Forum


Powrót naruszenie art. 91 ust 3 pzp

D.

Dorota .....

0

Robiliśmy postępowanie, którego przedmiotem zamówienia jest opracowanie części diagnostycznej, w sferze funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i zabytkoznawczej, opartej na analizie danych zastanych, badaniach ilościowych i jakościowych na potrzeby przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji; w tym:
• diagnozy funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i zabytkoznawczej miasta w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego/obszaru rewitalizacji;
• pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji w wymienionych wcześniej sferach.
Postępowanie było kontrolowane przez wyłonionych biegłych i nie wykazano żadnych nieprawidłowości, natomiast teraz dostaliśmy informację z ministerstwa inwestycji i rozwoju, że postępowanie narusza art. 91 ust. 3 ustawy Pzp, czyli zastosowanie kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy. W związku z powyższym zachodzą przesłanki do nałożenia korekty wynoszącej 10%. Chciałabym zapytać czy można się jakoś z tej sytuacji wybronić? Kryterium poza ceną było następujące:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługi o podobnym zakresie i wartości Zamawiający uzna:
• wykonanie minimum 1 wytycznych konserwatorskich lub analiz konserwatorskich dot. Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego lub obiektów zabytkowych;
• wykonanie minimum 1 projektu architektoniczno-budowlanego dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków;
• wykonanie przynajmniej 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie usług priorytetowych faktycznie nasze postępowanie się wpisuje (cpv: 79315000-5 Usługi badań społecznych, 73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój), zostało to przeoczone. Chcielibyśmy dać jakieś wyjaśnienie, które wybroniłoby nas z korekty lub ją zmniejszyło.
Będę bardzo wdzięczna za pomoc i podpowiedź, czy realne jest jakieś wybronienie się z tej sytuacji,
Robiliśmy postępowanie, którego przedmiotem zamówienia jest opracowanie części diagnostycznej, w sferze funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i zabytkoznawczej, opartej na analizie danych zastanych, badaniach ilościowych i jakościowych na potrzeby przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji; w tym: • diagnozy funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i zabytkoznawczej miasta w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego/obszaru rewitalizacji; • pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji w wymienionych wcześniej sferach. Postępowanie było kontrolowane przez wyłonionych biegłych i nie wykazano żadnych nieprawidłowości, natomiast teraz dostaliśmy informację z ministerstwa inwestycji i rozwoju, że postępowanie narusza art. 91 ust. 3 ustawy Pzp, czyli zastosowanie kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy. W związku z powyższym zachodzą przesłanki do nałożenia korekty wynoszącej 10%. Chciałabym zapytać czy można się jakoś z tej sytuacji wybronić? Kryterium poza ceną było następujące: W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługi o podobnym zakresie i wartości Zamawiający uzna: • wykonanie minimum 1 wytycznych konserwatorskich lub analiz konserwatorskich dot. Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego lub obiektów zabytkowych; • wykonanie minimum 1 projektu architektoniczno-budowlanego dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków; • wykonanie przynajmniej 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie usług priorytetowych faktycznie nasze postępowanie się wpisuje (cpv: 79315000-5 Usługi badań społecznych, 73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój), zostało to przeoczone. Chcielibyśmy dać jakieś wyjaśnienie, które wybroniłoby nas z korekty lub ją zmniejszyło. Będę bardzo wdzięczna za pomoc i podpowiedź, czy realne jest jakieś wybronienie się z tej sytuacji,
0
2018-06-19 11:52 0

M.

Maria .....

59

Pytanie tylko w jakim trybie udzieliliście zamówienia. Jeżeli przetarg nieograniczony na ogólnych zasadach, to kryterium jest nie do obronienia. Ponadto należy zauważyć, że w już nie mamy usług priorytetowych, tylko zamówienia na usługi społeczne. Przy usługach społecznych jest możliwość stosowania kryteriów oceny odnoszących się do właściwości wykonawcy (art. 138k, 138l, 138 o id)
Pytanie tylko w jakim trybie udzieliliście zamówienia. Jeżeli przetarg nieograniczony na ogólnych zasadach, to kryterium jest nie do obronienia. Ponadto należy zauważyć, że w już nie mamy usług priorytetowych, tylko zamówienia na usługi społeczne. Przy usługach społecznych jest możliwość stosowania kryteriów oceny odnoszących się do właściwości wykonawcy (art. 138k, 138l, 138 o id)
0
2018-06-19 12:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy