Forum


Powrót dokumenty

M.

Małgorzata .....

39

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów ...
Co w sytuacji kiedy wykonawca złożył ofertę zawierającą wszystkie dokumenty? Wzywać ponownie do złożenia?
Następna kwestia
Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Co jeśli wykonawca złożył oświadczenie wraz z ofertą?
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów ... Co w sytuacji kiedy wykonawca złożył ofertę zawierającą wszystkie dokumenty? Wzywać ponownie do złożenia? Następna kwestia Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Co jeśli wykonawca złożył oświadczenie wraz z ofertą?
0
2018-07-06 08:59 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Jeżeli wszystkie dokumenty złożone wraz z ofertą są poprawne to już nie wzywamy do ponownego ich złożenia (ewentualnie art. 26 ust. 2f - gdy zachodzą podstawy do uznania że złożone uprzednio dokumenty lub oświadczenia nie są aktualne). Natomiast oświadczenia o GK to już zależy od: 1. procedury (odwrócona czy zwykła), 2. Treści oświadczenia, 3. Ilości ofert w postępowaniu (przy jednej nie trzeba wcale).
Jeżeli wszystkie dokumenty złożone wraz z ofertą są poprawne to już nie wzywamy do ponownego ich złożenia (ewentualnie art. 26 ust. 2f - gdy zachodzą podstawy do uznania że złożone uprzednio dokumenty lub oświadczenia nie są aktualne). Natomiast oświadczenia o GK to już zależy od: 1. procedury (odwrócona czy zwykła), 2. Treści oświadczenia, 3. Ilości ofert w postępowaniu (przy jednej nie trzeba wcale).
0
2018-07-06 09:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy