Forum


Powrót rodzaj zamówienia publicznego

MG

Marlena Górska

0

Zakwalifikowaliśmy do robót budowlanych przedmiot zamówienia jak niżej:
równanie i profilowanie dróg gruntowych. Zakres robót obejmuje między innymi:
1) Równanie i profilowanie dróg gruntowych w ilości 100 000 m2.
2) Wałowanie dróg gruntowych w ilości 100 000 m2.
3) Uzupełnienie ubytków w drogach, w ilości 100 000 m2 przy użyciu kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm (gr. po zagęszczeniu 4 cm).
4) Uzupełnienie ubytków w drogach, w ilości 29 000 m2 przy użyciu gruzu betonowego o frakcji 0-63,5 mm i żwiru o frakcji 2-16 mm (wykonanie warstwy z gruzu betonowego o gr. 5 cm po zagęszczeniu i przykrycie warstwy gruzu warstwą żwiru o gr. około 1 cm po zagęszczeniu – razem gr. po zagęszczeniu 6 cm.
Przez uzupełnienie ubytków w drogach rozumie się, na koszt Wykonawcy: zakup i dowiezienie kruszywa lub gruzu betonowego na wskazany teren, gdzie będzie wbudowany materiał, wysypanie go, rozciągnięcie, rozgarnięcie i wyprofilowanie równiarką oraz zagęszczenie nawierzchni walcem.
Przy czym opis przedmiot zamówienia dokonany jest wyłącznie za pomocą Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiaru Robót, nie zaś jak mówi art. 31 ust 1 ustawy PZP, również za pomocą dokumentacji projektowej.
1) Czy kwalifikacja zamówienia jest prawidłowa? robota budowlana czy może usługa - różnie Zamawiający traktują
2) W przypadku zakwalifikowania jako robota budowlana brak jest dokumentacji projektowej - Czy jest możliwe wykonanie dokumentacji projektowej dla równania i profilowania dróg gruntowych, tak aby przedmiot zamówienia był opisany zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy PZP
Zakwalifikowaliśmy do robót budowlanych przedmiot zamówienia jak niżej: równanie i profilowanie dróg gruntowych. Zakres robót obejmuje między innymi: 1) Równanie i profilowanie dróg gruntowych w ilości 100 000 m2. 2) Wałowanie dróg gruntowych w ilości 100 000 m2. 3) Uzupełnienie ubytków w drogach, w ilości 100 000 m2 przy użyciu kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm (gr. po zagęszczeniu 4 cm). 4) Uzupełnienie ubytków w drogach, w ilości 29 000 m2 przy użyciu gruzu betonowego o frakcji 0-63,5 mm i żwiru o frakcji 2-16 mm (wykonanie warstwy z gruzu betonowego o gr. 5 cm po zagęszczeniu i przykrycie warstwy gruzu warstwą żwiru o gr. około 1 cm po zagęszczeniu – razem gr. po zagęszczeniu 6 cm. Przez uzupełnienie ubytków w drogach rozumie się, na koszt Wykonawcy: zakup i dowiezienie kruszywa lub gruzu betonowego na wskazany teren, gdzie będzie wbudowany materiał, wysypanie go, rozciągnięcie, rozgarnięcie i wyprofilowanie równiarką oraz zagęszczenie nawierzchni walcem. Przy czym opis przedmiot zamówienia dokonany jest wyłącznie za pomocą Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiaru Robót, nie zaś jak mówi art. 31 ust 1 ustawy PZP, również za pomocą dokumentacji projektowej. 1) Czy kwalifikacja zamówienia jest prawidłowa? robota budowlana czy może usługa - różnie Zamawiający traktują 2) W przypadku zakwalifikowania jako robota budowlana brak jest dokumentacji projektowej - Czy jest możliwe wykonanie dokumentacji projektowej dla równania i profilowania dróg gruntowych, tak aby przedmiot zamówienia był opisany zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy PZP
0
2016-03-03 12:46 0

K.

Konrad .....

1

.
.
0
2021-03-24 07:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy