Forum


Powrót czy wykluczyć wykonawcę?

D.

Dagmara .....

1

Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 2 (wykonawca zagraniczny), wykonawca złożył dokumenty, które nie potwierdziły, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3, wykonawca na wezwanie złożył oświadczenie, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; następnie zamawiający zwrócił się o złożenie wyjaśnień czy w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, odpowiednie organy publiczne wystawiają dokumenty potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; wykonawca w odpowiedzi oświadczył, że są odpowiednie rejestry i wskazał adres strony internetowej;
zgodnie z przepisami wykonawca powinien w pierwszej kolejności złożyć dokumenty, a jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, a jeżeli są odpowiednie rejestry dostępne , wykonawca powinie je wskazać zamawiającemu w odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów;
czy powinnam wykluczyć wykonawcę z postępowania?
Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 2 (wykonawca zagraniczny), wykonawca złożył dokumenty, które nie potwierdziły, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3, wykonawca na wezwanie złożył oświadczenie, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; następnie zamawiający zwrócił się o złożenie wyjaśnień czy w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, odpowiednie organy publiczne wystawiają dokumenty potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; wykonawca w odpowiedzi oświadczył, że są odpowiednie rejestry i wskazał adres strony internetowej; zgodnie z przepisami wykonawca powinien w pierwszej kolejności złożyć dokumenty, a jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, a jeżeli są odpowiednie rejestry dostępne , wykonawca powinie je wskazać zamawiającemu w odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów; czy powinnam wykluczyć wykonawcę z postępowania?
1
2017-12-21 07:13 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 170

Tak, nie wypełnił terminowo ciążącego na nim obowiązu
Tak, nie wypełnił terminowo ciążącego na nim obowiązu
1
2017-12-21 08:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy