Forum


Powrót Oświadczenie art. 25a. ust.1 ustawy Pzp

I.

Iwona .....

0

Treść przepisu wskazuje, że do oferty lub wniosku wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca między innymi nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednocześnie art. 22 ust. 1 pkt. 2) wskazuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o ile zostały one określone przez zamawiającego. W związku z tym, jeżeli zamawiający nie precyzuje warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej - czy konieczne jest żądanie od Wykonawców oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b? Ogólnie nie jest to logiczne. Jak wykonawca ma potwierdzić spełnianie warunków, które nie zostały określone? Czy nie jest wystarczające w tej sytuacji żądanie oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia?
Treść przepisu wskazuje, że do oferty lub wniosku wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca między innymi nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednocześnie art. 22 ust. 1 pkt. 2) wskazuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o ile zostały one określone przez zamawiającego. W związku z tym, jeżeli zamawiający nie precyzuje warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej - czy konieczne jest żądanie od Wykonawców oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b? Ogólnie nie jest to logiczne. Jak wykonawca ma potwierdzić spełnianie warunków, które nie zostały określone? Czy nie jest wystarczające w tej sytuacji żądanie oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia?
1
2016-08-10 09:28 0

J.

Jowita .....

0

Jeżeli nie zostały określone w postępowaniu warunki udziału w postępowaniu, wystarczy żądać od wykonawcy samego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia.
Na stronie UZP zostały przedstawione wzory oświadczeń po nowelizacji i są 2 rodzaje: oddzielnie o spełnianiu warunków udziału i oddzielnie o wykluczeniu.
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/wzorcowe-dokumenty/wzory-oswiadczen-i-dokumentow-z-zakresu-znowelizowanych-przepisow-ustawy-pzp
Jeżeli nie zostały określone w postępowaniu warunki udziału w postępowaniu, wystarczy żądać od wykonawcy samego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia. Na stronie UZP zostały przedstawione wzory oświadczeń po nowelizacji i są 2 rodzaje: oddzielnie o spełnianiu warunków udziału i oddzielnie o wykluczeniu. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/wzorcowe-dokumenty/wzory-oswiadczen-i-dokumentow-z-zakresu-znowelizowanych-przepisow-ustawy-pzp
1
2016-08-10 10:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy