Forum


Powrót Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

M.

Małgorzata .....

19

Dotychczas w umowach mieliśmy zapis:

Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:
a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
Nie było problemu, ponieważ gwarancja na materiały i rękojmia wynosiła tyle samo.

Co w sytuacji, gdy np. w ofercie mamy gwarancję na materiały 10 lat, a rękojmię 6 lat?
Czy mogę zmienić zapis , że te 30% zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancji?
Dotychczas w umowach mieliśmy zapis: Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, b) 30 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Nie było problemu, ponieważ gwarancja na materiały i rękojmia wynosiła tyle samo. Co w sytuacji, gdy np. w ofercie mamy gwarancję na materiały 10 lat, a rękojmię 6 lat? Czy mogę zmienić zapis , że te 30% zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancji?
1
2018-01-29 10:32 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynika bezpośrednio z art. 151 ustawy pzp i tam jest wskazane jak się zwraca, kiedy i ile, żadne zapisy umowy nie mogą być sprzeczne z z ustawą.
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynika bezpośrednio z art. 151 ustawy pzp i tam jest wskazane jak się zwraca, kiedy i ile, żadne zapisy umowy nie mogą być sprzeczne z z ustawą.
1
2018-01-29 12:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy