Forum


Powrót oferta Wykonawcy w EURO

A.

Anna .....

30

Witam, chcemy dopuścić złożenie oferty w walucie EURO. Czy mógłby mi podpowiedzieć jaki zapis W SIWZ zastosować przy porównaniu ofert dla Wykonawców składających ofertę w PLN i EUR. (moze ktoś już taki zapis stosował...)
Czy ewentualnie może być taki zapis , ze Zamawiający informuje ponadto, iż w przypadku na przykład określenia kwoty oferty jednego wykonawcy w Euro, a innego wykonawcy w PLN, dla celów porównania i oceny ofert, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. Po przeliczeniu oferty złożonej w EURO na PLN wg zapisu powyzej Zamawiający dla porównania ofert doliczy obowiązujący podatek od towarów i usług.
Witam, chcemy dopuścić złożenie oferty w walucie EURO. Czy mógłby mi podpowiedzieć jaki zapis W SIWZ zastosować przy porównaniu ofert dla Wykonawców składających ofertę w PLN i EUR. (moze ktoś już taki zapis stosował...) Czy ewentualnie może być taki zapis , ze Zamawiający informuje ponadto, iż w przypadku na przykład określenia kwoty oferty jednego wykonawcy w Euro, a innego wykonawcy w PLN, dla celów porównania i oceny ofert, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. Po przeliczeniu oferty złożonej w EURO na PLN wg zapisu powyzej Zamawiający dla porównania ofert doliczy obowiązujący podatek od towarów i usług.
0
2018-07-19 14:02 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Rozumiem, że euro ma być walutą dopuszczoną oprócz PLN. Myślę, że proponowany zapis jest dobry - wskazuje na sposób przeliczenia/datę, celem porównania ofert.
Rozumiem, że euro ma być walutą dopuszczoną oprócz PLN. Myślę, że proponowany zapis jest dobry - wskazuje na sposób przeliczenia/datę, celem porównania ofert.
0
2018-07-19 14:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy