Forum


Powrót Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

ŁK

Łukasz Kobeszko

0

Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. Czy dobrze rozumiem, że czytając literalnie w przypadku innego podmiotu należy badać podstawy wykluczenia wynikające z art. 24 ust. 5? W przypadku badania podstaw wykluczenia Wykonawcy ust. 5 stosuje się według uznania Zamawiającego. W takiej sytuacji jest to nierówne traktowanie innego podmiotu względem Wykonawcy.
Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. Czy dobrze rozumiem, że czytając literalnie w przypadku innego podmiotu należy badać podstawy wykluczenia wynikające z art. 24 ust. 5? W przypadku badania podstaw wykluczenia Wykonawcy ust. 5 stosuje się według uznania Zamawiającego. W takiej sytuacji jest to nierówne traktowanie innego podmiotu względem Wykonawcy.
0
2016-08-10 10:29 0

J.

Jacek .....

0

Do tej uwagi Łukasza dodam jeszcze par. 9 ust. 2 rozporządzenia ws. dokumentów: "Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9."
Do tej uwagi Łukasza dodam jeszcze par. 9 ust. 2 rozporządzenia ws. dokumentów: "Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9."
1
2016-08-10 10:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy