Forum


Powrót możliwość wystąpienia zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty, a przed upływem terminu, o którym mowa w art. 85 ust.2 pzp

A.

Andrzej .....

0

Wyboru oferty dokonano, pozostało 5 dni do upływu terminu związania ofertą. Zamawiający skorzystał z możliwości wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą, najprawdopodobniej bowiem wybrany wykonawca nie zdąży wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umowy do upływu podstawowego terminu związania (30 dni) i mógłby bezkarnie odstąpić od podpisania umowy. Działanie takie jest moim zdaniem zupełnie dopuszczalne, ale pojawiają się wątpliwości:
1. wadium należy zwrócić niezwłocznie po wyborze oferty (za wyjątkiem wybranego wykonawcy), co stawia pod znakiem zapytania celowość wzywania do przedłużenia terminu związania ofertą przez pozostałych wykonawców...
2. czy tych wykonawców, którzy nie przedłużyli terminu związania ofertą należy wykluczyć? Wyboru oferty już dokonano, wadia zwrócono, postępowanie się zakończyło...- chyba, że uznamy (zgodnie z niektórymi wyrokami sądowymi), że koniec postępowania to zawarcie umowy.
3. jednym z celów żądania wadium jest zobligowanie wykonawcy do zawarcia umowy, pod rygorem utraty wadium, możliwość zawarcia umowy po terminie związania ofertą nie może więc być regułą, a tylko wyjątkiem.
Wyboru oferty dokonano, pozostało 5 dni do upływu terminu związania ofertą. Zamawiający skorzystał z możliwości wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą, najprawdopodobniej bowiem wybrany wykonawca nie zdąży wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umowy do upływu podstawowego terminu związania (30 dni) i mógłby bezkarnie odstąpić od podpisania umowy. Działanie takie jest moim zdaniem zupełnie dopuszczalne, ale pojawiają się wątpliwości: 1. wadium należy zwrócić niezwłocznie po wyborze oferty (za wyjątkiem wybranego wykonawcy), co stawia pod znakiem zapytania celowość wzywania do przedłużenia terminu związania ofertą przez pozostałych wykonawców... 2. czy tych wykonawców, którzy nie przedłużyli terminu związania ofertą należy wykluczyć? Wyboru oferty już dokonano, wadia zwrócono, postępowanie się zakończyło...- chyba, że uznamy (zgodnie z niektórymi wyrokami sądowymi), że koniec postępowania to zawarcie umowy. 3. jednym z celów żądania wadium jest zobligowanie wykonawcy do zawarcia umowy, pod rygorem utraty wadium, możliwość zawarcia umowy po terminie związania ofertą nie może więc być regułą, a tylko wyjątkiem.
0
2016-08-10 06:10 0

MK

Marzena Krukowska

0

niestety nie ma żadnego regresu w takiej sytuacji....tylko liczyć na to, że Wykonawca podpisze umowę
niestety nie ma żadnego regresu w takiej sytuacji....tylko liczyć na to, że Wykonawca podpisze umowę
0
2016-08-10 19:26 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy