oferent został wprowadzony w błąd przy wycenie - dosłał oświadczenie od producenta)
Oferent w tym momencie nie może sprzedać i tym samym zrealizować zamówienia po cenie danej w ofercie.
Czy mogę aneksować umowę na inną wartość? Jak tak czy są do tego podstawy prawne?
Zmieni tylko się cena netto ( nie brutto) jak oferent zapewnia, gdyż VAT oblicza od wartości brutto.
Proszę o pomoc
Oferent wpisał stawkę VAT dla jednej pozycji jako 8%, oferta została zaakceptowana. Podczas realizacji okazało się, że na produkcie faktyczna stawka VAT to 23% ( przy czym oferent został wprowadzony w błąd przy wycenie - dosłał oświadczenie od producenta) Oferent w tym momencie nie może sprzedać i tym samym zrealizować zamówienia po cenie danej w ofercie. Czy mogę aneksować umowę na inną wartość? Jak tak czy są do tego podstawy prawne? Zmieni tylko się cena netto ( nie brutto) jak oferent zapewnia, gdyż VAT oblicza od wartości brutto. Proszę o pomoc
1
2017-10-27 11:27 0

A.

Anna .....

0

Jeżeli nie zmieni się cena brutto czyli wynagrodzenie wykonawcy będzie to zmiana nieistotna umowy. Art 144. 1. 5) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e;
1e. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej,
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4.
Jeżeli nie zmieni się cena brutto czyli wynagrodzenie wykonawcy będzie to zmiana nieistotna umowy. Art 144. 1. 5) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e; 1e. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4.
1
2017-10-27 12:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy