Forum


Powrót art 43 ust. 2

MK

Marzena Krukowska

0

Czy do art 43 ust 2 są przepisy przejściowe i jest 40 dni?Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Czy do art 43 ust 2 są przepisy przejściowe i jest 40 dni?Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
0
2016-08-10 19:03 0

H.

Hubert .....

20

Witam,
ten wątek został przeze mnie poruszony w innym temacie o nazwie ,,Termin składania ofert". Przepisy przejściowe ustawy o zmianie ustawy w art. 18 brzmią: W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.:
5) termin, o którym mowa w:
a) art. 43 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi 40 dni,
b) art. 52 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi 35 dni.
Witam, ten wątek został przeze mnie poruszony w innym temacie o nazwie ,,Termin składania ofert". Przepisy przejściowe ustawy o zmianie ustawy w art. 18 brzmią: W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.: 5) termin, o którym mowa w: a) art. 43 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi 40 dni, b) art. 52 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi 35 dni.
1
2016-08-11 05:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy