Forum


Powrót pilne - rozwiązanie umowy

A.

Anna .....

Fachowiec 131

przetarg unijny na dostawę energii elektrycznej. Wykonawca wzywa zamawiającego do zawarcia aneksu do umowy w zakresie zmiany obowiązującej ceny jednostkowej energii. w związku ze wzrostem hurtowych cen energii elekt. W naszej umowie Brak w tym zakresie kar umownych.
W umowie jest zapis "Rozliczenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się będzie wg cen jednostkowych netto dla każdego punktu poboru, wg faktycznego zużycia energii elektrycznej i opłaty stałej wraz z należnym podatkiem VAT, zgodnie ze złożoną ofertą."
Również w umowie jest zapis:
4. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Pzp.
5. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

I nic poza tym. Wykonawca wskazuje art. 144 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 min. że jest to zmiana nieistotna. Przecież zmiana ceny jest bardzo istotna. Może jest jakiś wyrok KIO mówiący o wypowiedzeniu, rozwiązaniu umowy
przetarg unijny na dostawę energii elektrycznej. Wykonawca wzywa zamawiającego do zawarcia aneksu do umowy w zakresie zmiany obowiązującej ceny jednostkowej energii. w związku ze wzrostem hurtowych cen energii elekt. W naszej umowie Brak w tym zakresie kar umownych. W umowie jest zapis "Rozliczenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się będzie wg cen jednostkowych netto dla każdego punktu poboru, wg faktycznego zużycia energii elektrycznej i opłaty stałej wraz z należnym podatkiem VAT, zgodnie ze złożoną ofertą." Również w umowie jest zapis: 4. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Pzp. 5. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. I nic poza tym. Wykonawca wskazuje art. 144 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 min. że jest to zmiana nieistotna. Przecież zmiana ceny jest bardzo istotna. Może jest jakiś wyrok KIO mówiący o wypowiedzeniu, rozwiązaniu umowy
1
2018-04-10 08:20 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Wg mnie to problem wykonawcy - podpisując umowę bierze na siebie ryzyko zmian cen hurtowych w stosunku do zaoferowanych cen w ofercie. Powyższe zapisy nie umożliwiają wprowadzenia takiej zmiany.
Zmiana wynagrodzenia jest zmianą istotną - ależ kombinuje ten Wykonawca :)
Nie szukałabym póki co wyroków. Umowa podpisana - aneksu nie podpisujemy (może Radca wystosować odpowiedź na piśmie, że żądanie niezgodne z zawartą umową). Ruch po stronie Wykonawcy - nie będzie realizował umowy to jest podstawa do naliczania kar lub rozwiązania umowy.
Jedyny problem w tym, że to energia i bez prądu to nie bardzo można funkcjonować. Czy ten sam Wykonawca też odpowiada za przesył? Trzeba się przygotować - jakby poszło w złym kierunku.
Wg mnie to problem wykonawcy - podpisując umowę bierze na siebie ryzyko zmian cen hurtowych w stosunku do zaoferowanych cen w ofercie. Powyższe zapisy nie umożliwiają wprowadzenia takiej zmiany. Zmiana wynagrodzenia jest zmianą istotną - ależ kombinuje ten Wykonawca :) Nie szukałabym póki co wyroków. Umowa podpisana - aneksu nie podpisujemy (może Radca wystosować odpowiedź na piśmie, że żądanie niezgodne z zawartą umową). Ruch po stronie Wykonawcy - nie będzie realizował umowy to jest podstawa do naliczania kar lub rozwiązania umowy. Jedyny problem w tym, że to energia i bez prądu to nie bardzo można funkcjonować. Czy ten sam Wykonawca też odpowiada za przesył? Trzeba się przygotować - jakby poszło w złym kierunku.
1
2018-04-10 08:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy