Forum


Powrót oferta w walucie obcej

A.

Anna .....

30

Wykonawca złożył ofertę w walucie euro, powiedzmy na 30 tys. euro netto. W SIWZ miałam, zapis Zamawiający informuje , iż w przypadku na przykład określenia kwoty oferty jednego wykonawcy w PLN, a innego wykonawcy w walucie obcej, dla celów porównania i oceny ofert, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. Po przeliczeniu oferty złożonej w walucie obcej na PLN wg zapisu powyżej Zamawiający dla porównania ofert doliczy obowiązujący podatek od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów.
I teraz moje pytanie: Wpłynęła 1 oferta na kwotę 30 tys. euro. Czy do przeliczenia kwoty brutto biorę kurs średniej waluty euro do czterech miejsc po przecinku, czy zaokrąglam do dwóch?
Wykonawca złożył ofertę w walucie euro, powiedzmy na 30 tys. euro netto. W SIWZ miałam, zapis Zamawiający informuje , iż w przypadku na przykład określenia kwoty oferty jednego wykonawcy w PLN, a innego wykonawcy w walucie obcej, dla celów porównania i oceny ofert, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. Po przeliczeniu oferty złożonej w walucie obcej na PLN wg zapisu powyżej Zamawiający dla porównania ofert doliczy obowiązujący podatek od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów. I teraz moje pytanie: Wpłynęła 1 oferta na kwotę 30 tys. euro. Czy do przeliczenia kwoty brutto biorę kurs średniej waluty euro do czterech miejsc po przecinku, czy zaokrąglam do dwóch?
0
2018-12-06 12:48 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Biorę do 4 miejsc po przecinku - potem i tak uściślamy do 2 - bo tak podaje się cenę. Są jednak takie wartości jak kursy walut, czy nasz przelicznik do szacowania w euro, gdzie do wyliczenia mamy wartość z 4 miejscami po przecinku.
Biorę do 4 miejsc po przecinku - potem i tak uściślamy do 2 - bo tak podaje się cenę. Są jednak takie wartości jak kursy walut, czy nasz przelicznik do szacowania w euro, gdzie do wyliczenia mamy wartość z 4 miejscami po przecinku.
0
2018-12-07 07:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy