Forum


Powrót Aukcja elektroniczna

WA

Wiesława Alsanowska

6

Przepis art. 91a ust. 1 stanowi, że po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Zamawiający wzywa tylko wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Czy w przypadku aukcji elektronicznej czynność o której mowa w art. 26 ust. 1 dotyczy tylko wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona czy wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty skoro możliwości przeprowadzenia aukcji istnieje tylko wtedy jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.
Przepis art. 91a ust. 1 stanowi, że po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Zamawiający wzywa tylko wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Czy w przypadku aukcji elektronicznej czynność o której mowa w art. 26 ust. 1 dotyczy tylko wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona czy wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty skoro możliwości przeprowadzenia aukcji istnieje tylko wtedy jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.
0
2016-08-25 06:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy