Forum


Powrót Wezwanie następnego w kolejności Wykonawcy do złożenia dokumentów (złożenie dokumentów z których wynika , że oferowane przeze niego dostawy nie spełniają wymagań określonych przez zamawiającego

TM

Tomasz Mikulski

0

Czy w przypadku, kiedy wykonawca (którego oferta została najwyżej oceniona ) składa dokumenty (po wezwaniu z art. 26 ust. 2), z których wynika , że oferowane przeze niego dostawy nie spełniają wymagań określonych przez zamawiającego - zamawiający powinien:
1) odrzucić ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 (jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3)
2) wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień i dopiero odrzucić jeżeli ze złożonych wyjaśnień będzie wynikało, że nadal oferowane dostawy nie spełniają wymagań określonych przez zamawiającego?
Wykonawca oferuje sprzęt ,który ma gorsze parametry niż te określone w SIWZ. Rozumiem, że w ramach wyjaśnień Wykonawca nie może zmienić oferowanego sprzętu? Ewentualni e wskazać, że w przedstawionych parametrach jest błąd i w rzeczywistości oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego?

Jeżeli jednak dojdzie do odrzucenia oferty to czy zamawiający jest zobowiązany do wezwania do złożenia dokumentów (z art. 26 ust. 2) wykonawcę, który jest następny w kolejności pod względem ilości zdobytych punktów? Czy dopuszczalna jest sytuacja, w której zamawiający nie wzywa kolejnego wykonawcy i unieważnia postępowanie/część postępowania ?
Czy w przypadku, kiedy wykonawca (którego oferta została najwyżej oceniona ) składa dokumenty (po wezwaniu z art. 26 ust. 2), z których wynika , że oferowane przeze niego dostawy nie spełniają wymagań określonych przez zamawiającego - zamawiający powinien: 1) odrzucić ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 (jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3) 2) wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień i dopiero odrzucić jeżeli ze złożonych wyjaśnień będzie wynikało, że nadal oferowane dostawy nie spełniają wymagań określonych przez zamawiającego? Wykonawca oferuje sprzęt ,który ma gorsze parametry niż te określone w SIWZ. Rozumiem, że w ramach wyjaśnień Wykonawca nie może zmienić oferowanego sprzętu? Ewentualni e wskazać, że w przedstawionych parametrach jest błąd i w rzeczywistości oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego? Jeżeli jednak dojdzie do odrzucenia oferty to czy zamawiający jest zobowiązany do wezwania do złożenia dokumentów (z art. 26 ust. 2) wykonawcę, który jest następny w kolejności pod względem ilości zdobytych punktów? Czy dopuszczalna jest sytuacja, w której zamawiający nie wzywa kolejnego wykonawcy i unieważnia postępowanie/część postępowania ?
0
2018-02-20 16:39 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jeżeli są to pierwsze dokumenty złożone na potwierdzenie, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego to można:
a) wyjaśnić treść złożonych dokumentów pokazując rozbieżności (na stronie apexu jest nawet taki wzór wezwania - może być pomocny)
lub
b) wezwać do złożenia/uzupełnienia danych/informacji potwierdzających spełnienie naszych wymagań.
Zdarza się, że Wykonawca pomyli opisy i podeśle nie od tego modelu/wersji lub starszej wersji lub wydrukuje z netu gdzie dane są nieaktualne.
Ważne, żeby wyjaśnieniami czy uzupełnieniem, tak jak napisałeś, nie zmienił nam treści złożonej oferty.
Jak nie spełni - odrzucamy, wzywamy kolejnego i "zabawa" od początku :) Jeżeli kolejna oferta mieści się w środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia to wzywamy. Unieważniamy przy braku środków na kolejną ofertę i w innych przypadkach wynikających z ustawy np. brak kolejnych ofert, kolejne podlegają wykluczeniu/odrzuceniu itd.
Jeżeli są to pierwsze dokumenty złożone na potwierdzenie, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego to można: a) wyjaśnić treść złożonych dokumentów pokazując rozbieżności (na stronie apexu jest nawet taki wzór wezwania - może być pomocny) lub b) wezwać do złożenia/uzupełnienia danych/informacji potwierdzających spełnienie naszych wymagań. Zdarza się, że Wykonawca pomyli opisy i podeśle nie od tego modelu/wersji lub starszej wersji lub wydrukuje z netu gdzie dane są nieaktualne. Ważne, żeby wyjaśnieniami czy uzupełnieniem, tak jak napisałeś, nie zmienił nam treści złożonej oferty. Jak nie spełni - odrzucamy, wzywamy kolejnego i "zabawa" od początku :) Jeżeli kolejna oferta mieści się w środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia to wzywamy. Unieważniamy przy braku środków na kolejną ofertę i w innych przypadkach wynikających z ustawy np. brak kolejnych ofert, kolejne podlegają wykluczeniu/odrzuceniu itd.
1
2018-02-21 07:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy