Forum


Powrót Uprawnienia czy wzywać?

M.

Marcin .....

0

Zamawiający w siwz zawarł:
"W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z podaniem informacji na temat jej kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą"

Wykonawca w załączniku do oferty podał kwalifikacje zawodowe jako "uprawnienia konstrukcyjno budowlane" bez jednoznacznego wskazania, że są to uprawnienia bez ograniczeń. Oferent oczywiście załączył oświadczenie iż osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.

Z oferty nie wynika jednoznacznie, że osoba ta posiada uprawnienia bez ograniczeń. Można w jakiś sposób wezwać wykonawcę od doprecyzowania czy uznać iż domniemywając posiada te uprawnienia.
Zamawiający w siwz zawarł: "W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z podaniem informacji na temat jej kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą" Wykonawca w załączniku do oferty podał kwalifikacje zawodowe jako "uprawnienia konstrukcyjno budowlane" bez jednoznacznego wskazania, że są to uprawnienia bez ograniczeń. Oferent oczywiście załączył oświadczenie iż osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia. Z oferty nie wynika jednoznacznie, że osoba ta posiada uprawnienia bez ograniczeń. Można w jakiś sposób wezwać wykonawcę od doprecyzowania czy uznać iż domniemywając posiada te uprawnienia.
0
2016-08-09 10:52 0

J.

Joanna .....

3

Jeżeli pojawiły się wątpliwości to w mojej ocenie należałoby wezwać do wyjaśnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp . Po czerwcowej nowelizacji byłby to raczej art. 26 ust. 3.
Jeżeli pojawiły się wątpliwości to w mojej ocenie należałoby wezwać do wyjaśnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp . Po czerwcowej nowelizacji byłby to raczej art. 26 ust. 3.
0
2016-08-09 11:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy