Forum


Powrót Dokumenty Wykonawcy/podmiotu trzeciego, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

D.

Dagmara .....

1

Wykonawca w celu spełnienia warunku finansowego polega na podmiocie trzecim zagranicznym z Holandii, złożone dokumenty nie potwierdzają/wykonawca nie wykazał braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP wezwałam Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów podmiotu trzeciego, na którego sytuacji polega wykonawca potwierdzających brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Opisałam zgodnie z rozporządzeniem, że jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, oraz że jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca złożył dokument, tj. oświadczenie złożone przez notariusza a nie przez podmiot trzeci, jednocześnie z oświadczenia wynika (notariusz powołuje się na dokumenty wydane przez odpowiedni organ), że w Holandii są organy, które wydają zaświadczenie że wobec tego podmiotu nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Moim zdaniem to te dokumenty powinien przedłożyć wykonawca a nie oświadczenie i to jeszcze złożone przez notariusza a nie podmiot trzeci przed notariuszem. Oświadczenie może złożyć tylko wówczas, gdy się takich dokumentów nie wydaje. Zastanawiam się czy wzywać jeszcze Wykonawcę do złożenia wyjaśnień czy powinnam wykluczyć Wykonawcę z postępowania ponieważ nie wykazał braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP podmiotu trzeciego?
Wykonawca w celu spełnienia warunku finansowego polega na podmiocie trzecim zagranicznym z Holandii, złożone dokumenty nie potwierdzają/wykonawca nie wykazał braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP wezwałam Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów podmiotu trzeciego, na którego sytuacji polega wykonawca potwierdzających brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Opisałam zgodnie z rozporządzeniem, że jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, oraz że jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca złożył dokument, tj. oświadczenie złożone przez notariusza a nie przez podmiot trzeci, jednocześnie z oświadczenia wynika (notariusz powołuje się na dokumenty wydane przez odpowiedni organ), że w Holandii są organy, które wydają zaświadczenie że wobec tego podmiotu nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Moim zdaniem to te dokumenty powinien przedłożyć wykonawca a nie oświadczenie i to jeszcze złożone przez notariusza a nie podmiot trzeci przed notariuszem. Oświadczenie może złożyć tylko wówczas, gdy się takich dokumentów nie wydaje. Zastanawiam się czy wzywać jeszcze Wykonawcę do złożenia wyjaśnień czy powinnam wykluczyć Wykonawcę z postępowania ponieważ nie wykazał braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP podmiotu trzeciego?
1
2017-12-08 08:57 0

K.

Karolina .....

86

Chyba bym przyjęła....w końcu to notarialne oświadczenie. Wykonawca polski musiał przecież przedstawić dokumentny notariuszowi, żeby ten mógł oświadczyć, iż wobec tego podmiotu nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Chyba bym przyjęła....w końcu to notarialne oświadczenie. Wykonawca polski musiał przecież przedstawić dokumentny notariuszowi, żeby ten mógł oświadczyć, iż wobec tego podmiotu nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
1
2017-12-08 13:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy