Forum


Powrót Usługi/sprzęt NEWRALGICZNE

B.

Beata .....

0

Czy może ktoś z Państwa pamięta kiedy wprowadzono do ustawy Pzp pojęcie usług/sprzętu newralgicznego oraz cały rozdział 4a? Chodzi mi o daty dzienne ogłoszenia zmiany ustawy w tym zakresie i od kiedy weszła w życie.
Czy może ktoś z Państwa pamięta kiedy wprowadzono do ustawy Pzp pojęcie usług/sprzętu newralgicznego oraz cały rozdział 4a? Chodzi mi o daty dzienne ogłoszenia zmiany ustawy w tym zakresie i od kiedy weszła w życie.
1
2018-01-18 08:40 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

O to chodzi?
USTAWA
z dnia 12 października 2012 r.
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi1)
Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.
zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) cyklu życia produktu – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne fazy istnienia danego produktu, to
jest: badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcję, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie,
logistykę, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie;”,
b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a–5d w brzmieniu:
„5a) newralgicznych robotach budowlanych – należy przez to rozumieć roboty budowlane do celów bezpieczeń-
stwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają;
5b) newralgicznym sprzęcie – należy przez to rozumieć sprzęt do celów bezpieczeństwa, który wiąże się z korzystaniem
z informacji niejawnych, wymaga ich wykorzystania lub je zawiera;
5c) newralgicznych usługach – należy przez to rozumieć usługi do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem
z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają;
5d) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa
lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną;”
O to chodzi? USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2: a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) cyklu życia produktu – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne fazy istnienia danego produktu, to jest: badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcję, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie, logistykę, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie;”, b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a–5d w brzmieniu: „5a) newralgicznych robotach budowlanych – należy przez to rozumieć roboty budowlane do celów bezpieczeń- stwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają; 5b) newralgicznym sprzęcie – należy przez to rozumieć sprzęt do celów bezpieczeństwa, który wiąże się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymaga ich wykorzystania lub je zawiera; 5c) newralgicznych usługach – należy przez to rozumieć usługi do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają; 5d) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną;”
1
2018-01-18 12:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy