Forum


Powrót KRK Komplementariusz

R.

Robert .....

7

Wykonawca Sp. z o.o. Sp. K., , złożył na wezwanie zamawiającego KRK zarządu i prokurentów Komandytariusza ( Sp. z o.o. Sp.K.) oraz podmiotów zbiorowych "Sp. z o.o." i "Sp. z o.o. Sp. K."
Sp. z o.o. Sp.k. reprezentuje komplementariusz sp. z o.o. i prokurenci – niezależnie od sp. z o.o
Czy powinienem wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów osób wymienionych w KRS Komplementariusza ( Sp. z o.o.) w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13-14 ustawy Pzp?
Wykonawca Sp. z o.o. Sp. K., , złożył na wezwanie zamawiającego KRK zarządu i prokurentów Komandytariusza ( Sp. z o.o. Sp.K.) oraz podmiotów zbiorowych "Sp. z o.o." i "Sp. z o.o. Sp. K." Sp. z o.o. Sp.k. reprezentuje komplementariusz sp. z o.o. i prokurenci – niezależnie od sp. z o.o Czy powinienem wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów osób wymienionych w KRS Komplementariusza ( Sp. z o.o.) w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13-14 ustawy Pzp?
1
2018-01-08 12:41 0

K.

Karolina .....

86

Moim zdaniem nie.
Pytanie:

Od kogo należy żądać zaświadczenia z KRK w związku z art. 24 ust. 1 pkt 13–14 i 21 ustawy Pzp w przypadku złożenia oferty przez sp. z o.o. sp. k. Spółkę reprezentuje komplementariusz, a jest nim sp. z o.o. Ponadto komplementariusz (sp. z o.o. ) ma jeszcze wspólnika – osobę fizyczną. Czy zaświadczenia powinni przedstawić wszyscy zgodnie z poniższą listą:

1) sp. z o.o. sp. k,

2) sp. z o.o.,

3) zarząd, prokurenci sp. z o.o.,

4) wspólnik sp. z o.o. – osoba fizyczna?
Odpowiedź:

Zamawiający powinien żądać przedłożenia przez wykonawcę będącego sp. z o.o. sp. k.:

wobec wykonawcy – sp. z o.o. sp. k. – informacji z KRK w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp,
wobec prokurenta wykonawcy – sp. z o.o. sp. k. – informacji z KRK w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli prokura została w tym przypadku udzielona.

Zgodnie z regulacjami z art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wykonawca będący osobą prawną/podmiotem zbiorowym – spółką komandytową, jest zobowiązany do przedłożenia informacji z KRK dotyczącej:

komplementariusza spółki komandytowej (tylko w przypadku kiedy komplementariuszem jest osoba fizyczna),
prokurenta spółki komandytowej, oraz
spółki komandytowej jako podmiotu zbiorowego będącego wykonawcą.

W przedmiotowym stanie faktycznym, zakładając, że zamawiający nie przewidział wykluczenia wykonawcy na podstawie tzw. fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca składa wobec podmiotu zbiorowego (spółka z o.o. zp. k.) – informację z KRK w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp. Potwierdza ona, że nie orzeczono względem tego podmiotu zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Informację we wskazanym zakresie składa wyłącznie podmiot posiadający w postępowaniu status wykonawcy tj. sp. z o.o. sp. k., nie zaś komplementariusz reprezentujący wykonawcę – sp. z o.o.

Jeżeli wykonawca – sp. z o.o. sp. k. ma prokurenta, również względem niego wykonawca składa informację z KRK w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

Przestępstwa, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp, mogą zostać popełnione wyłącznie przez osoby fizyczne. Jeżeli zatem komplementariuszem spółki komandytowej byłaby osoba fizyczna, wówczas należałoby złożyć informację z KRK w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Z uwagi na fakt, że komplementariusza w spółce komandytowej, będącego osobą prawną (sp. z o.o.) nie można prawomocnie skazać za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp, w opisanym stanie faktycznym, nie znajduje uzasadnienia żądanie potwierdzania niekaralności komplementariusza w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
Źródło: portal ZP
Moim zdaniem nie. Pytanie: Od kogo należy żądać zaświadczenia z KRK w związku z art. 24 ust. 1 pkt 13–14 i 21 ustawy Pzp w przypadku złożenia oferty przez sp. z o.o. sp. k. Spółkę reprezentuje komplementariusz, a jest nim sp. z o.o. Ponadto komplementariusz (sp. z o.o. ) ma jeszcze wspólnika – osobę fizyczną. Czy zaświadczenia powinni przedstawić wszyscy zgodnie z poniższą listą: 1) sp. z o.o. sp. k, 2) sp. z o.o., 3) zarząd, prokurenci sp. z o.o., 4) wspólnik sp. z o.o. – osoba fizyczna? Odpowiedź: Zamawiający powinien żądać przedłożenia przez wykonawcę będącego sp. z o.o. sp. k.: wobec wykonawcy – sp. z o.o. sp. k. – informacji z KRK w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wobec prokurenta wykonawcy – sp. z o.o. sp. k. – informacji z KRK w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli prokura została w tym przypadku udzielona. Zgodnie z regulacjami z art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wykonawca będący osobą prawną/podmiotem zbiorowym – spółką komandytową, jest zobowiązany do przedłożenia informacji z KRK dotyczącej: komplementariusza spółki komandytowej (tylko w przypadku kiedy komplementariuszem jest osoba fizyczna), prokurenta spółki komandytowej, oraz spółki komandytowej jako podmiotu zbiorowego będącego wykonawcą. W przedmiotowym stanie faktycznym, zakładając, że zamawiający nie przewidział wykluczenia wykonawcy na podstawie tzw. fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca składa wobec podmiotu zbiorowego (spółka z o.o. zp. k.) – informację z KRK w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp. Potwierdza ona, że nie orzeczono względem tego podmiotu zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Informację we wskazanym zakresie składa wyłącznie podmiot posiadający w postępowaniu status wykonawcy tj. sp. z o.o. sp. k., nie zaś komplementariusz reprezentujący wykonawcę – sp. z o.o. Jeżeli wykonawca – sp. z o.o. sp. k. ma prokurenta, również względem niego wykonawca składa informację z KRK w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Przestępstwa, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp, mogą zostać popełnione wyłącznie przez osoby fizyczne. Jeżeli zatem komplementariuszem spółki komandytowej byłaby osoba fizyczna, wówczas należałoby złożyć informację z KRK w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Z uwagi na fakt, że komplementariusza w spółce komandytowej, będącego osobą prawną (sp. z o.o.) nie można prawomocnie skazać za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp, w opisanym stanie faktycznym, nie znajduje uzasadnienia żądanie potwierdzania niekaralności komplementariusza w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Źródło: portal ZP
1
2018-01-10 08:49 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy