Forum


Powrót rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

M.

Monika .....

0

Dzień dobry
Proszę o podpowiedź, czy Wykonawca w postępowaniu powyżej progów unijnych oraz w postępowaniach poniżej progów może złożyć tylko kopię wykazu robót, oświadczenie o grupie kapitałowej (dokumentów i oświadczeń z art. 25 ust. 1 ustawy) poświadczone za zgodność z oryginałem?
Dzień dobry Proszę o podpowiedź, czy Wykonawca w postępowaniu powyżej progów unijnych oraz w postępowaniach poniżej progów może złożyć tylko kopię wykazu robót, oświadczenie o grupie kapitałowej (dokumentów i oświadczeń z art. 25 ust. 1 ustawy) poświadczone za zgodność z oryginałem?
0
2018-12-04 12:59 0

K.

Katarzyna .....

7

.1. Pełnomocnictwo, musi być złożone w oryginale przez Wykonawcę/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

2. Dokument (np. Zobowiązanie) składany jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w formie elektronicznej. Dokument ten musi być podpisany przez podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca lub przez osobę upoważnioną przez ten podmiot.

3. Oświadczenie (JEDZ), dotyczące Wykonawcy, innych podmiotów, na których zdolności lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp składane są w oryginale. JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej , składane są w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem , sporządza się je, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Oświadczenia dot potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu i spełnienia warunków udziału dotyczące Wykonawcy, innych podmiotów, na których zdolności lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp składane są w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem , sporządza się je, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Dokumenty dot potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu i spełnienia warunków udziału składane są w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
9. Dokumenty oraz oświadczenia, które nie zostały oryginalnie sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, ale w postaci dokumentu papierowego opatrzonego własnoręcznym podpisem mogą być składane jako elektroniczne kopie takiego dokumentu (skan dokumentu) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym .
10. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.Zamawiający wskazuje na format przesyłanych przez Wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznej oświadczeń lub dokumentów: pdf. Jednak Wykonawca może przygotować oświadczenia lub dokumenty w każdym innym formacie określonym treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320).

12. Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. egwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).
13. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
14. Obowiązek wniesienia dokumentu wadium w postaci elektronicznej obejmuje przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.
.1. Pełnomocnictwo, musi być złożone w oryginale przez Wykonawcę/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. 2. Dokument (np. Zobowiązanie) składany jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w formie elektronicznej. Dokument ten musi być podpisany przez podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca lub przez osobę upoważnioną przez ten podmiot. 3. Oświadczenie (JEDZ), dotyczące Wykonawcy, innych podmiotów, na których zdolności lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp składane są w oryginale. JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej , składane są w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem , sporządza się je, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Oświadczenia dot potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu i spełnienia warunków udziału dotyczące Wykonawcy, innych podmiotów, na których zdolności lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp składane są w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem , sporządza się je, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Dokumenty dot potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu i spełnienia warunków udziału składane są w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 9. Dokumenty oraz oświadczenia, które nie zostały oryginalnie sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, ale w postaci dokumentu papierowego opatrzonego własnoręcznym podpisem mogą być składane jako elektroniczne kopie takiego dokumentu (skan dokumentu) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym . 10. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11.Zamawiający wskazuje na format przesyłanych przez Wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznej oświadczeń lub dokumentów: pdf. Jednak Wykonawca może przygotować oświadczenia lub dokumenty w każdym innym formacie określonym treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320). 12. Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. egwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). 13. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 14. Obowiązek wniesienia dokumentu wadium w postaci elektronicznej obejmuje przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.
0
2018-12-04 13:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy