Forum


Powrót Żądanie dokumentów od Wykonawcy

P.

Paweł .....

1

Powiem szczerze mam klina. Art 24aa mówi - \"Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.\" - MOŻE.

Czy dobrze rozumiem, ze jeśli nie korzystam z \"dobrodziejstwa\" tego artykułu to mogę już na etapie ofert żądać od Wykonawców dokumentów określonych w art 25 ust. 1 ?

Jak sie to wszystko ma do art. 26 ust. 2 \"Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.\" ?

Z tego wynika, że do złożenia dokumentów możemy wzywać tylko \"wybranego - najlepszego\". cyz mam tu podpierać sie art 26 ust 2f ?
Powiem szczerze mam klina. Art 24aa mówi - \"Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.\" - MOŻE. Czy dobrze rozumiem, ze jeśli nie korzystam z \"dobrodziejstwa\" tego artykułu to mogę już na etapie ofert żądać od Wykonawców dokumentów określonych w art 25 ust. 1 ? Jak sie to wszystko ma do art. 26 ust. 2 \"Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.\" ? Z tego wynika, że do złożenia dokumentów możemy wzywać tylko \"wybranego - najlepszego\". cyz mam tu podpierać sie art 26 ust 2f ?
1
2016-08-23 13:25 0

NA.

Natalia A. .....

35

art. 22aa – to procedura „odwrócona” – poświęcony jest jej odrębny wątek. Procedura odwrócona to kwestia pewnego sposobu oceny ofert. W tej procedurze najpierw wybierasz ofertę najkorzystniejszą biorąc pod uwagę swój przedmiot zamówienia- badasz wszystkie oferty, a dopiero później badasz (konkretnego już)wykonawcę pod kątem spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – czyli badasz tylko tego „ najlepszego” inni Cię nie interesują – no prawie – zaczną Cię ew. interesować jeżeli nr 1 będzie podlegał wykluczeniu :-)


jeżeli nie korzystasz z procedury „ odwróconej” to nie znaczy , że „w zwykłym trybie” możesz od razu wymagać dokumentów na etapie składania ofert.
na etapie składania ofert wymagasz oświadczenia o spełnieniu warunków (o ile je stawiasz) , oświadczenia o braku podstaw wykluczenia lub w postępowaniu „unijnym” JEDZ – art. 25 a – są to wstępne oświadczenia na których bazujesz

Podstawą wezwania do złożenia dokumentów przez „wybranego - najlepszego” jest art. 26 ust. 1 lub 26 ust. 2 - w zależności od wartości zamówienia.

art. 26 ust. 2 f – mówi o tym , że na każdym etapie postępowania możesz wezwać Wykonawców (…), czyli nie musisz czekać do momentu , wyboru „najlepszego”. Na każdym etapie , możesz wezwać każdego wykonawcę do złożenia oświadczeń lub dokumentów.
Przy czym przepis ten raczej należy traktować jako wyjątek a nie normę – „ jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania”
art. 22aa – to procedura „odwrócona” – poświęcony jest jej odrębny wątek. Procedura odwrócona to kwestia pewnego sposobu oceny ofert. W tej procedurze najpierw wybierasz ofertę najkorzystniejszą biorąc pod uwagę swój przedmiot zamówienia- badasz wszystkie oferty, a dopiero później badasz (konkretnego już)wykonawcę pod kątem spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – czyli badasz tylko tego „ najlepszego” inni Cię nie interesują – no prawie – zaczną Cię ew. interesować jeżeli nr 1 będzie podlegał wykluczeniu :-) jeżeli nie korzystasz z procedury „ odwróconej” to nie znaczy , że „w zwykłym trybie” możesz od razu wymagać dokumentów na etapie składania ofert. na etapie składania ofert wymagasz oświadczenia o spełnieniu warunków (o ile je stawiasz) , oświadczenia o braku podstaw wykluczenia lub w postępowaniu „unijnym” JEDZ – art. 25 a – są to wstępne oświadczenia na których bazujesz Podstawą wezwania do złożenia dokumentów przez „wybranego - najlepszego” jest art. 26 ust. 1 lub 26 ust. 2 - w zależności od wartości zamówienia. art. 26 ust. 2 f – mówi o tym , że na każdym etapie postępowania możesz wezwać Wykonawców (…), czyli nie musisz czekać do momentu , wyboru „najlepszego”. Na każdym etapie , możesz wezwać każdego wykonawcę do złożenia oświadczeń lub dokumentów. Przy czym przepis ten raczej należy traktować jako wyjątek a nie normę – „ jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania”
1
2016-08-23 14:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy