Forum


Powrót Podwykonawca

B.

Beata .....

3

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia na usługi społeczne oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda pisemnego (w formie oryginału) zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to powinno zawierać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
3) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia na usługi społeczne;

Jeżeli w ofercie wskazany jest podwykonawca, czy Zamawiający powinien żądać uzupełnienia od Wykonawcy ww. dokumentu?
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia na usługi społeczne oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda pisemnego (w formie oryginału) zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to powinno zawierać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 3) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia na usługi społeczne; Jeżeli w ofercie wskazany jest podwykonawca, czy Zamawiający powinien żądać uzupełnienia od Wykonawcy ww. dokumentu?
1
2018-02-04 16:47 0

K.

Karolina .....

86

A ten podwykonawca jest na spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez wykonawcę?
A ten podwykonawca jest na spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez wykonawcę?
1
2018-02-05 09:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy