Forum


Powrót POŚWIADCZENIE BEZ WYMIENIONEJ KWOTY

I.

Iga .....

0

Otrzymaliśmy od Inwestora poświadczenie wykonania robót budowlanych - zawiera wszystkie najważniejsze informacje, ale nie ma kwoty na za jaką były realizowane roboty. Czy takie poświadczenie będzie uznane przez Zamawiającego jeśli w wykazie robót sami podamy ta kwotę?
Otrzymaliśmy od Inwestora poświadczenie wykonania robót budowlanych - zawiera wszystkie najważniejsze informacje, ale nie ma kwoty na za jaką były realizowane roboty. Czy takie poświadczenie będzie uznane przez Zamawiającego jeśli w wykazie robót sami podamy ta kwotę?
0
2018-09-06 14:46 0

S.

Sławomir .....

27

Zgodnie z Rozporządzeniem MR "w sprawie dokumentów" §2 ust. 4 pkt 1 wykaz robót składa sie wraz z:
"z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumentyw sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający"
- i takie informacje złożone dowody muszą zawierać.

Inne informacje mogą być zawarte w ww. dowodach (np. kwota zrealizowanych robót), ale nie muszą.
Poświadczenie będzie uznane przez Zamawiającego o ile spełnia wymogi określone w ww. Rozporządzeniu.
Zgodnie z Rozporządzeniem MR "w sprawie dokumentów" §2 ust. 4 pkt 1 wykaz robót składa sie wraz z: "z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumentyw sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający" - i takie informacje złożone dowody muszą zawierać. Inne informacje mogą być zawarte w ww. dowodach (np. kwota zrealizowanych robót), ale nie muszą. Poświadczenie będzie uznane przez Zamawiającego o ile spełnia wymogi określone w ww. Rozporządzeniu.
0
2018-09-06 16:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy