Forum


Powrót JEDZ Podwykonawcy

M.

Magda .....

0

Witam, postępowanie powyżej progów , Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu oferty. Wykonawca złożył JEDZ w formie elektronicznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z § 9 ust. 3 Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9, dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
Biorąc pod uwagę powyższe Rozporządzenie oraz Ustawę pzp, czy w Waszej ocenie należy żądać dokumentów tj.: oświadczenie, KRK oraz oświadczenie w formie JEDZ?
Jeżeli tak, czy JEDZ powinien mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który wykonawca maiłby przesłać na adres mejlowy wraz z podaniem hasła dostępu do pliku JEDZ?
Czy Zamawiający wymaga szyfrowania tego dokumentu lub Wykonawca przesyła ww. dokument w formie papierowej podpisane, ze strony Podwykonawcy, przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo? Dziękuję za pomoc :)
Witam, postępowanie powyżej progów , Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu oferty. Wykonawca złożył JEDZ w formie elektronicznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z § 9 ust. 3 Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9, dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe Rozporządzenie oraz Ustawę pzp, czy w Waszej ocenie należy żądać dokumentów tj.: oświadczenie, KRK oraz oświadczenie w formie JEDZ? Jeżeli tak, czy JEDZ powinien mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który wykonawca maiłby przesłać na adres mejlowy wraz z podaniem hasła dostępu do pliku JEDZ? Czy Zamawiający wymaga szyfrowania tego dokumentu lub Wykonawca przesyła ww. dokument w formie papierowej podpisane, ze strony Podwykonawcy, przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo? Dziękuję za pomoc :)
0
2018-06-06 08:15 0

R.

Renata .....

24

to zależy czy Zamawiający postawił taki wymóg w SIWZ - można żądać tych dok. od podwykonawcy ale tylko jesli zapisano to w SIWZ i ogłoszeniu, jesli nie- podwykonawca nie składa ich.
JEDZ już teraz w formie elektronicznej
to zależy czy Zamawiający postawił taki wymóg w SIWZ - można żądać tych dok. od podwykonawcy ale tylko jesli zapisano to w SIWZ i ogłoszeniu, jesli nie- podwykonawca nie składa ich. JEDZ już teraz w formie elektronicznej
0
2018-06-06 08:33 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy