Forum


Powrót 100% cena

A.

Aleksandra .....

3

Szpital Sp. z o.o. zastosował w postępowaniu kryterium 100% cena. Szpital jako spółka z ograniczona odpowiedzialnością nie podlega ograniczeniom podmiotowym i przedmiotowym określonym w art. 91 ust. 2a.
Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub o wadze przekraczającej 60%, jeżeli:
-określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
- wykażą w załączniku do protokołu, w jaki sposób uwzględnili w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.
Powyższy zapis dotyczy jedynie zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związków, tj.
1) jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
2) innych, niż określone w pkt 1, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
Pozostali zamawiający nie podlegają temu obowiązkowi.
Parytet kryteriów, o którym mowa w art. 91 ust. 2a ZamPublU nie jest obowiązkowy, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Jeżeli zamawiający taką jednostką nie jest, to parytetu stosować nie musi.
Szpital będący spółką prawa handlowego nie należy do zamawiających wskazanych w przywołanych powyżej punktach. W szczególności nie jest jednostką sektora finansów publicznych, gdyż brak go w zamkniętym katalogu takich podmiotów określonym w art. 9 pkt 1?14 ustawy o finansach publicznych. Jako spółki posiadającej osobowość prawną nie obejmuje jej także ww. pkt 2.
Spółka prawa handlowego (szpital) z większościowym udziałem podmiotu publicznego to zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. ?inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego
? o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności?.
Wg mnie przepisy ustawy Pzp są w tej kwestii jednoznaczne.
Zadanie finansowane ze środków unijnych. Pani kontrolującej z Urzędu Marszałkowskiego nie przekonuje przytoczone tłumaczenie odnośnie zastosowanego kryterium.
Nie wiem co jeszcze mogę zrobić. Jakieś pomysły?
Szpital Sp. z o.o. zastosował w postępowaniu kryterium 100% cena. Szpital jako spółka z ograniczona odpowiedzialnością nie podlega ograniczeniom podmiotowym i przedmiotowym określonym w art. 91 ust. 2a. Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub o wadze przekraczającej 60%, jeżeli: -określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz - wykażą w załączniku do protokołu, w jaki sposób uwzględnili w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia. Powyższy zapis dotyczy jedynie zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związków, tj. 1) jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, 2) innych, niż określone w pkt 1, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Pozostali zamawiający nie podlegają temu obowiązkowi. Parytet kryteriów, o którym mowa w art. 91 ust. 2a ZamPublU nie jest obowiązkowy, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Jeżeli zamawiający taką jednostką nie jest, to parytetu stosować nie musi. Szpital będący spółką prawa handlowego nie należy do zamawiających wskazanych w przywołanych powyżej punktach. W szczególności nie jest jednostką sektora finansów publicznych, gdyż brak go w zamkniętym katalogu takich podmiotów określonym w art. 9 pkt 1?14 ustawy o finansach publicznych. Jako spółki posiadającej osobowość prawną nie obejmuje jej także ww. pkt 2. Spółka prawa handlowego (szpital) z większościowym udziałem podmiotu publicznego to zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. ?inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50% lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego ? o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności?. Wg mnie przepisy ustawy Pzp są w tej kwestii jednoznaczne. Zadanie finansowane ze środków unijnych. Pani kontrolującej z Urzędu Marszałkowskiego nie przekonuje przytoczone tłumaczenie odnośnie zastosowanego kryterium. Nie wiem co jeszcze mogę zrobić. Jakieś pomysły?
0
2018-07-19 09:20 1

J.

Joanna .....

68

Czy może Pani napisać - choćby ogólnie - co było przedmiotem zamówienia, może z tego coś wywiedziemy na obronę....:)
Czy może Pani napisać - choćby ogólnie - co było przedmiotem zamówienia, może z tego coś wywiedziemy na obronę....:)
0
2018-07-19 11:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy