Forum


Powrót JEDZ elektroniczny ...

A.

Anna .....

30

Witam,
mam takie pytanie, już wcześniej pisałam nw. zapytanie, ale mało odpowiedzi, a ja dalej nie wiem jak postapic ...

W postepowaniu powyżej progu żądam tylko obligatoryjnych przesłanek dot. podstaw wykluczenia
1. informacja z KRK (paragraf 5 pkt 1 rozporządzenia) 2. Oświadczenia wykonawcy (paragraf 5 pkt 5 rozporządzenia oraz paragraf 5 pkt 6 rozporządzenia) tj.:
- oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - albo– w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
- oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Bardzo proszę o pomoc w wypełnieniu JEDZ-a, dotyczącej części C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Czy mam oznaczyć (czy NIE) do wypełnienia dla Wykonawcy następujące podstawy wykluczenia, dotyczy poniższych przesłanek.

a)naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego
b) układ z wierzycielami
c)inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego
d) aktywami zarządza likwidator
e)działalność gospodarcza jest zawieszona
f)winien poważnego wykroczenia zawodowego
g)bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
h)rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje

Bardzo proszę o podpowiedź, bardzo pilne!
Witam, mam takie pytanie, już wcześniej pisałam nw. zapytanie, ale mało odpowiedzi, a ja dalej nie wiem jak postapic ... W postepowaniu powyżej progu żądam tylko obligatoryjnych przesłanek dot. podstaw wykluczenia 1. informacja z KRK (paragraf 5 pkt 1 rozporządzenia) 2. Oświadczenia wykonawcy (paragraf 5 pkt 5 rozporządzenia oraz paragraf 5 pkt 6 rozporządzenia) tj.: - oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - albo– w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne Bardzo proszę o pomoc w wypełnieniu JEDZ-a, dotyczącej części C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi Czy mam oznaczyć (czy NIE) do wypełnienia dla Wykonawcy następujące podstawy wykluczenia, dotyczy poniższych przesłanek. a)naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego b) układ z wierzycielami c)inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego d) aktywami zarządza likwidator e)działalność gospodarcza jest zawieszona f)winien poważnego wykroczenia zawodowego g)bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia h)rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje Bardzo proszę o podpowiedź, bardzo pilne!
0
2018-08-31 12:19 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jeżeli postawiłaś tylko obligatoryjne wymagania to nie żądasz żadnych fakultatywnych. Proponuje wypełnić JEDZ w espd, przy sekcji C są informacje pomagające sprawdzić czy wymieniona przesłanka odpowiada naszej obligatoryjnej i/lub fakultatywnej (takie też są, ze względu na rozbieżność sformułować prawa naszego i unijnego). Poza tym na stronie UZP jest instrukcja, całkiem czytelna :) proponuję ściągnąć.
a) część osób zaznacza, część nie; przepis trochę pasuje do naszej fakultatywnej "7", ale nie do końca ponieważ w Dyrektywie inaczej opisana jest ta przesłanka - UZP wskazuje na ten art, natomiast zaznaczający widzą powiązanie z obligatoryjnymi,
b) pkt. b, c, d, e - przesłanka fakultatywna,
c) pkt f - przesłanka fakultatywna
d) pkt g - zaznaczamy
e) pkt h - przesłanka fakultatywna
Jeżeli postawiłaś tylko obligatoryjne wymagania to nie żądasz żadnych fakultatywnych. Proponuje wypełnić JEDZ w espd, przy sekcji C są informacje pomagające sprawdzić czy wymieniona przesłanka odpowiada naszej obligatoryjnej i/lub fakultatywnej (takie też są, ze względu na rozbieżność sformułować prawa naszego i unijnego). Poza tym na stronie UZP jest instrukcja, całkiem czytelna :) proponuję ściągnąć. a) część osób zaznacza, część nie; przepis trochę pasuje do naszej fakultatywnej "7", ale nie do końca ponieważ w Dyrektywie inaczej opisana jest ta przesłanka - UZP wskazuje na ten art, natomiast zaznaczający widzą powiązanie z obligatoryjnymi, b) pkt. b, c, d, e - przesłanka fakultatywna, c) pkt f - przesłanka fakultatywna d) pkt g - zaznaczamy e) pkt h - przesłanka fakultatywna
0
2018-08-31 19:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy