Forum


Powrót jedna oferta, odstąpienie od podpisania umowy, unieważnienie

M.

Małgorzata .....

0

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, otrzymał dwie oferty, jedną odrzucił. Dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykonawca uchylił się od podpisania umowy. Czy Zamawiający ma obowiązek unieważnienia postępowania, jesli tak, na jakiej podstawie?
Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, otrzymał dwie oferty, jedną odrzucił. Dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykonawca uchylił się od podpisania umowy. Czy Zamawiający ma obowiązek unieważnienia postępowania, jesli tak, na jakiej podstawie?
0
2016-02-17 19:30 0

RP

Rafał Piela

1

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana na podstawie art. 94 ust. 3, również uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego) - patrz Bazan Aneta, Prawo zamówień publicznych. Komentarz LEX 2015
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana na podstawie art. 94 ust. 3, również uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego) - patrz Bazan Aneta, Prawo zamówień publicznych. Komentarz LEX 2015
0
2016-02-18 08:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy